Seminaria Europejskie Instytutu De Republica

Otwierając 15 października 2021 roku I Seminarium Europejskie Instytutu De Republica, Dyrektor Instytutu, Pan dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz., rozpoczął od postawienia pytania o to, czy w rodzinie warto rozmawiać o problemach i dążyć w drodze dialogu do próby ich rozwiązania. Wyraził również przekonanie, że Unia Europejska, a szerzej cała Europa, to rodzina złożona z wolnych, suwerennych i równych członków, przed którymi historia, jak przez wiele wieków wcześniej, stawia poważne wyzwania, które rodzą szereg pytań, od tych najbardziej fundamentalnych i najczęściej stawianych dotyczących kierunków oraz kształtu dalszej integracji, sposobów zachowania suwerenności państw członkowskich, równości wszystkich członków wspólnoty, docenienia i pielęgnowania różnic a także tradycji państw narodowych po te, wynikające z aktualnie obserwowanych procesów społecznych, politycznych czy ekonomicznych.

Zdaniem organizatorów Seminariów Europejskich IDR, wszyscy członkowie europejskiej rodziny muszą zastanowić się jakiej Europy chcą, nie tylko w wymiarze politycznym, w którym główny problem koncentrować się musi na wypracowaniu skutecznego sposobu godzenia niekiedy sprzecznych interesów poszczególnych państw, ale także rozważyć szereg innych kwestii: (1) jakiej chcą gospodarki; (2) jak zareagować na zmiany klimatyczne i ochronić najsłabszych obywateli i najsłabsze gospodarki przed tym, aby idea Zielonej Europy nie była realizowana ich kosztem; (3) jak, dostrzegając w każdym równego i wolnego człowieka, rozwiązać kryzys migracyjny, chroniąc Europę przed niekorzystnymi konsekwencjami tego zjawiska; (4) jakie kierunki polityki zagranicznej obrać, aby prezentować wspólne stanowisko w stosunku do innych silnych światowych graczy takich jak Rosja, Chiny czy Stany Zjednoczone; (5) jak skutecznie walczyć z terroryzmem i prowadzić skuteczną politykę obronną, czy wreszcie (6) jak zareagować na ultra szybkie zmiany zachodzące pod wpływem toczącej się na naszych oczach rewolucji cyfrowej.

Próbie znalezienia odpowiedzi na wskazane wyżej pytania i wątpliwości służyć mają właśnie Seminaria Europejskie Instytutu De Republica, do udziału w których zapraszani będą specjaliści z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz praktycy, którzy od wielu lat specjalizują się w szeroko rozumianej problematyce europejskiej, w różnych jej odsłonach. Celem Seminariów jest więc także spojrzenie na otaczające nas problemy z punktu widzenia tego, co było, aby wspólnie zastanowić się nad tym, co będzie; spojrzenie z perspektywy przeszłości i przyszłości, historii i teraźniejszości; prawa i filozofii, polityki i ekonomii, kultury i gospodarki, spojrzenie z perspektywy Europejczyków i spojrzenie z perspektywy obywateli suwerennych państw narodowych.

Seminariom Europejskim IDR towarzyszyć będą publikacje ukazujące się w serii „Monografie Europejskie Instytutu De Republica” wydawanej nakładem Wydawnictwa Instytutu De Republica.

Seminaria Europejskie IDR:

Referaty wygłoszone podczas seminariów dostępne są tu: LINK

Komitet organizacyjny:

  • prof. dr hab. Genowefa Grabowska (Rada Naukowa Instytutu De Republica)
  • prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski (Instytut De Republica)
  • dr Łukasz Gołąb (IDR, WPiA UKSW)