Regulamin

§1

 1. Regulamin określa zasady przyjmowania zgłoszeń, udziału oraz warunki ukończenia Programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship (dalej: Program).
 2. Celem Programu jest wsparcie uczestników w realizacji ich własnych projektów naukowych.
 3. W ramach Programu przewiduje się wsparcie finansowe, organizację cyklu wykładów i seminariów, zajęcia w szkole letniej, publikację tekstów opracowanych w czasie trwania Programu w Wydawnictwie Instytutu De Republica.
 4. Program jest skierowany do studentów, młodych naukowców i twórców z całej Polski, w szczególności realizujących przedsięwzięcia w dziedzinie: filozofii, socjologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, politologii i historii Polski.
 5. Organizatorem Programu jest Instytut De Republica, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belwederskiej 23 lok. 1.

§2

 1. Uczestnikami Programu mogą być studenci, absolwenci studiów wyższych, doktoranci, osoby ze stopniem naukowym doktora, którzy kształcą lub kształcili się na studiach prowadzonych przez uprawnione uczelnie polskie oraz w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Programie nie ukończyli 35. roku życia i zamieszkiwali na terytorium Polski.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Programie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz jest udostępniony na stronie internetowej Instytutu De Republica, pod adresem www.iderepublica.pl. Zgłoszenie może być złożone wyłącznie w formie elektronicznej.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa w Programie należy dokonać w terminie do dnia 20 listopada 2022 roku. W tym terminie można dokonywać zmian i korekty zgłoszenia. Dniem dokonania zgłoszenia jest dzień otrzymania formularza przez Instytut De Republica. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu zakończenia naboru, w przypadku niezłożenia co najmniej 20 zgłoszeń.
 4. W wyniku naboru zostanie wyłonionych od 20 do 25 uczestników Programu.
 5. Zakwalifikowanie do udziału w Programie następuje na podstawie oceny formalnej zgłoszenia oraz oceny merytorycznej informacji zawartych 
  w formularzu zgłoszeniowym. Ocenie merytorycznej podlegają w szczególności informacje dotyczące projektu realizowanego w ramach Programu oraz opis motywacji do udziału w Programie.
 6. O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje Komisja powołana odrębnym aktem przez Dyrektora Instytutu De Republica, składająca się z minimum trzech członków będących specjalistami w dziedzinach, o których mowa w § 1 ust. 4. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 7. W terminie do dnia 28 listopada 2022 roku osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zostaną powiadomione o wyborze, za pomocą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

§3

 1. Program będzie realizowany w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.
 2. W ramach Programu zostaną przeprowadzone spotkania i zajęcia:
  • cykl 12 spotkań, w tym 6 seminariów (przeznaczonych wyłącznie dla uczestników Programu) i 6 wykładów (otwartych dla wszystkich zainteresowanych),
  • zajęcia w szkole letniej (przeznaczone dla uczestników Programu).
 3. Wykładowców, prowadzących seminaria, moderatorów spotkań oraz tutorów zaangażowanych w szkołę letnią, wskazuje Instytut De Republica.
 4. Harmonogram spotkań i zajęć jest dostępny na stronie internetowej Instytutu De Republica. Instytut De Republica zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w harmonogramie.
 5. Spotkania i zajęcia odbywają się w miejscach wskazanych przez Instytut De Republica.
 6. Udział uczestnika Programu w spotkaniach i zajęciach jest obowiązkowy.

§4

 1. W ramach Programu każdy uczestnik realizuje własny projekt badawczy, w dziedzinie objętej Programem, którego zwieńczeniem będzie pisemne autorskie opracowanie. Opracowanie, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, może zostać opublikowane w Wydawnictwie Instytutu De Republica, na podstawie odrębnej umowy określającej między innymi wynagrodzenie dla uczestnika w kwocie nie wyższej niż 2.250,00 zł brutto oraz warunki przeniesienia na Instytut De Republica, w ramach tego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do utworu.
 2. Uczestnik Programu otrzyma wsparcie finansowe w postaci stypendium, na okres trwania Programu, nie dłużej jednak niż na okres uczestnictwa w Programie, 
  w przypadku rezygnacji lub innych zdarzeń losowych.
 3. Stypendium będzie wypłacane co miesiąc w wysokości brutto 1200,00 zł, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika Programu, do 10 dnia następnego miesiąca.
 4. Warunki korzystania ze stypendium oraz jego rozliczenia, określone zostaną w odrębnej umowie zawartej z uczestnikiem Programu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakwalifikowaniu do udziału w Programie.
 5. Stypendium finansowane jest ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Instytut De Republica, w ramach rozdziału 75090 – Działalność Instytutu De Republica.

§5

 1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
 2. Instytut De Republica nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników Programu do miejsc odbywania spotkań i zajęć.