Zasady recenzowania

Propozycje publikacji podlegają:

  1. wstępnej weryfikacji – ocena zgodności tekstu z profilem wydawnictwa oraz z wymogami formalnymi;
  2. ocenie merytorycznej – tekst zostaje przesłany do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Modelowym rozwiązaniem jest tzw. double-blind review proces, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Recenzja zostaje sporządzona w formie pisemnej i jednoznacznie określa czy tekst nadaje się do publikacji czy zostaje odrzucony. W przypadku rozbieżności oceny tekstu przez recenzentów (jednej recenzji pozytywnej a drugiej negatywnej) wydawnictwo może powołać trzeciego recenzenta.

Ponadto między autorem a recenzentem nie może zachodzić konflikt interesów, w tym pokrewieństwa, powinowactwa lub relacjach służbowych. Recenzent w takiej sytuacji powinien odmówić dokonania recenzji, także w sytuacji, kiedy zna lub w trakcie procesu recenzji poznał tożsamość autora.