FAQ

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie Instytutu https://iderepublica.pl/nagroda-idr/formularz-zgloszeniowy/

Należy wypełnić wszystkie pola oraz załączyć zeskanowane załączniki:

1) karta zgłoszeniowa kandydata

2) rekomendacja 1

3) rekomendacja 2

4) życiorys naukowy kandydata

5) spis publikacji naukowych kandydata

6) spis osiągnięć naukowych (bez publikacji).

Po przesłaniu zgłoszenia przez formularz internetowy, papierową wersję załączników należy przesłać lub dostarczyć do siedziby Instytutu ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie od dnia 25 marca do dnia 15 września 2023. W przypadku nadania przesyłki pocztowej, liczy się data stempla pocztowego. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą uwzględniane.

Jedna osoba może zgłosić swoją kandydaturę tylko w jednej kategorii Konkursu.

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, tj. osoby do 40. roku życia (termin zgłoszenia upływa na dzień przed ukończeniem 41 roku życia), którzy na wczesnym etapie kariery, wykazują potencjał do osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie. Kandydaci powinni posiadać co najmniej, stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych.

Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą.

Jedna osoba może zgłosić swoją kandydaturę tylko w jednej kategorii konkursu.

Laureaci poprzednich edycji nie mogą brać udziału w konkursie.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie od dnia 25 marca do dnia 15 września 2023. W przypadku nadania przesyłki pocztowej, liczy się data stempla pocztowego. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą uwzględniane.

Konkurs obejmuje trzy kategorie dla młodych naukowców przed ukończeniem 41. roku życia:

  • nauki humanistyczne
  • nauki społeczne
  • za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych.

Jedna osoba może zgłosić swoją kandydaturę tylko w jednej kategorii konkursu.

Każdą z naszych kategorii konkursowych szczegółowo określa Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 11 października 2022 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Zgodnie z nim, w zakres nauk humanistycznych wchodzą następujące kierunki: archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, polonistyka.

Każdą z naszych kategorii konkursowych szczegółowo określa Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 11 października 2022 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Zgodnie z nim, w zakres nauk społecznych wchodzą następujące kierunki: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, stosunki międzynarodowe.

Regulamin konkursu przewiduje przyznanie 4 nagród: jedną osobę w dziedzinie nauk humanistycznych; jedną osobę w dziedzinie nauk społecznych; jedną osobę w kategorii za działalność międzynarodową w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych oraz Nagrodę specjalną za całokształt dorobku.

Przy czym Kapituła Konkursu może przyznać maksymalnie 2 dodatkowe nagrody ex aequo.

Nagrodę przyznawać będzie Kapituła Konkursu, którą powołuje Dyrektor Instytutu De Republica odrębnym aktem. Kapituła będzie składać się z nie więcej niż 9 członków, posiadających kwalifikacje i wyróżniających się wiedzą w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.

Kapituła Konkursu dokona oceny merytorycznej przesłanych zgłoszeń, kierując się rolą, rangą i znaczeniem prowadzonych badań naukowych, w tym potwierdzonych publikacjami naukowymi w uznanych wydawnictwach i czasopismach naukowych.

Kandydatami mogą być osoby na dzień przed ukończeniem 41 lat, którzy na wczesnym etapie kariery, wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie.

Tak. Jednak każdy zgłaszany kandydat musi posiadać polskie obywatelstwo.

Należy dostarczyć podpisane rekomendacje od dwóch osób – jest to załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Regulaminu. Rekomendujący nie musi być z tej samej instytucji co kandydat, ale musi reprezentować tę samą dziedzinę naukową.

Co najmniej jeden z rekomendujących musi posiadać tytuł naukowy profesora, a drugi co najmniej stopień naukowy doktora.

W zgłoszeniu do konkursu należy przedstawić rekomendacje od dwóch osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł naukowy profesora, a druga co najmniej stopień naukowy doktora. Rekomendujący winni reprezentować tę samą dziedzinę nauki, w której kandydat zgłasza się do konkursu.

Jeden rekomendujący może poprzeć tylko jednego kandydata, w jednej kategorii Konkursu.

Tak, regulamin tego nie zabrania. Rekomendacja może być złożona np. w języku angielskim lub w innych językach kongresowych, ale (ważne!) wraz z tłumaczeniem na język polski.

Jednak w przypadku rekomendacji od zagranicznego profesora, proszę pamiętać, że zgodnie z Regulaminem, rekomendującymi powinny być dwie osoby, z których co najmniej jedna posiada tytuł naukowy profesora, a druga – co najmniej stopień naukowy doktora w tej samej dziedzinie nauki, w której kandydat zgłasza się do Konkursu (czyli nauki humanistyczne lub społeczne). W przypadku naukowca z zagranicy należy się upewnić, czy posiadany przez niego tytuł/stopień naukowy, odpowiada rangą polskiemu.

W Załączniku nr 4 należy zamieścić informacje o wykształceniu, zatrudnieniu itp. Natomiast, na informacje o osiągnięciach naukowych, udziale w konferencjach, seminariach jest miejsce w Załączniku nr 6 „Spis osiągnięć naukowych kandydata”.

W Załączniku nr 6 należy wykazać osiągnięcia naukowe (bez publikacji, które wpisuje się w Załączniku nr 5), zgodnie z powszechnym rozumieniem tego terminu od dawna funkcjonującego w prawie o szkolnictwie wyższym i dobrze znanego w środowisku naukowym. Ważny przy autoocenie powinien być wkład Kandydata w rozwój reprezentowanej dyscypliny (element nowości) wynikający m.in. z udziału w projektach czy konferencjach naukowych, uzyskanie nagrody itp.

Natomiast do wyłącznej decyzji Kandydata należy wskazanie, co uznaje za swoje osiągnięcia naukowe i które z nich (maksymalnie 10) uważa za najważniejsze.

W odniesieniu do publikacji, które zostały wydane drukiem, należy dostarczyć po jednym egzemplarzu najważniejszych w dorobku publikacji w formie książkowej lub ich wersji elektronicznej (tylko w przypadku braku wersji drukowanej), do siedziby Organizatora (na adres: ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa lub adres e-mail: nagroda@iderepublica.pl), z dopiskiem „Nagroda IDR”.

Nie należy przesyłać kserokopii.

Tak, można. Ale Organizator nie gwarantuje, że przesłane publikacje będą wzięte pod uwagę, jeśli dotrą do siedziby Instytutu po terminie posiedzenia Kapituły Konkursu.

Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

W przypadku gdy dane zgłoszenie nie jest kompletne (np. nie zawiera pełnych danych, wszystkich dokumentów), Organizator może wezwać kandydata do uzupełniania brakujących danych. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

Nie, zgłoszenie do konkursu o Nagrodę IDR nie jest związane z żadną opłatą.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie 2023 roku.