Załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 roku.

 

Statut Instytutu De Republica

§ 1

Instytut De Republica, zwany dalej ,,Instytutem”, jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów, prowadzącą działalność wydawniczą, naukową oraz popularyzatorską.

§ 2

Siedzibą Instytutu jest Warszawa.

§ 3

Przedmiotem działalności Instytutu jest:

 1. prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;
 2. współpraca ze środowiskiem naukowym, w tym szkołami wyższymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju polskiej książki naukowej;
 3. promowanie w Polsce i za granicą polskich publikacji naukowych, w tym we współpracy z organami władzy publicznej;
 4. prowadzenie badań i analiz na tematy zlecone przez Prezesa Rady Ministrów;
 5. organizowanie i prowadzenie krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów oraz zespołów roboczych;
 6. organizowanie projektów edukacyjnych i szkoleniowych;
 7. prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działalności Instytutu.
§ 4
 1. Instytutem kieruje dyrektor przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora oraz koordynatorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 9.
 2. Dyrektor ustala zakres czynności osób, o których mowa w ust. 1.
 3. Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Instytutu do prowadzenia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.
§ 5

Dyrektora i zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

§ 6

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie Instytutem, organizowanie i koordynowanie wykonywania zadań przez komórki organizacyjne;
 2. reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania;
 3. zarządzanie mieniem Instytutu w sposób zapewniający realizację jego zadań statutowych;
 4. sporządzanie planów wydawniczych;
 5. sporządzanie i przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów rocznych sprawozdań z wykonania zadań Instytutu i wykonania planu finansowego;
 6. sporządzanie projektu kierunków działalności wydawniczej, naukowej i popularyzatorskiej realizowanych przez Instytut;
 7. ustalenie regulaminu organizacyjnego Instytutu określającego jego wewnętrzną strukturę oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk;
 8. ustalenie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania członków rady naukowej oraz innych regulaminów wewnętrznych, których wydanie przewidują przepisy odrębne;
 9. zatwierdzanie, po zaopiniowaniu przez radę naukową, regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
§ 7
 1. W Instytucie działa rada naukowa pełniąca funkcje opiniodawcze i doradcze.
 2. Do zadań rady naukowej należy w szczególności:
  1. opiniowanie propozycji wydawniczych;
  2. opiniowanie wniosków w sprawie stałej współpracy Instytutu z innymi podmiotami;
  3. zatwierdzanie kierunków działalności naukowej;
  4. opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;
  5. opiniowanie projektu rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego;
  6. uchwalanie regulaminu rady naukowej.
 3. Rada naukowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.
 4. Posiedzenia rady naukowej zwołuje dyrektor, a w przypadku jego nieobecności przewodniczący rady naukowej.
§ 8
 1. W skład rady naukowej wchodzi od 10 do 30 członków.
 2. Członków rady naukowej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
 3. Przewodniczącego rady naukowej powołuje i odwołuje, spośród członków rady, Prezes Rady Ministrów.
§ 9
 1. W skład Instytutu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Zespół Badawczy;
  2. Zespół Popularyzatorski;
  3. Zespół Wydawniczy;
  4. Biuro Administracyjno-Finansowe.
 2. W skład Instytutu wchodzi Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego podległe bezpośrednio dyrektorowi Instytutu.
§ 10

Członkom rady naukowej, za udział w pracach rady, przysługują:

 1. miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej w regulaminie wynagradzania członków rady naukowej oraz
 2. zwrot kosztów podróży i zakwaterowania przyznawanych na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 77[5] § 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
§ 11
 1. Do osób zatrudnionych w Instytucie stosuje się przepisy dotyczące pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.
 2. Zasady wynagradzania pracowników Instytutu regulują przepisy dotyczące wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych wydane na podstawie art. 77[3] § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.