Goście Joseph Conrad Fellowship

W ramach programu Joseph Conrad Fellowship zaprosiliśmy do współpracy najważniejszych polskich i zagranicznych przedstawicieli świata kultury oraz nauki. Do tej pory wykładowcami, tutorami i gośćmi JCF byli:

Piotr Arak – analityk społeczno-gospodarczy i Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Autor i współautor wielu badań z obszaru polityki gospodarczej, cyfryzacji i ekonomiki zdrowia. Absolwent polityki społecznej, studiów podyplomowych z metod statystycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej i na Université du Québec à Montréal. Ponadto jest autorem książki „Pandenomia. Czy koronawirus zakończył erę neoliberalizmu?” (2021). W przeszłości pracował w firmie doradczej Deloitte, centrum analitycznym Polityka Insight, Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Richard Butterwick-Pawlikowski – absolwent uniwersytetów w Cambridge i Oksfordzie. Profesor historii polskiej i litewskiej na Uniwersytecie Londyńskim. Główny Historyk Muzeum Historii Polski. Badania prof. Butterwicka-Pawlikowskiego koncentrują się na Oświeceniu oraz na ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795). W 2016 roku został odznaczony brązowym medalem Gloria Artis za zasługi dla kultury polskiej i uzyskał stopień doktora habilitowanego Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem ponad osiemdziesięciu publikacji naukowych, wśród których znajdują się takie tytuły jak: „Polska rewolucja a Kościół katolicki 1788-1792” (2012), „Konstytucja 3 Maja. Testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów” (2021) czy najnowsza książka „Światło i płomień Odrodzenie i zniszczenie Rzeczypospolitej (1733–1795)” (2022), która – za wersję anglojęzyczną – została nagrodzona Nagrodą Pro Historia Polonorum.

Przemysław Czapliński – historyk literatury polskiej i europejskiej XX i XXI wieku. Eseista, tłumacz i krytyk. Współtwórca Centrum Humanistyki Otwartej (UAM) zajmującego się związkami między prawem i literaturą. Członek redakcji czasopisma „Teksty Drugie”. Autor takich książek jak m.in.: „Poruszona mapa” (2016), „Literatura i jej natury” (2017; wraz z Joanną B. Bednarek i Dawidem Gostyńskim), „O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce” (2019; wraz z J.B. Bednarek i D. Gostyńskim), „To wróci. Przeszłość i przyszłość pandemii” (2022; wraz z J.B. Bednarek).

Olga Drenda – pisarka, eseistka i tłumaczka. Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka książek: „Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji” (2016), „Wyroby. Pomysłowość wokół nas” (2018) oraz rozmów: „Czyje jest nasze życie” (wspólnie z Bartłomiejem Dobroczyńskim, 2017) i „Książka o miłości” (wspólnie z Małgorzatą Halber, 2020). Laureatka Nagrody Literackiej Gdynia 2019. Od 2013 roku prowadzi stronę na Facebooku pod nazwą @Duchologia, poświęconą widmom epoki transformacji.

Remigiusz Forycki – profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Romanista, historyk literatury i idei, komparatysta. Wybitny znawca europejskiego romantyzmu oraz problematyki rosyjskiej. Ceniony na uczelniach Polski, Francji, Belgii, Niemiec i Szwajcarii nauczyciel akademicki. Przez wiele lat był dyrektorem naukowym Stacji Naukowej PAN oraz Biblioteki Polskiej w Paryżu. Autor książek: „Stendhal. Geniusz podejrzeń” (1987), „Droga do Rosji. Spór o imperium carów” (2013), przekładu „Mickiewicz w oczach Francuzów” (1998) oraz ponad 90 rozpraw naukowych.

Łukasz Galusek – architekt i wydawca, od 2018 r. zastępca dyrektora ds. programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Zajmuje się kulturą i sztuką Europy Środkowej, zwłaszcza związkami pomiędzy przestrzenią, pamięcią i tożsamością. Współautor publikacji: Jože Plečnik – architekt i wizjoner (2006), Kresy na nowo odkryte. Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy (2007), Rumunia. Przestrzeń, sztuka, kultura (2008), Pogranicze. O odradzaniu się kultury (2012), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci (2014), Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović (2017). Współkurator wystaw: Kresy na nowo odkryte. Wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy (Galeria MCK, grudzień 2005 – styczeń 2006), Kartograf złowrogiej historii. Tara (von Neudorf) (Galeria MCK, wrzesień – październik 2013), Adriatycka epopeja. Ivan Meštrović (Galeria MCK, lipiec – listopad 2017) i Architektura niepodległości w Europie Środkowej (Galeria MCK, listopad 2018 – luty 2019).

