Regulamin

 Regulamin konkursu o nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Instytut De Republica (zwany dalej: Instytutem) ogłasza coroczny konkurs o nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Instytut De Republica, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Belwederskiej 23 lok. 1 (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs obejmuje trzy kategorie podstawowe: nauki humanistyczne, nauki społeczne oraz sztukę.
 4. Konkurs obejmuje dwie kategorie specjalne: za cały dorobek naukowy oraz za działalność międzynarodową.
 5. Celem konkursu jest wspieranie i promocja najwybitniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki, a także promocja cenionych polskich naukowców, którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym oraz działalnością międzynarodową są inspiracją dla młodych pokoleń.
 6. Konkurs odbywa się cyklicznie, w każdym roku kalendarzowym.

 

II. PROCEDURA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

§ 2.

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, tj. osoby do 40. roku życia (termin upływa na dzień przed ukończeniem 41 roku życia), którzy na wczesnym etapie kariery, wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie (dotyczy to trzech podstawowych kategorii konkursowych) oraz wszyscy naukowcy (bez ograniczenia wiekowego) posiadający znaczący dorobek naukowy (dotyczy to dwóch specjalnych kategorii konkursowych).
 2. Kandydatów do Konkursu mogą zgłaszać: uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe oraz osoby prywatne.
 3. Każdy Zgłaszający ma prawo zgłosić maksymalnie po jednym kandydacie w każdej z kategorii. W przypadku, gdy Zgłaszający zgłosi więcej niż jednego kandydata w danej kategorii, żaden ze zgłoszonych w danej kategorii kandydatów nie będzie uwzględniany przy ocenie projektów.
 4. Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą.

 

II. SPOSÓB ZGŁASZANIA

§ 3.

 1. Kandydatów należy zgłaszać przez formularz internetowy dostępny na stronie www.iderepublica.pl (zwany dalej „Formularzem”).
 2. W Formularzu należy podać: nazwę kategorii, w której zgłaszany jest kandydat, dane kontaktowe zgłaszającego oraz załączniki (w formie skanów/PDF):
  1. Kartę zgłoszeniową kandydata – powinna być podpisana przez dwie osoby, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora nauk humanistycznych, społecznych lub z dziedziny sztuki (niekoniecznie z jednej instytucji);
  2. uzasadnienie zgłoszenia;
  3. życiorys naukowy kandydata;
  4. spis publikacji naukowych kandydata i pozostałych osiągnięć naukowych;
  5. zgodę kandydata na udział w Konkursie;
  6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 3. W przypadku publikacji, które zostały wydane, należy dostarczyć po jednym egzemplarzu lub czytelnej kopii, do siedziby Organizatora (na adres: ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem „Nagroda IDR”.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do niezwracania nadesłanych materiałów.
 5. W przypadku gdy dane zgłoszenie nie jest kompletne (np. nie zawiera pełnych danych) Organizator, według swojego wyboru, może wezwać Zgłaszającego do uzupełniania brakujących danych lub nie uwzględniać danej kandydatury przy ocenie. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
 6. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego.
 7. Zgłoszenia złożone poza terminem nie będą uwzględniane.

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU

§ 4.

Spośród nadesłanych zgłoszeń w każdym roku kalendarzowym, zostaną wyłonieni laureaci Konkursu w pięciu kategoriach:

 • w dziedzinie nauk humanistycznych;
 • w dziedzinie nauk społecznych;
 • w dziedzinie sztuki;
 • za cały dorobek naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki;
 • za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki.

§ 5.

Dyrektor Instytutu ustanawia nagrodę, dla każdego laureata Konkursu, na którą składają się:

 • statuetka;
 • nagroda pieniężna w wysokości 10.000 złotych netto;
 • możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica (w terminie do 2 lat od przyznania nagrody).

§ 6.

 1. Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu, którą powołuje Dyrektor Instytutu odrębnym aktem.
 2. Kapituła Konkursu będzie składać się z nie więcej niż 8 członków, posiadających kwalifikacje i wyróżniających się wiedzą w dziedzinie: historii, prawa, filozofii, literatury, kultury, sztuki, politologii, socjologii oraz sekretarza Kapituły, któremu nie przysługuje prawo głosu.
 3. Do zadań Kapituły Konkursu należy:
  • zweryfikowanie poprawności, kompletności oraz terminowości zgłoszeń konkursowych;
  • ocena merytoryczna informacji zawartych w zgłoszeniach konkursowych;
  • wyłonienie laureatów w każdej kategorii Konkursu i przyznanie nagród.
 1. Kapituła Konkursu dokonuje oceny merytorycznej, kierując się rolą, rangą i znaczeniem prowadzonych badań naukowych, w tym potwierdzonych publikacjami naukowymi w uznanych wydawnictwach i czasopismach naukowych.
 2. Członek Kapituły Konkursu zostaje wyłączony od oceniania kandydatur, z którymi był związany podczas swojej pracy zawodowej (np. jako promotor, przełożony etc.) oraz które zgłosił lub rekomendował do Konkursu o nagrodę Instytutu De Republica.
 3. Członkowie Komisji Konkursowej są zobowiązani do zachowania poufności informacji i danych jakie pozyskali w związku z wykonywaniem zadań, z wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych.
 4. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje na posiedzeniu, w drodze głosowania. Z posiedzenia Kapituły Konkursu sporządzany jest protokół podpisany przez wszystkich członków Kapituły.
 5. Posiedzenie Kapituły Konkursu odbywa się najpóźniej we wrześniu danego roku kalendarzowego.
 6. W danym roku kalendarzowym Kapituła Konkursu może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w konkretnej kategorii.
 7. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7.

 1. Wyniki Konkursu są ogłaszane w okresie wrzesień-październik danego roku kalendarzowego.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród, odbywa się na uroczystej gali, organizowanej przez Organizatora.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie internetowej – iderepublica.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniem siły wyższej oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
 3. Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz osób zgłaszających kandydatów do konkursu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, ze zm.) – (zwanym w dalszej części „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut De Republica z siedzibą w Warszawie (00-761) przy ul. Belwederskiej 23 lok. 1,
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych znajduje się pod adresem: ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 4. w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu o nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i kulturalnych, zwany dalej „Konkursem”, w tym wyłonienia laureatów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z wypełnianiem zadań statutowych
 5. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności związanego z archiwizacją dokumentacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. w celu dokumentacji i promocji Konkursu – na podstawie zgody
 7. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:
  1. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą członkowie Komisji Konkursowej, partnerzy świadczący usługi techniczne i IT na rzecz Administratora, a także instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych). Odbiorcą danych będzie również fundator nagród „Instytut De Republica” z siedzibą w Warszawie.
 9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane. Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Instytucie – przez okres 5 pełnych lat od zakończenia Konkursu w danej edycji (w przypadku materiałów będących dokumentacją konkursową).
 10. Mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia. Mają Państwo prawo do sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania danych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.
 11. W przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
 13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie tym samym do realizacji celów, o których mowa w pkt 3. Podanie danych osobowych do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 niniejszej klauzuli jest dobrowolne.
 14. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.