Załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. (M.P. z 2023 r. poz. 406)

 

STATUT INSTYTUTU DE REPUBLICA

§ 1

Instytut De Republica, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów, prowadzącą działalność wydawniczą, naukową oraz popularyzatorską.

§ 2

Siedzibą Instytutu jest Warszawa.

§ 3

Przedmiotem działalności Instytutu jest:

1. prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;

2. współpraca ze środowiskiem naukowym, w tym szkołami wyższymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju polskiej książki naukowej;

3. promowanie w Polsce i za granicą polskich publikacji naukowych, w tym we współpracy z organami władzy publicznej;

4. prowadzenie badań i analiz na tematy zlecone przez Prezesa Rady Ministrów;

5. organizowanie i prowadzenie krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów oraz zespołów roboczych;

6. organizowanie projektów edukacyjnych i szkoleniowych;

7. prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działalności Instytutu.

§ 4

1. Instytutem kieruje dyrektor przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora oraz koordynatorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 9.

2. Dyrektor ustala zakres czynności osób, o których mowa w ust. 1.

3. Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Instytutu do prowadzenia spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.

3a.3) W przypadku powołania dwóch zastępców dyrektora Prezes Rady Ministrów wskazuje spośród nich pierwszego zastępcę dyrektora.

3b.3) Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3a – pierwszy zastępca dyrektora.

3c.3) W przypadku odwołania dyrektora Prezes Rady Ministrów powierza pełnienie obowiązków dyrektora zastępcy dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3a – pierwszemu zastępcy dyrektora, do czasu powołania nowego dyrektora.

4.4) Dyrektor zawiera umowy cywilnoprawne o wartości przedmiotu umowy powyżej 30 000 zł po uzyskaniu uprzedniej opinii rady naukowej.

5.4) W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym jest zawierana kolejna umowa cywilnoprawna z tym samym podmiotem, podlega ona zaopiniowaniu przez radę naukową niezależnie od wartości przedmiotu tej umowy.

6.4) Dyrektor sporządza plany wydawnicze Instytutu po uzyskaniu uprzedniej opinii rady naukowej.

§ 5

Dyrektora i zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

§ 6

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1. kierowanie Instytutem, organizowanie i koordynowanie wykonywania zadań przez komórki organizacyjne;

2. reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania;

3. zarządzanie mieniem Instytutu w sposób zapewniający realizację jego zadań statutowych;

4. sporządzanie planów wydawniczych;

5. sporządzanie i przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów rocznych sprawozdań z wykonania zadań Instytutu i wykonania planu finansowego;

6. sporządzanie projektu kierunków działalności wydawniczej, naukowej i popularyzatorskiej realizowanych przez Instytut;

7. ustalenie regulaminu organizacyjnego Instytutu określającego jego wewnętrzną strukturę oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk;

8. ustalenie regulaminu pracy oraz innych regulaminów wewnętrznych, których wydanie przewidują odrębne przepisy;

9. zatwierdzanie, po zaopiniowaniu przez radę naukową, regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

§ 7

1.5) W Instytucie działa rada naukowa pełniąca funkcje kontrolne, opiniodawcze i doradcze.

2. Do zadań rady naukowej należy w szczególności:

1)6) opiniowanie propozycji wydawniczych oraz planów wydawniczych;

2) opiniowanie wniosków w sprawie stałej współpracy Instytutu z innymi podmiotami;

3) zatwierdzanie kierunków działalności naukowej;

4) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;

5) opiniowanie projektu rocznego planu finansowego oraz sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego;

6) uchwalanie regulaminu rady naukowej.

3. Rada naukowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

4.7) Przewodniczący rady naukowej zwołuje posiedzenia rady naukowej nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 8

1. W skład rady naukowej wchodzi od 10 do 30 członków.

2. Członków rady naukowej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

3. Przewodniczącego rady naukowej powołuje i odwołuje, spośród członków rady, Prezes Rady Ministrów.

4.8) W przypadku nieobecności przewodniczącego rady naukowej jego obowiązki pełni wskazany przez przewodniczącego rady naukowej członek rady naukowej.

§ 9

1. W skład Instytutu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Zespół Badawczy;

2) Zespół Popularyzatorski;

3) Zespół Wydawniczy;

4) Biuro Administracyjno-Finansowe.

2. W skład Instytutu wchodzi Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego podległe bezpośrednio dyrektorowi Instytutu.

§ 10

1.9) Członkom rady naukowej, za udział w pracach rady, przysługują:

1) miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej przez Prezesa Rady Ministrów oraz

2) zwrot kosztów podróży i zakwaterowania przyznawanych na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

 

2.10) Członkom rady naukowej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie wypłacane na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 11

1. Do osób zatrudnionych w Instytucie stosuje się przepisy dotyczące pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.

2. Zasady wynagradzania pracowników Instytutu regulują przepisy dotyczące wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 

 

3) Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 253 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu De Republica (M.P. poz. 753), które weszło w życie z dniem 10 sierpnia 2022 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Instytutu De Republica (M.P. poz. 423), które weszło w życie z dniem 27 kwietnia 2022 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. Monitor Polski – 5 – Poz. 406

10) Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.