Joanna Golińska-Pilarek – filozof i logik. Doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor Zakładu Logiki na Wydziale Filozofii UW. Specjalizuje się w logice i jej zastosowaniach w różnych dziedzinach wiedzy, w szczególności w filozofii, lingwistyce, kognitywistyce i sztucznej inteligencji. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji w recenzowanych wydawnictwach międzynarodowych. Kierownik, wykonawca wielu projektów krajowych i międzynarodowych (NCN, MNiSW, w tym grant MAESTRO, COST, INTAS). W ostatnich 10 latach pełniła wiele funkcji eksperckich w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w różnego rodzaju zespołach i komisjach: zastępca dyrektora Instytutu Filozofii UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą (2014-2020), członek Komisji Senackiej UW ds. badań naukowych (2012-2016), ekspert komisji i zespołów ministerialnych do spraw ewaluacji (2019-2022), członek Rady Narodowego Centrum Nauki i Komisji NCN ds. Regulaminów i Procedur (2018-2024).

Robert Hampson – professor emeritus Uniwersytetu Londyńskiego (Royal Holloway). Pracownik naukowy Institute for English Studies Uniwersytetu Londyńskiego, profesor wizytujący na Uniwersytecie w Northumbrii. Jeden z najważniejszych światowych znawców życia i twórczości Josepha Conrada. Autor m.in. “Betrayal and Identity” (1992), “Cross-Cultural Encounters in Conrad’s Malay Fiction” (2000), “Conrad’s Secrets” (2012) oraz wydanej niedawno krytycznej biografii Josepha Conrada (2020). Autor wielu artykułów poświęconych Conradowi. Członek Joseph Conrad Society (UK). Nagrodzony Adam Gillon Award (2015) oraz Ian P. Watt Award (2017) za wybitne osiągnięcia na polu badań nad twórczością Conrada.

Tomasz Herbich – doktor filozofii, ukończył także teologię i politologię. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny „Rocznika Historii Filozofii Polskiej”, członek redakcji „Teologii Politycznej”. Specjalizuje się w historii filozofii polskiej i rosyjskiej, filozofii polityki i filozofii religii oraz w teologii biblijnej. Autor książek „Pragnienie Królestwa. August Cieszkowski, Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu” (2018) oraz „Samowładztwo rozumu i czyn. Krytyka filozofii niemieckiej w światopoglądach filozoficznych Adama Mickiewicza i Władimira Erna” (2023).

Ewa Hoffmann-Piotrowska – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, historyk literatury. Badania naukowe koncentruje wokół problematyki późnego romantyzmu: mistycyzmu romantycznego, artykulacji doświadczenia wewnętrznego, związków między poezją a mistyką, problemów metodologicznych opisu i naukowej weryfikacji doświadczenia wewnętrznego. Ważnym polem naukowych eksploracji badaczki jest historia idei romantycznych – zwłaszcza romantyczna filozofia historii. Autorka prac poświęconych Mickiewiczowi, Słowackiemu, Krasińskiemu. Autorka takich książek jak m.in.: „Mickiewicz-towiańczyk. Studium myśli” (2004), „W ustach jest otwór duszy… Szkice o romantykach i mistykach” (2012), „«Święte awantury». Orto- i heterodoksje Adama Mickiewicza” (2014), „Fryderyk Chopin. Przymierze ze słowem” (2021). Współredaktora licznych monografii, m.in.: „Pan Tadeusz. Poemat – postacie – recepcja” (2016), „Liryka Mickiewicza. Uczucia – świadectwa – ekspresje” (2018), „Mickiewicz – wieszcz i przewodnik” (2019).

Marek Horodniczy –  dziennikarz i publicysta. Absolwent politologii. Współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika „44 / Czterdzieści i Cztery”. W latach 2005–2007 był redaktorem naczelnym „Frondy”. Autor i prowadzący wielu programów telewizyjnych, m.in. „Studio kultura” w TVP Kultura (2006–2007), „Świątek piątek” (2004–2005) i „Portret trumienny” (2008) w TV Puls oraz „Koniec końców” w TVP1 (2009). Współprowadzący programu „Trzecia fala” w Programie III Polskiego Radia.

