Patronaty

Jak otrzymać patronat IDR?

 1. Instytut De Republica obejmuje patronatem wyłącznie przedsięwzięcia zgodne z zakresem swojej działalności.
 2. Decyzję o przyznaniu patronatu wydaje Dyrektor Instytutu.
 3. Instytut nie udziela patronatu przedsięwzięciom, które mają charakter wyłącznie komercyjny lub reklamowy. Instytut może objąć patronatem przedsięwzięcie organizowane przez podmiot komercyjny jedynie wtedy, gdy gwarantuje ono wysoki poziom merytoryczny, nie jest nastawione bezpośrednio na zysk oraz zostanie uznane za istotne z punktu widzenia zadań realizowanych przez Instytut.
 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat Instytutu należy występować każdorazowo.
 5. Przyznanie patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego Instytutu dla organizatora.
 6. Instytut zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia patronatu bez podania uzasadnienia.
 7. Prośbę o patronat organizator powinien złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Instytutu może przyznać patronat przedsięwzięciom niespełniającym powyższego warunku.
 8. Kwestia przyznania patronatu rozważana jest wyłącznie na wnioski przesłane drogą elektroniczną. Zgłoszenia należy przesyłać przez formularz dostępny na stronie.
 9. Organizator, który otrzymał patronat, ma prawo do wykorzystania logo Instytutu w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (w tym w czasie trwania wydarzenia objętego patronatem). Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo Instytutu podlegają akceptacji Zespołu Popularyzatorskiego Instytutu.
 10. Wszystkie świadczenia promocyjne dotyczące przedsięwzięć objętych patronatem Instytutu pozostają przedmiotem odrębnych ustaleń pomiędzy organizatorem a Zespołem Popularyzatorskim Instytutu.
 11. Udział w wydarzeniu przedstawiciela Instytutu i wygłoszenie prelekcji o aktualnie realizowanych programach oraz/lub na temat związany z tematyką objętego patronatem przedsięwzięcia pozostaje przedmiotem odrębnych ustaleń.
 12. W przypadku przedsięwzięć odpłatnych dla uczestników, Instytut może oddelegować swojego przedstawiciela do udziału w wydarzeniu, pod warunkiem, że tematyka przedsięwzięcia wykracza poza realizację komercyjnych celów organizatora i ma na celu także upowszechnianie wartości lub treści zgodnych z celami działalności Instytutu. W takim przypadku Instytut może oczekiwać od organizatora opłaty pokrywającej koszty udziału w przedsięwzięciu (w tym przygotowania do wykładu, opracowania materiałów, przygotowania prezentacji oraz delegacji).

Zgłoś projekt