Wspieramy polskich naukowców i dzielimy się ich dokonaniami

Instytut De Republica został powołany zarządzeniem nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 roku i podlega bezpośrednio Premierowi.

Do naszych głównych zadań należy wspieranie, promocja i popularyzacja rodzimej myśli badawczej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym podejmowanie różnego typu przedsięwzięć, odwołujących się do idei państwowości i działań na jej rzecz.

Chcemy stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym i wydawniczym dla niedocenianych w kraju i poza jego granicami dziedzin nauki, tak ważnych dla właściwego rozumienia historii i zjawisk społecznych. W tym celu, od początku naszej działalności, organizujemy konferencje naukowe o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, konkursy kierowane do młodzieży oraz dorosłych, których głównym zadaniem jest przypominanie o tematach ważnych z punktu widzenia polskiego dziedzictwa historycznego, kulturowego i naukowego. Powołaliśmy do istnienia Wydawnictwo Instytutu De Republica, które od 22 lipca 2021 roku znajduje się w ministerialnym wykazie wydawnictw punktowanych,  publikujących recenzowane monografie naukowe.

Gwarantem najwyższego poziomu realizowanych przez nas zadań jest grono polskich i międzynarodowych ekspertów, zapraszanych do współpracy przy konkretnych projektach. Współdziałamy z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi oraz analitycznymi z Polski i całego świata.