Eliza Kącka – adiunktka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe badaczki skupiają się na krytyce literackiej od XIX do XXI wieku, literaturze modernizmu, filozofii oraz innych naukach społecznych schyłku XIX i początków XX wieku. Autorka książek naukowych „Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida” (2012) oraz „Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda” (2017), a także tomów prozatorskich „Elizje” (2017), „Po drugiej stronie siebie” (2019), „Strefa zgniotu” (2022) oraz najnowszej publikacji eseistycznej „Idiomy” (2023). Współredaktorka antologii poezji najnowszej „Poeci i poetki przekraczają granice” (2011), redaktorka wyborów poezji mniej współczesnej (m.in. Cypriana Norwida, Anny Świrszczyńskiej, Henryki Łazowertówny). Felietonistka „Tygodnika Powszechnego”. Członkini kapituły Nagrody Literackiej Gdynia.

Tomasz Kizwalter – profesor zwyczajny na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994-1995 profesor wizytujący na University of Notre Dame. Naukowo zajmuje się przede wszystkim historią idei i społecznych wyobrażeń w XIX i XX wieku. Autor wielu naukowych opracowań, w tym kilku książek: „O nowoczesności narodu. Przypadek polski” (1999), „Historia powszechna. Wiek XIX” (2003), „W stronę równości” (2014), „Polska nowoczesność. Genealogia” (2020). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

Ewa Klekot – antropolożka, tłumaczka i kuratorka. Adiunktka w Instytucie Projektowania Uniwersytetu SWPS. Wykłada w School of Form i na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się interdyscyplinarnym łączeniem humanistyki i nauk społecznych z projektowaniem i działaniami artystycznymi, zarówno w badaniach, jak i edukacji. Zajmuje się antropologiczną refleksją nad sztuką, zwłaszcza społecznym konstruowaniem sztuki ludowej i prymitywnej, a także materialnością i wartościowaniem rzeczy uznawanych za dizajn, sztukę, zabytek, eksponat muzealny. Aktualny obszar badań antropolożki to antropologia wytwarzania oraz związane z nią poznanie i wiedza: umiejętności, wiedza ciała, materiały i procesy; tradycje wytwarzania a dziedzictwo niematerialne.

Michał Kopczyński – pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Członek redakcji kwartalnika „Przegląd Historyczny” (2000–2012) oraz Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” (od 2000). Od października 2014 redaktor naczelny „Mówią Wieki”. Związany również z Muzeum Historii Polski. Zajmuje się historią gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem badania standardu życia w przeszłości na podstawie źródeł monetarnych oraz biologicznych (wysokość i masa ciała, śmiertelność), demografią historyczną i historią techniki.

Łukasz Kozak – historyk mediewista. Autor książek „Upiór. Historia naturalna” (2020) oraz “With Stake and Spade. Vampiric Diversity in Poland” (2020) – pierwszych wyczerpujących opracowań na temat upioryzmu. Kurator programu muzyki dawnej warszawskiego Festiwalu Nowe Epifanie. Współtwórca audycji mediewistycznej „Kryzys wieku średniego” w Programie 2 Polskiego Radia.

Jarosław Kuisz – eseista, analityk polityki, historyk państwa i prawa. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Historii Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Twórca i redaktor naczelny tygodnika internetowego „Kultura Liberalna”, który założył w 2009 roku. Prezes zajmujący się wydawaniem tygodnika Fundacji Kultura Liberalna. Autor m.in. książki „Koniec pokoleń podległości. Młodzi Polacy, liberalizm i przyszłość państwa” (2018).

Michał Kuziak – prof. dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Literatury Polskiej). Autor wielu publikacji poświęconych literaturze polskiej i europejskiej XIX i XX wieku, takich jak m.in. „Fragmenty o Słowackim” (2001) „Wielka całość. Dyskursy kulturowe Mickiewicza” (2006) „Inny Mickiewicz” (2013) / ”A Different Mickiewicz” (2022). Redaktor wielu książek zbiorowych, m.in. „Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym” (2016). Przewodniczący komitetu redakcyjnego serii „Studia Romantyczne”. Członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2015-2018/2018-2022. Współpracownik instytucji kulturowych i społecznych, m.in. Biennale Warszawa, Teatru Polskiego w Bydgoszczy, a także Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Bartosz Kuźniarz – doktor habilitowany, filozof, tłumacz, eseista. Pracuje w Katedrze Filozofii i Etyki Uniwersytetu w Białymstoku. Autor książek: „Pieniądz i system. O diable w gospodarce” (2006), „Goodbye Mr. Postmodernism. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy” (2011, przekład angielski 2015) oraz „Król liczb. Szkice z metafizyki kapitalizmu” (2020). Zajmuje się teorią społeczną oraz filozoficznym wymiarem współczesnej ekonomii i gospodarki.

