Regulamin

Regulamin konkursu o Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Instytut De Republica (zwany dalej: Instytutem) ogłasza coroczny konkurs o Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i  społecznych (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Instytut De Republica, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belwederskiej 23 lok. 1 (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs obejmuje trzy kategorie: nauki humanistyczne, nauki społeczne oraz działalność międzynarodową w zakresie nauk humanistycznych i społecznych.
 4. Konkurs obejmuje także nagrodę specjalną przyznawaną za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.
 5. Celem Konkursu jest wspieranie i promocja najwybitniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, a także promocja cenionych polskich naukowców, którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym są inspiracją dla młodych pokoleń.
 6. Konkurs odbywa się cyklicznie, w każdym roku kalendarzowym.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 2.

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, tj. osoby do 40. roku życia (termin zgłoszenia upływa na dzień przed ukończeniem 41. roku życia), którzy na wczesnym etapie kariery, wykazują potencjał do osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kandydatów zgłaszanych do nagrody specjalnej za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych).
 2. Kandydaci powinni posiadać co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych.
 3. Laureaci poprzednich edycji nie mogą zgłaszać swojej kandydatury w kolejnych latach.
 4. Kandydat musi przedstawić dwie rekomendacje osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł naukowy profesora, a druga co najmniej stopień naukowy doktora w tej samej dziedzinie nauki, w której kandydat zgłasza się do Konkursu.
 5. Jeden rekomendujący może poprzeć tylko jednego kandydata, w jednej kategorii Konkursu.
 6. Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą.
 7. Jedna osoba może zgłosić swoją kandydaturę tylko w jednej kategorii Konkursu.
 8. Kandydatów do nagrody specjalnej mogą zgłaszać (po jednej osobie) członkowie Kapituły Konkursu, laureaci poprzednich edycji Konkursu, Dyrektor Instytutu De Republica oraz Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu De Republica.

 

III. SPOSÓB ZGŁASZANIA

§ 3.

 1. Zgłoszenia do poszczególnych kategorii Konkursu dokonuje się na formularzu internetowym, dostępnym na stronie www.iderepublica.pl (zwanym dalej „Formularzem”), do którego należy załączyć skany wypełnionych, w tym podpisanych (także podpisem elektronicznym/profilem zaufanym), niżej wymienionych dokumentów:
  1) karta zgłoszeniowa kandydata;
  2) rekomendacja 1;
  3) rekomendacja 2;
  4) życiorys naukowy kandydata;
  5) spis publikacji naukowych kandydata;
  6) spis osiągnięć naukowych (bez publikacji).
 1. Zgłoszenia do nagrody specjalnej dokonuje się na formularzu: Karta zgłoszenia kandydata do nagrody specjalnej, który zostanie udostępniony osobom wymienionym w § 2 ust. 8 wraz z formularzem oświadczenia kandydata.
 2. Oryginały dokumentów – w formie papierowej, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, należy dostarczyć na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Nagroda IDR”.
 3. W odniesieniu do publikacji, które zostały wydane drukiem, należy dostarczyć po jednym egzemplarzu najważniejszych w dorobku publikacji w formie książkowej lub ich wersji elektronicznej (w przypadku braku wersji drukowanej), na adres siedziby Organizatora (lub adres e-mail: nagroda@iderepublica.pl), z dopiskiem „Nagroda IDR”.
 4. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
 5. W przypadku gdy dane zgłoszenie nie jest kompletne (np. nie zawiera pełnych danych, wszystkich dokumentów), Organizator może wezwać kandydata do uzupełniania brakujących danych.
 6. Zgłoszenia należy dokonać w terminie od dnia 25 marca do dnia 15 września każdego roku kalendarzowego. W przypadku nadania przesyłki pocztowej, liczy się data stempla pocztowego.
 7. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą uwzględniane.

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU

§ 4.

 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń w każdej edycji Konkursu, zostaną wyłonieni laureaci Konkursu w trzech kategoriach:
  1) w dziedzinie nauk humanistycznych;
  2) w dziedzinie nauk społecznych;
  3) za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.
 1. Nagroda specjalna za całokształt dorobku naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych zostanie przyznana decyzją Kapituły Konkursu spośród kandydatów zgłoszonych zgodnie z § 2 ust. 8.
 2. W Konkursie przyznawane są 4 nagrody, przy czym Kapituła Konkursu może przyznać maksymalnie 2 dodatkowe nagrody ex aequo.
 3. Kapituła Konkursu może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w danej kategorii lub nagrody specjalnej.

§ 5.

Dyrektor Instytutu ustanawia nagrodę, dla każdego laureata Konkursu, na którą składają się:

1) statuetka;

2) nagroda pieniężna w wysokości 15 000 złotych brutto, zawierająca należny podatek;

3) możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica (w terminie do 2 lat od przyznania nagrody).

§ 6.

 1. Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu, powołana zarządzeniem Dyrektora Instytutu De Republica.
 2. Kapituła Konkursu będzie składać się z nie więcej niż 9 członków, posiadających kwalifikacje i wyróżniających się wiedzą w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych oraz sekretarza Kapituły, któremu nie przysługuje prawo głosu.
 3. Do zadań Kapituły Konkursu należy:
  1) zweryfikowanie poprawności zgłoszeń;
  2) ocena merytoryczna informacji zawartych w zgłoszeniach konkursowych;
  3) wyłonienie laureatów w każdej kategorii Konkursu i przyznanie nagród.
 4. Kapituła Konkursu dokonuje oceny merytorycznej, kierując się rolą, rangą i znaczeniem prowadzonych badań naukowych, w tym potwierdzonych publikacjami naukowymi w uznanych wydawnictwach i czasopismach naukowych.
 5. Członek Kapituły nie może być rekomendującym w kategoriach konkursowych.
 6. Członkowie Kapituły Konkursu są zobowiązani do zachowania poufności informacji i danych jakie pozyskali w związku z wykonywaniem zadań, z wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych.
 7. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje na posiedzeniu, w drodze głosowania. Z posiedzenia Kapituły Konkursu sporządzany jest protokół podpisany przez wszystkich członków Kapituły.
 8. Posiedzenie Kapituły Konkursu odbywa się najpóźniej do dnia 30 października danego roku kalendarzowego.
 9. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7.

Ogłoszenie laureatów Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie, podczas uroczystości zorganizowanej przez Organizatora.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej – iderepublica.pl. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniem siły wyższej oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, ze zm.) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut De Republica z siedzibą w Warszawie (00-761) przy ul. Belwederskiej 23 lok. 1,
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajduje się pod adresem: ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 4. w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu o Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, zwany dalej „Konkursem”, w tym wyłonienia laureatów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z wypełnianiem zadań statutowych
 5. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności związanego z archiwizacją dokumentacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. w celu dokumentacji i promocji Konkursu – na podstawie zgody
 7. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:
  1. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą członkowie Komisji Konkursowej, partnerzy świadczący usługi techniczne i IT na rzecz Administratora, a także instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych). Odbiorcą danych będzie również fundator nagród „Instytut De Republica” z siedzibą w Warszawie.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Instytucie – przez okres 5 pełnych lat od zakończenia Konkursu w danej edycji (w przypadku materiałów będących dokumentacją konkursową).
 10. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia. Mają Państwo prawo do sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania danych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.
 11. W przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
 13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie tym samym do realizacji celów, o których mowa w pkt 3. Podanie danych osobowych do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 niniejszej klauzuli jest dobrowolne.
 14. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.

 

Aktualizacja: 20.07.2023