Deklaracja dostępności – kolejna aktualizacja z dn. 01.12.2023r.

Instytut De Republica zobowiązuje się zapewnić dostępność strony iderepublica.pl oraz strony BIP Instytutu De Republica zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021.09.08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.09.08

 

Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Strona internetowa oraz strona BIP Instytutu De Republica  jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.09.07 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej oraz na stronie BIP Instytutu można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, poruszania się za pomocą Tab oraz funkcje zmiany rozmiaru czcionki oraz zmian kontrastu.

Strona internetowa Instytutu jest dostępna w wybranych językach obcych.

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Łajca adres poczty elektronicznej BAF@iderepublica.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Instytut De Republica siedzibę ma w Warszawie  w budynku Atrium Plaza przy Al. Jana Pawła II 29, piętro 5 wjazd windą – klatka B

 

Do obiektu Instytutu De Republica  można dojechać:

 –    samodzielnie (parking przy ulicy Ciepłej, Chłodnej i Elektoralnej  oraz  przy Hali Mirowskiej – w strefie płatnego parkowania;

      Na w/w parkingach znajdują się oznakowane miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

      Pod budynkiem znajduje się płatny parking podziemny (wjazd od ulicy Ciepłej) 

 

–   środkami komunikacji publicznej:

       Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Hala Mirowska 

 

       Linie autobusowe : w stronę centrum (rondo ONZ)  160;    z centrum (w stronę Kina Femina) :  160 

 

       Linie tramwajowe: w stronę centrum (rondo ONZ) 17, 33, 76 ;    z centrum (w stronę Kina Femina) :17,3 3, 76

 

       Odległość od najbliższej stacji metra: 

       Linia metra M2  – Stacja  Rondo ONZ – 680 metrów; 

       Linia metra M1  – Stacja  Ratusz Arsenał  – 960 metrów 

 

 

Najbliższy przystanek taksówek przy Hali Mirowskiej (vis-a-vis budynku Atrium Plaza)

 

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a  ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W holu budynku znajduje się recepcja centrum biurowego Atrium Plaza. Pracownicy recepcji  udzielają niezbędnych informacji oraz w razie potrzeby mogą wskazać drogę.

Na końcu holu przy klatce B znajdują się 2 windy, aby dostać się do Instytut należy wybrać oznaczenia 5. Winda nie jest wyposażona w system informujący o zatrzymaniu się na piętrze piątym,  brak jest oznaczeń w windzie w alfabecie braille’a. Na poziomie 5 , przed drzwiami wejściowymi do Instytutu po lewej stronie, znajduje się dzwonek.

Do instytutu nie można dostać się windą klatki A.

W  recepcji Instytutu znajduje się pętla indukcyjna – dla osób niedosłyszących.

W Instytucie De Republica obowiązuje zasada, że pracownicy odbierają umówionych gości z recepcji  Instytutu osobiście.

Osoby mające trudności w komunikowaniu się i w związku z tym wymagające wsparcia w kontaktach, mogą skorzystać z pomocy pracownika Instytutu. W celu uzyskania ww. pomocy, osoba uprawniona powinna zgłosić taką potrzebę co najmniej na 14 dni roboczych przed przewidzianym terminem kontaktu oraz wskazać wybraną metodę komunikowania się.