Piotr Laskowski – doktor habilitowany, historyk idei i pedagog. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Doktorat przygotowywał na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Oksfordzkim. Współtwórca i pierwszy dyrektor Wielokulturowego Liceum Humanistycznego w Warszawie. W pracy badawczej zajmuje się m.in. historią ruchu anarchistycznego i historią żydowską. Autor publikacji: „Szkice z dziejów anarchizmu” (2006) oraz „Maszyny wojenne. Georges Sorel i strategie radykalnej filozofii politycznej” (2011).

Aleksander Łupienko – adiunkt w Zakładzie Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX i XX w. (Instytut Historii PAN). Specjalizuje się w historii kulturowej dziewiętnastowiecznych miast Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej, przemianach przestrzeni publicznej i prywatnej, kulturowych dziejach ruchu konserwacji zabytków oraz ruchu higienicznym.

Mira Marcinów – doktor psychologii, filozofka, pisarka. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współzałożycielka Ośrodka Myśli Psychoanalitycznej w Polskiej Akademii Nauk. Pracuje nad historią idei histerii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Felietonistka „Czasu Literatury”, a także twórczyni „Radia Głosy” i performance’ów o zabarwieniu psychiatrycznym. Pisze teksty dla teatrów i muzeów; eksperymentuje z tańcem, teatrem i sztukami wizualnymi. Publikowała m.in. w „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym” i francuskim piśmie o poezji „Orpheus”. Autorka książki „Bezmatek” (2020), za którą otrzymała Paszport Polityki, a także nominację do Nagrody Literackiej Nike, nagrody Odkrycia Empiku, Nagrody Conrada oraz do nagrody O!Lśnienia. Jest również autorką takich książek jak „Szaleństwo jako wybór” (2012), „Niezabliźniona rana Narcyza” (2018, z Bartłomiejem Dobroczyńskim) oraz „Historia polskiego szaleństwa” (2017).

Krzysztof Mazur – doktor nauk politycznych, były wiceminister rozwoju. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w branży VC. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2015–2020) oraz Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2015–2019). Prezes Klub Jagiellońskiego (2007–2012 / 2015–2018). Twórca wielu projektów społecznych (m.in. Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu). Autor książki „Przekroczyć nowoczesność. Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność” (2017).

Łukasz Moll – filozof, socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktor czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”, autor książki „Nomadyczna Europa. Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu” (wydana w serii Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2021). W latach 2019-2022 kierownik projektu badawczego „Idea Europy w kontekście kryzysu migracyjnego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki i realizowanego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Jego obecne badania skupiają się na dobrach wspólnych jako alternatywach dla kapitalizmu.

Mateusz Morawiecki – polityk, Prezes Rady Ministrów. Były prezes zarządu Banku Zachodniego WBK. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytetu w Hamburgu oraz Uniwersytetu w Bazylei. Zawodową karierę rozpoczął w spółce Cogito w 1992 roku. W latach 1996-1997 pracował na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1998 r. został Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i był członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse).

Żaneta Nalewajk-Turecka – historyk literatury, komparatystka. Współzałożycielka i redaktor naczelna (od 2005 roku) kwartalnika naukowo-literackiego „Tekstualia”. Pracuje w Zakładzie Komparatystyki na Wydziale Polonistyki UW. Od 2009 roku polska koordynatorka wymiany przekładów w ramach projektu „Review within Review” („Czasopismo w czasopiśmie”). Autorka monografii „W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza” (2010) oraz „Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne” (2015).

Marcin Napiórkowski – semiotyk, profesor w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się mitologią współczesną, pamięcią zbiorową i kulturą popularną. Autor m.in. „Kodu kapitalizmu” (2019), „Turbopatriotyzmu” (2019) i „Naprawić przyszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat” (2022). Współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”. Prowadzi bloga www.mitologia współczesna.pl.

