Regulamin

§ 1

 1. Regulamin określa zasady przyjmowania zgłoszeń, udziału oraz warunki ukończenia Programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship (dalej: Program).
 2. Celem Programu jest wsparcie uczestników w realizacji ich własnych projektów naukowych i artystycznych.
 3. W ramach Programu przewiduje się wsparcie finansowe, organizację cyklu wykładów i seminariów, zajęcia w szkole letniej, publikację tekstów opracowanych w czasie trwania Programu, w wydawnictwie naukowym Instytutu De Republica.
 4. Program jest skierowany do studentów, młodych naukowców i twórców z całej Polski, w szczególności realizujących przedsięwzięcia w dziedzinie: filozofii, socjologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, politologii i historii Polski.
 5. Organizatorem Programu jest Instytut De Republica, z siedzibą w Warszawie, przy Belwederskiej 23 lok. 1.

§ 2

 1. Uczestnikami Programu mogą być studenci (osoby kształcące się na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich, prowadzonych przez uprawnione uczelnie polskie), jak też absolwenci studiów wyższych, którzy w dniu zgłoszenia uczestnictwa w Programie nie ukończyli 35. roku życia oraz zamieszkiwali na terytorium Polski.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Programie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz jest udostępniony na stronie internetowej Instytutu De Republica, pod adresem www.iderepublica.pl. Zgłoszenie może być złożone wyłącznie w formie elektronicznej.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa w Programie należy dokonać w terminie do dnia 24 listopada 2021 roku. W tym terminie można dokonywać zmian i korekty zgłoszenia. Dniem dokonania zgłoszenia jest dzień otrzymania formularza przez Instytut De Republica. Zastrzega się prawo przesunięcia terminu zakończenia naboru, w przypadku niezłożenia co najmniej 8 zgłoszeń.
 4. Zgłoszenie może być dokonane za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Instytutu De Republica.
 5. W wyniku konkursu zostanie wyłonionych od 8 do 14 uczestników Programu.
 6. Zakwalifikowanie do udziału w Programie następuje na podstawie oceny formalnej zgłoszenia oraz oceny merytorycznej informacji zawartych
  w formularzu zgłoszeniowym. Ocenie merytorycznej podlegają w szczególności informacje dotyczące projektu realizowanego w ramach Programu oraz opis motywacji do udziału w Programie.
 7. Oceny w formie punktacji od 1 do 10, dokonuje Komisja powołana odrębnym aktem przez Dyrektora Instytutu De Republica, składająca się z minimum trzech członków, specjalistów w dziedzinach, o których mowa w 1 ust. 4. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje ilość przyznanych punktów. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 8. W terminie do dnia 28 listopada 2021 roku osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zostaną powiadomione o wyborze, za pomocą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Lista uczestników Programu zostanie udostępniona na stronie internetowej Instytutu De Republica, za zgodą uczestników wyrażoną w odrębnym dokumencie.

§ 3

 1. Program będzie realizowany w okresie od dnia 1 grudnia 2021 roku do dnia 31 października 2022 roku.
 2. W ramach Program zostaną przeprowadzone spotkania i zajęcia:
  • cykl 12 spotkań, w tym 6 seminariów (przeznaczonych wyłącznie dla uczestników Programu) i 6 wykładów (otwartych dla wszystkich zainteresowanych),
  • zajęcia w szkole letniej (przeznaczone dla uczestników Programu).
 3. Wykładowców, prowadzących seminaria, moderatorów spotkań oraz tutorów zaangażowanych w szkołę letnią, wskazuje Instytut De Republica.
 4. Harmonogram spotkań i zajęć jest dostępny na stronie internetowej Instytutu De Republica. Instytut De Republica zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w harmonogramie.
 5. Spotkania i zajęcia odbywają się w miejscach wskazanych przez Instytut De Republica.
 6. Udział uczestnika Programu w spotkaniach i zajęciach jest obowiązkowy.

§ 4

 1. W ramach Programu każdy uczestnik realizuje własny projekt badawczy lub artystyczny, w dziedzinie objętej Programem, którego zwieńczeniem będzie pisemne autorskie opracowanie. Opracowanie, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostanie opublikowane w wydawnictwie naukowym Instytutu De Republica, na podstawie odrębnej umowy określającej między innymi wynagrodzenie dla uczestnika w kwocie nie wyższej niż 2.250,00 zł brutto oraz warunki przeniesienia na Instytut De Republica, w ramach tego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do utworu.
 2. Uczestnik Programu otrzyma wsparcie finansowe w postaci stypendium, na okres trwania Programu, nie dłużej jednak niż na okres uczestnictwa w Programie,
  w przypadku rezygnacji lub innych zdarzeń losowych.
 3. Stypendium będzie wypłacane co miesiąc w wysokości brutto 750,00 zł, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika Programu, do 10 dnia następnego miesiąca.
 4. Warunki korzystania ze stypendium oraz jego rozliczenia, określone zostaną w odrębnej umowie zawartej z uczestnikiem Programu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakwalifikowaniu do udziału w Programie.
 5. Stypendium finansowane jest ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Instytut De Republica, w ramach rozdziału 75090 – Działalność Instytutu De Republica.

§ 5

 1. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
 2. Instytut De Republica nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników Programu do miejsc odbywania spotkań i zajęć.