Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Instytut De Republica z siedzibą w Warszawie (00-761), ul. Belwederska 23/1, które jest Administratorem tych danych.

KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, adres e-mail: rodo@iderepublica.pl

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w jednym albo kilku wskazanych niżej celach:

 • w celu zapewnienia dostępu do informacji publicznej, rozpatrywania petycji, załatwiania skarg i wniosków oraz innej korespondencji kierowanej do Instytutu De Republica, a także udzielenia odpowiedzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Instytucie De Republica, wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym z przepisów o dostępie do informacji publicznej, z przepisów o petycjach oraz przepisów dotyczących załatwiania skarg i wniosków;
 • na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa wyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów wspomagają Instytut De Republica w realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres, który jest niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania wskazanego w części „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”, w tym przez okres niezbędny do rozpatrzenia petycji, załatwienia skargi lub wniosku oraz innej korespondencji. Po upływie tego okresu przetwarzamy dane osobowe przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisami o archiwizacji. Okres przetwarzania, w tym przechowywania danych, może zostać każdorazowo przedłużony o czas niezbędny na dochodzenie roszczeń albo obronę przed roszczeniami wysuwanymi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a także prawo dostępu do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii – na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia – na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 • prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Pani/Pana danych osobowych – na zasadach określonych w art. 17 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – na zasadach określonych w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – na zasadach określonych w art. 20 RODO.

Ponadto, w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, jeżeli została udzielona na potrzeby przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć:

 • za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora;
 • przez wiadomość e-mail na adres e-mail: rodo@iderepublica.pl

Wniosek powinien pozwalać na identyfikację osoby, która go składa, oraz możliwie precyzyjnie określać czego dotyczy żądanie. Możliwość realizacji wnioskowanego uprawnienia będzie badana przez Administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem okoliczności faktycznych i prawnych konkretnego przypadku. Nie w każdym bowiem przypadku przepisy dopuszczają możliwość realizacji wskazanych wyżej uprawnień. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści Pani/Pana żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona na adres poczty elektronicznej, z której został wysłany wniosek lub listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w ten sposób, niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania przez Administratora. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli Pani/Pan uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.

CHARAKTER PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 • obowiązkowe – w przypadku, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
 • dobrowolne – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. W takim przypadku przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIU

Przetwarzając dane osobowe w celach wskazanych w części „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”, Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie stosuje profilowania.