Regulamin

§1

 

 1. Regulamin określa zasady przyjmowania zgłoszeń, udziału oraz warunki ukończenia Programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship (dalej: Program).
 2. Celem Programu jest wsparcie uczestników w realizacji ich własnych projektów naukowych.
 3. W ramach Programu przewiduje się wsparcie finansowe, organizację cyklu wykładów i seminariów, zajęcia w szkole letniej, publikację tekstów opracowanych w czasie trwania Programu w Wydawnictwie Instytutu De Republica.
 4. Program jest skierowany do studentów, młodych naukowców i twórców z całej Polski, w szczególności realizujących przedsięwzięcia w dziedzinie: filozofii, socjologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, politologii i historii Polski, powiązane z tematyką III edycji Programu – „Wiek XX. Nowe dyskursy sprawiedliwości”.
 5. Organizatorem Programu jest Instytut De Republica, z siedzibą w Warszawie.

 

§2

 

 1. Uczestnikami Programu mogą być studenci, absolwenci studiów wyższych, doktoranci, osoby ze stopniem naukowym doktora, którzy kształcą lub kształcili się na studiach prowadzonych przez uprawnione uczelnie polskie oraz w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Programie nie ukończyli 35. roku życia i zamieszkiwali na terytorium Polski.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Programie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz jest udostępniony na stronie internetowej Instytutu De Republica, pod adresem www.iderepublica.pl. Zgłoszenie może być złożone wyłącznie w formie elektronicznej.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa w Programie należy dokonać w terminie do dnia 31 października 2023 roku. W tym terminie można dokonywać zmian i korekty zgłoszenia. Dniem dokonania zgłoszenia jest dzień otrzymania formularza przez Instytut De Republica. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu zakończenia naboru.
 4. W wyniku naboru zostanie wyłonionych 25 uczestników Programu.
 5. Zakwalifikowanie do udziału w Programie następuje na podstawie oceny formalnej zgłoszenia oraz oceny merytorycznej informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Ocenie merytorycznej podlegają w szczególności informacje dotyczące projektu realizowanego w ramach Programu oraz opis motywacji do udziału w Programie.
 6. O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje Komisja powołana odrębnym aktem przez Dyrektora Instytutu De Republica, składająca się z minimum trzech członków będących specjalistami w dziedzinach, o których mowa w § 1 ust. 4. Decyzja Komisji jest ostateczna. Komisja tworzy listę rankingową, składającą się
  z listy osób zakwalifikowanych do udziału w Programie oraz listy rezerwowej.
 7. W terminie do 14 dni od dnia zakończenia naboru, o którym mowa w § 2 ust. 3, osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zostaną powiadomione o wyborze, za pomocą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 

§3

 

 1. Program będzie realizowany w okresie od dnia 1 grudnia 2023 roku do dnia 31 października 2024 roku.
 2. W ramach Programu zostaną przeprowadzone spotkania i zajęcia:
  • cykl 12 spotkań, w tym 6 seminariów zamkniętych (przeznaczonych wyłącznie dla uczestników Programu) i 6 seminariów otwartych (otwartych dla wszystkich zainteresowanych),
  • zajęcia w szkole letniej (przeznaczone dla uczestników Programu).
 3. Wykładowców, prowadzących seminaria, moderatorów spotkań oraz tutorów zaangażowanych w szkołę letnią, wskazuje Instytut De Republica.
 4. Harmonogram spotkań i zajęć jest dostępny na stronie internetowej Instytutu De Republica. Instytut De Republica zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian
  w harmonogramie.
 5. Spotkania i zajęcia odbywają się w miejscach wskazanych przez Instytut De Republica.
 6. Udział uczestnika Programu w spotkaniach i zajęciach jest obowiązkowy.

 

§4

 

 1. W ramach Programu każdy uczestnik realizuje własny projekt badawczy,
  w dziedzinie objętej Programem, którego zwieńczeniem będzie pisemne autorskie opracowanie. Opracowanie, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, może zostać opublikowane w Wydawnictwie Instytutu De Republica, na podstawie odrębnej umowy określającej między innymi warunki przeniesienia na Instytut De Republica, w ramach wynagrodzenia umownego, autorskich praw majątkowych do utworu.
 2. Uczestnik Programu otrzyma wsparcie finansowe w postaci stypendium, na okres trwania Programu, nie dłużej jednak niż na okres uczestnictwa w Programie.
  W przypadku rezygnacji lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnictwo w Programie, uczestnik traci stypendium.
 3. Stypendium będzie wypłacane co miesiąc w wysokości brutto 1 200,00 zł, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika Programu, do 10 dnia następnego miesiąca.
 4. Warunki udziału w Programie oraz zasady wypłaty stypendium zostaną określone w odrębnej umowie zawartej z uczestnikiem Programu, po otrzymaniu zawiadomienia o zakwalifikowaniu do udziału w Programie.
 5. Stypendium finansowane jest ze środków budżetu państwa w 16 części budżetowej, której dysponentem jest Instytut De Republica, w ramach rozdziału 75090 – Działalność Instytutu De Republica.

 

§5

 

 1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne dla stypendystów.
 2. Instytut De Republica nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników Programu do miejsc odbywania spotkań i zajęć.