Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

Bilans

Bilans IDR wraz z załącznikami    za rok 2021   oraz   za rok 2022   

opublikowany, zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 342).