Agnieszka Nogal – filozof, prawnik. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Filozofii Polityki na Wydziale Filozofii UW. Ekspertka oceniająca projekty pozarządowe Rady Europy. Kierownik projektu badawczego „Demokratyczne państwo prawa wobec wyzwań związanych z COVID-19” (2022-2024) realizowanego przy współpracy z Georgian Technical University w Tibilisi. Prowadziła wykłady na Uniwersytecie Minho w Portugalii oraz pracowała w wielu zagranicznych instytucjach. Współzałożycielka i członek redakcji pisma „Civitas”. W pracy naukowej zajmuje się filozofią polityki. Jej prace koncentrują się na problemach związanych z biopolityką, prawami człowieka oraz konstytucjonalizmem. Autorka wielu artykułów i książek, m.in.: „Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie” (B. Markiewicz, A. Nogal, M. Gawin, R. Wonicki 2016), „Human and Civil Rights in a Globalized World” (2016) oraz „Ponad prawem narodowym. Konstytucyjne idee Europy” (2009).

Magdalena Okraska – etnografka, nauczycielka, publicystka, działaczka społeczna z Zawiercia. Autorka książek reportażowych: „Ziemia jałowa. Opowieść o Zagłębiu” (2018) i „Nie ma i nie będzie” (2022). Obecnie kształci się w zawodzie pracownika socjalnego.

Jan Oleszczuk-Zygmuntowski – ekonomista i przedsiębiorca społeczny, zainteresowany problematyką rozwojową, ekonomią i polityką nowych technologii oraz gospodarką cyfrową. Współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii i dyrektor programowy CoopTech Hub, pierwszego w Polsce centrum technologii spółdzielczych. Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik programu Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie. Współzałożyciel i w latach 2015-2020 prezes zarządu Fundacji Instrat, progresywnego think-tanku. Doświadczenie zdobywał m.in. w Polskim Funduszu Rozwoju. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta G20 Global Solutions, British Council, Møller Institute i Open Future Foundation. Ambasador DigitalEU. Autor „Kapitalizmu Sieci”, książki nominowanej do nagrody Economicus 2020.

Andrzej Przyłębski – filozof, profesor nauk humanistycznych, kulturoznawca i dyplomata. Dyrektor Instytutu De Republica. W latach 1993-1996 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Filozofii UAM. Ambasador RP w Niemczech w latach 2016-2022. Stypendysta bońskiej Fundacji Humboldta i wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku oraz tłumacz książek i artykułów naukowych z niemieckiego i angielskiego. Profesor w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Założyciel Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego na UAM. Wykładał na uniwersytetach m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Francji i Szwajcarii. Autor dwunastu monografii, m.in. „Dlaczego Polska jest wartością. Wprowadzenie do hermeneutycznej teorii polityki” (2011) i „Hermeneutyka. Od sztuki interpretacji do teorii i filozofii rozumienia” (2022) oraz licznych artykułów naukowych.

Karol Samsel – doktor habilitowany nauk humanistycznych, doktor filozofii, poeta, krytyk literacki. Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca dyrektora w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW, kierownik Pracowni Historii Dramatu 1864-1939 Wydziału Polonistyki UW. Redaktor działu esejów i szkiców w kwartalniku literacko-kulturalnym „eleWator”. Członek Związku Literatów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Conradowskiego. W 2017 nominowany do Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego za tom „Jonestown” (2016). Autor m.in. książek „Norwid – Conrad. Epika w perspektywie modernizmu” (2015), „Inwalida intencji. Studia o Norwidzie” (2017) oraz licznych artykułów naukowych. Ponadto – edytor (razem z prof. Wiesławem Rzońcą) „Pism wybranych” Cypriana Norwida (2021).

Andrzej Serafin – filozof i tłumacz. Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Redaktor kwartalnika „Kronos”. Od siedmiu lat organizuje Letnie Seminarium Platońskie w Lanckoronie. W ostatnim czasie przetłumaczył dzieła takich autorów jak Fryderyk Nietzsche („Filozofowie przedplatońscy”), Allan Bloom (komentarz do „Uczty” Platona) i Hannah Arendt („Pojęcie miłości u Augustyna”). Autor książki „Heidegger: fenomenologia niewidzialnego” (2022).

Dominika Słowik – pisarka. Nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia za „Atlas: Doppelganger” (2015). Za drugą powieść „Zimowla” (2019) otrzymała Paszport „Polityki” i nagrodę Odkrycie Empiku. W najnowszej książce „Samosiejki” (2021) zajmuje się tematem antropocenu i zmiany klimatycznej. Z wykształcenia filolożka hiszpańska, była rezydentką International Writing Program na Uniwersytecie w Iowa City.

