FAQ

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie Instytut https://iderepublica.pl/nagroda-idr/formularz-zgloszeniowy/

Termin przesyłania zgłoszeń za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego do nagrody IDR na stronie Instytutu upływa 31 lipca 2022 roku.

Konkurs obejmuje trzy kategorie podstawowe dla młodych naukowców przed ukończeniem 41. roku życia:

  • nauki humanistyczne
  • nauki społeczne
  • sztukę

a także dwie kategorie specjalne, bez ograniczenia wiekowego:

  • za cały dorobek naukowy
  • za działalność międzynarodową.

Każdą z naszych kategorii konkursowych szczegółowo określa Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Zgodnie z nim, w zakres nauk humanistycznych wchodzą następujące kierunki: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo , nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce.

Każdą z naszych kategorii konkursowych szczegółowo określa Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Zgodnie z nim, w zakres nauk społecznych wchodzą następujące kierunki: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia.

Każdą z naszych kategorii konkursowych szczegółowo określa Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Zgodnie z nim, w zakres dziedziny sztuki wchodzą następujące kierunki: sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Regulamin konkursu przewiduje wyłonienie laureatów w pięciu kategoriach: w dziedzinie nauk humanistycznych; w dziedzinie nauk społecznych; w dziedzinie sztuki; za cały dorobek naukowy w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki; za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych lub sztuki.

Nagrodę przyznawać będzie Kapituła Konkursu, którą powoła Dyrektor Instytutu De Republica odrębnym aktem. Kapituła będzie składać się z nie więcej niż 8 członków, posiadających kwalifikacje i wyróżniających się wiedzą w dziedzinie: historii, prawa, filozofii, literatury, kultury, sztuki, politologii, socjologii.

Kapituła Konkursu dokona oceny merytorycznej przesłanych zgłoszeń, kierując się rolą, rangą i znaczeniem prowadzonych badań naukowych, w tym potwierdzonych publikacjami naukowymi w uznanych wydawnictwach i czasopismach naukowych.

Kandydatami mogą być osoby na dzień przed ukończeniem 41 lat, którzy na wczesnym etapie kariery, wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe oraz osoby prywatne.

Uwaga: każda jednostka/organizacja/osoba zgłaszająca może zgłosić tylko jednego kandydata w każdej z kategorii.

Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni należy rozumiem zgodnie ze strukturą organizacyjną uczelni i jej najmniejszą naukową jednostką (jak na przykład katedra, instytut, zakład). Profesor może być zgłaszającym jako osoba prywatna.

Nie. Każdy Zgłaszający ma prawo zgłosić maksymalnie po jednym kandydacie w każdej z kategorii. W przypadku, gdy Zgłaszający zgłosi więcej niż jednego kandydata w danej kategorii, żaden ze zgłoszonych w danej kategorii kandydatów nie będzie uwzględniany przy ocenie projektów.

Tak. Jednak każdy zgłaszany kandydat musi posiadać polskie obywatelstwo.

Karta zgłoszeniowa kandydata, czyli Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu powinna być podpisana przez Kandydata, Zgłaszającego oraz dwie osoby Rekomendujące z tytułem naukowym z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych lub z dziedziny sztuki (niekoniecznie z jednej instytucji), z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora nauk wyżej wymienionych.

Załącznik nr 1

Nie, obowiązkowo należy dostarczyć cały Załącznik numer 2, który składa się z części „Uzasadnienie zgłoszenia kandydata”, pod którym podpisują się Kandydat i Zgłaszający oraz część „Życiorys kandydata”, pod którą także podpisują się Kandydat i Zgłaszający. W przypadku części „Życiorys kandydata” można wykorzystać tradycyjne CV z dopisaniem w nagłówku „Załącznik nr 2” i podpisami pod nim Kandydata i Zgłaszającego.

Załącznik nr 2

Co do zasady, w części Załącznika nr 2 CV należy zamieścić informacje o wykształceniu, zatrudnieniu itp. Natomiast, na informacje o osiągnięciach naukowych, udziale w konferencjach, seminariach jest miejsce w Załączniku nr 3 „Spis publikacji i pozostałych osiągnięć naukowych kandydata”.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Preferowaną wersją dostarczenia publikacji książkowych (przede wszystkim tych najważniejszych w karierze naukowej kandydata), jest wersja papierowa oryginalna. Jednak, jeśli nie jest to możliwe, należy dostarczyć publikacje w kopii: takich jak ksero, skan, pdf, link do wolnego dostępu w internetowych bibliotekach – przesłane do siedziby Instytutu ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa lub na adres e-mail nagroda@iderepublica.pl .

Tak, można. Ale Organizator nie gwarantuje, że przesłane publikacje będą wzięte pod uwagę, jeśli dotrą do siedziby Instytutu po terminie posiedzenia Kapituły Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do niezwracania nadesłanych materiałów.

W przypadku gdy dane zgłoszenie nie jest kompletne (np. nie zawiera pełnych danych) Organizator, według swojego wyboru, może wezwać Zgłaszającego do uzupełniania brakujących danych lub nie uwzględniać danej kandydatury przy ocenie. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

Nie, zgłoszenie Kandydata do Nagrody nie jest związane z żadną opłatą.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na przełomie września i października 2022 roku.