Regulamin

REGULAMIN

projektu „Kadr nauki” – bazy fotografii naukowej i dokumentalnej

poświęconej polskiej nauce

 1. Organizatorem projektu tworzenia bazy fotografii naukowej i dokumentalnej, pod nazwą „Kadr nauki”, jest Instytut De Republica. Projekt jest otwarty i nieograniczony czasowo.
 2. Celem projektu jest promowanie i upowszechnianie polskiej nauki i efektów badań naukowych, poprzez zebranie i pokazanie zdjęć dokumentujących pracę polskich naukowców, przedstawiających przede wszystkim obiekty i efekty badań naukowych, eksperymenty stosowane przy pracy naukowej, aparaturę badawczą, zachodzące w społeczeństwie zmiany społeczno-kulturalne, wydarzenia historyczne.
 3. Projekt jest skierowany do każdego, komu bliska jest idea promowania i upowszechniania nauki we współczesnym świecie, w tym przede wszystkim do naukowców pracujących i działających w Polsce i za granicą.
 4. Nie ma ograniczeń dotyczących ilości zgłaszanych zdjęć. Zgłoszenie zdjęcia do bazy następuje na podstawie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Instytutu pod adresem: www.iderepublica.pl.

            Formularz zawiera:

 • dane osoby zgłaszającej zdjęcie;
 • dane dotyczące zgłaszanego zdjęcia, z opisem stanu rzeczy lub wydarzenia, przedstawionego na zdjęciu.
 1. Wszystkie zgłaszane zdjęcia są przyjmowane wyłącznie w wersji cyfrowej. Zgłoszenia należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: media@iderepublica.pl
 2. Zgłaszane zdjęcia nie mogą naruszać przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zdjęcia mogą zgłaszać ich autorzy lub inne osoby upoważnione do udzielenia licencji.
 3. Zgłoszenie zdjęcia jest równoznaczne z udzieleniem przez autora zdjęcia lub inną osobę uprawnioną do udzielenia licencji, na rzecz Instytutu De Republica, zgody na jego bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna), na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych fotografii.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

Klauzula Informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników oraz osób zgłaszających w projekcie „Kadr nauki”.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, ze zm.) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut De Republica z siedzibą w Warszawie (00-761) przy ul. Belwederskiej 23 lok. 1,
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajduje się pod adresem: ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu organizacji i przeprowadzenia projektu „Kadr nauki”, zwany dalej „Projektem” – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z wypełnianiem zadań statutowych;
  2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności związanego z archiwizacją dokumentacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  3. w celu dokumentacji i promocji Projektu – na podstawie zgody.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:
  1. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy Instytutu De Republica, partnerzy świadczący usługi techniczne i IT na rzecz Administratora, a także instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych). Odbiorcą danych będzie również organizator „Instytut De Republica” z siedzibą w Warszawie.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Instytucie – przez okres 5 pełnych lat od zakończenia danej edycji (w przypadku materiałów będących dokumentacją projektową).
 7. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia. Mają Państwo prawo do sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania danych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.
 8. W przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie tym samym do realizacji celów, o których mowa w pkt 3. Podanie danych osobowych do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 niniejszej klauzuli jest dobrowolne.
 11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.

Najnowsze zdjęcia:

Skrzynia z wraka parowca „Karlsruhe”

Skrzynia z wraka parowca „Karlsruhe”

Autor / źródło:

Paweł Jóźwiak, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Chwyć mnie za dłonie

Chwyć mnie za dłonie

Autor / źródło:

Emilia Wysocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kwiaty

Kwiaty

Autor / źródło:

Emilia Wysocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Algi

Algi

Autor / źródło:

Emilia Wysocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Skóra jednorożca

Skóra jednorożca

Autor / źródło:

Emilia Wysocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Oko w oko

Oko w oko

Autor / źródło:

Emilia Wysocka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

więcej