Tomasz Stawiszyński – filozof i eseista. Stały felietonista „Tygodnika Powszechnego”. Autor książek: „Potyczki z Freudem” (2013), „Co robić przed końcem świata” (2021), „Ucieczka od bezradności” (2021), „Reguły na czas chaosu” (2022) oraz przygodowo-filozoficznej opowieści dla dzieci „Misja Sowy. Tosia, Franek i sekrety filozofii” (2022). Prowadzący audycji „Godzina filozofów” i „Kwadrans filozofa” w radiu TOK FM oraz internetowego podcastu „Nasze Wewnętrzne Konflikty” (wraz z Cvetą Dimitrovą). Ponadto jest twórcą podcastu „Skądinąd”. Jego teksty i audycje można znaleźć na stronie www.stawiszynski.org.

Jan Śpiewak – doktor socjologii, publicysta, działacz społeczny i samorządowy. Współtwórca ruchu miejskiego Miasto Jest Nasze i przewodniczący stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. Wiceprzewodniczący stowarzyszenia Energia Miast. Pisał dla „Krytyki Politycznej”, Interii oraz był stałym współpracownikiem Tygodnika „Wprost”. Autor książki „Ukradzione Miasto” (2017), która ukazała kulisy wybuchu afery reprywatyzacyjnej. W swojej działalności naukowej i publicznej koncentruje się na tematach związanych z kryzysem demokracji liberalnej, przemianami zachodzącymi w światowej gospodarce, nierównościami społecznymi, globalnym ociepleniem i ochroną środowiska.

Piotr Trudnowski – prezes Klubu Jagiellońskiego w latach 2018-2023. Redaktor portalu opinii Klubu Jagiellońskiego, gospodarz videobloga i podcastu Klubotygodnik. Ekspert do spraw polityki obywatelskiej. Stały współpracownik czasopisma idei „Pressje”. W latach 2012-2013 w Ministerstwie Sprawiedliwości uczestniczył w przygotowaniu tzw. ustaw deregulacyjnych oraz w pracach nad reformą procesu stanowienia prawa zwieńczonych projektem „Koncepcji usprawnienia konsultacji publicznych rządowych projektów aktów normatywnych oraz Oceny Skutków Regulacji”. W latach 2016-2017 był członkiem Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy ministrze rozwoju i finansów Mateuszu Morawieckim. Zaangażowany w szereg działań trzeciego sektora o charakterze parasolowym.

Andrzej Waśko – profesor nauk humanistycznych, historyk literatury, wydawca, pracownik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Od czerwca 2022 roku Przewodniczący nowo powołanej Rady do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania przy Prezydencie. Koordynator sekcji „Edukacja, młode pokolenie, sport” w Narodowej Radzie Rozwoju w latach 2015-2020. Absolwent studiów polonistycznych na UJ. W czasie studiów działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Krytyk literacki i publicysta, współzałożyciel i od 2015 redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Jako historyk literatury specjalizuje się w badaniu romantyzmu polskiego. Autor książek: „Romantyczny sarmatyzm” (1995), „Zygmunt Krasiński. Oblicza poety” (2001), „»Pan Tadeusz«. Media pamięci” (2022). Autor przekrojowych studiów ukazujących związki literatury polskiej z innymi dziedzinami kultury. Badacz dziewiętnastowiecznych losów tradycji szlacheckiej. Redaktor naukowy „Biblioteki Sarmackiej”. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury oraz za osiągnięcia w pracy literackiej został odznaczony w 2016 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tomasz Wiślicz – doktor habilitowany historii, profesor Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz polskiej komisji C.I.H.E.C. (Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée). Członek redakcji rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”. Zainteresowania badawcze profesora obejmują historię społeczną i kulturową czasów nowożytnych oraz teorię historii. Autor m.in. książek: „Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII wieku” (Kraków 2020), „Upodobanie: Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia” (Wrocław 2012), „Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku” (Warszawa 2004), „Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku” (Warszawa 2001).

Tomasz Zarycki – socjolog i geograf społeczny. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz zastępca dyrektora Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca (ISS UW). Do jego głównych pól zainteresowań należą socjologia nauki, polityki i kultury oraz historyczna socjologia elit. Autor takich publikacji jak m.in.: „Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych” (2009), „Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych” (wspólnie z Tomaszem Warczokiem, 2016), „Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej” (wspólnie z Rafałem Smoczyńskim, 2017) oraz ”The Polish Elite and Language Sciences A Perspective of Global Historical Sociology” (Palgrave, 2022).