dr Artur Trubalski | Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Uwagi de lege lata oraz postulaty de lege ferenda

Nadzór nad spółkami Skarbu Państwa w świetle reformy nadzoru właścicielskiego. Wyzwania i potrzeby W dniach 21-23 września 2022 roku Instytut De Republica zorganizował konferencję, której przedmiotem rozważań był naukowy komentarz zmian ustawowych w Kodeksie spółek handlowych, wizja przyszłości nadzoru właścicielskiego oraz integracja środowiska naukowego z prawnikami-praktykami. Wśród kwestii, które zostały podjęte przez zaproszonych do udziału gości, znajdowały się między innymi reforma Kodeksu Spółek Handlowych, wiążące polecenia spółki dominującej a odpowiedzialność odszkodowawcza organów zarządzających, zasadność istnienia instytucji doradcy Rady Nadzorczej, odpowiedzialność karna za wadliwy nadzór nad spółkami Skarbu Państwa oraz skuteczność modelu nadzoru właścicielskiego wobec spółek skarbu państwa posiadających rozbudowane grupy kapitałowe. Poruszony został także aspekt naukowy wpływu MAR/MAD na obowiązki notyfikacyjne spółek publicznych, w których prawa z akcji wykonuje Skarb Państwa. Pokłosiem konferencji będzie monografia naukowa, zbierająca najważniejsze referaty i porządkująca najistotniejsze, poruszone w jej trakcie kwestie.

wersja z napisami i audiodeskrypcją: https://youtu.be/QaMWhmKT9vo

Powiązane filmy: