Etyka wydawnicza

W trosce o wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikacji w Wydawnictwie IDR kierujemy się zasadami etyki wydawniczej. Jej zaakceptowanie i przestrzeganie jest warunkiem niezbędnym do współpracy z wydawnictwem.

Dla Wydawnictwa IDR punktem odniesienia są standardy wypracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org).

Złożenie tekstu do Wydawnictwa IDR jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie narusza praw autorskich innych osób ani nie zawiera treści niezgodnych z prawem.

Wydawnictwo rozpatruje propozycje wydania publikacji zgodnych z profilem wydawnictwa. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia pracy, która nie spełnia wymogów poprawności językowej, poziomu merytorycznego, naruszającego zasady etyki naukowej (m.in. plagiat, autoplagiat, przejawy nierzetelności naukowej). Do weryfikacji antyplagiatowej używamy programu plagiat.pl.