Konkurs Instytutu De Republica za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook

REGULAMIN KONKURSU

§ 1.

Instytut De Republica, z siedzibą w Warszawie (00-761) przy ul. Belwederskiej 23 lok. 1 działający na podstawie zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu De Republica (M.P. z 2023 r. poz. 406), jest organizatorem konkursu organizowanego za pośrednictwem portalu społecznościowego: Facebook dostępnym w sieci Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com, dalej: „Facebook”, którego celem jest realizacja zadań statutowych Instytutu.

§ 2.

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby wyłącznie pełnoletnie, które zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej .

2. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin.

4. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, pełnoletnią oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

6. Konkurs obejmuje tematykę z dziedziny nauki i/lub kultury.

7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest Organizator.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 3.

Konkurs jest ogłaszany za pomocą publikacji postu konkursowego na profilu https://www.facebook.com/instytutderepublica, zwanego dalej „Postem konkursowym”, wskazującym wyraźnie, iż dotyczy organizacji Konkursu. Jakiekolwiek inne posty nie będą traktowane jako Post konkursowy. W Poście konkursowym zamieszcza się link do Regulaminu.

§ 4.

1. Informacje o Konkursie:

1) przedmiotem Konkursu jest udzielenie autorskiej, oryginalnej i kreatywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”,

2) czas trwania Konkursu 7-9 października 2023, z tym zastrzeżeniem, iż okres ten nie obejmuje wyłonienia laureatów, wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej,

3) termin wyłonienia laureatów Konkursu 10 października 2023,

4) liczba laureatów: maksymalnie 3 (trzech),

5) nagrody rzeczowe przewidziane dla laureatów Konkursu to:

Pierwsza: publikacja „Mazurek Dąbrowskiego. Obrazy, słowa, nuty”

Druga: kubek IDR, notatnik, zakładka magnesowa

Trzecia: kubek IDR

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Laureaci mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

5. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

§ 5.

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe ogłoszone i szczegółowo opisane w Poście konkursowym.

2. Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy zamieszczać w komentarzach do Postu konkursowego, w terminie wskazanym w Poście konkursowym.

6§.

1. Odpowiedź konkursowa nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym, rasistowskich, obrażających daną religię, dyskryminujących inne osoby lub grupy ze względu na ich poglądy, wyznanie, płeć, orientację, podżegające do nienawiści, dyskryminacji czy przemocy.

2. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

3. Zgłoszenia zawierające treści zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa oraz zawierające treści wskazane w ust. 1 będą usuwane i nie będą brały udział w Konkursie.

§ 7.

1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

2. Każdemu z laureatów Konkursy, może zostać przyznana tylko jedna nagroda.

3. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie, w tym prawo do nagrody, nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

4. Laureatem Konkursów ogłaszanych przez Organizatora za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook można zostać nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

§ 8.

1. Laureatów w Konkursie wybiera 2-osobowa komisja, w skład której wchodzą: Zastępca Dyrektora Instytutu De Republica i pracownik Zespołu Popularyzatorskiego. Komisja ocenia odpowiedzi według kryterium oryginalności, kreatywności i związku z zadaniem konkursowym.

2. Organizator zastrzega możliwość nieprzyznania nagrody Konkursie.

§ 9.

1. Udzielenie odpowiedzi w ramach Konkursu, oznacza akceptację i wyrażenie zgody na udział w Konkursie i warunki Regulaminu.

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

§ 10.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że odpowiedź jest wyłącznie jego autorstwa i jego prawa autorskie nie są w dacie jej udzielenia ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Uczestnik wyraża zgodę na publikację odpowiedzi przez organizatora na profilu https://www.facebook.com/instytutderepublica oraz stronie https://iderepublica.pl/

§ 11.

1. Organizator opublikuje listę nagrodzonych uczestników w komentarzu pod Postem konkursowym. W terminie 3 dni roboczych od publikacji, laureaci Konkursu wyślą do organizatora wiadomość prywatną poprzez serwis Facebook z profilu, z którego uczestnik przesłał odpowiedź konkursową. W odpowiedzi na wiadomość prywatną organizator poinformuje o warunkach odbioru nagrody. Organizator poprosi o podanie danych niezbędnych do przesłania nagrody w formie wiadomości zwrotnej tj.:

a. imienia i nazwiska,

b. nazwy użytkownika na portalu Facebook,

c. adresu korespondencyjnego,

d. numeru telefonu,

e. adresu mailowego.

2. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 2 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

3. Organizator ma prawo podać dane laureata (imię, nazwisko oraz nazwę użytkownika) na Facebook.

4. Nagrody zostaną wysłane na koszt organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres podany przez laureata.

5. W przypadku, gdy pomimo dochowania przez Organizatora należytej staranności zachodzi niemożność doręczenia nagrody laureatowi lub niemożność odebrania nagrody przez laureata z przyczyn leżących po stronie laureata, takich jak w szczególności podanie błędnych, niekompletnych lub nieprawdziwych danych teleadresowych, lub nieodebrania przesyłki z nagrodą pomimo jej dwukrotnego awizowania, nagroda nie zostaje wydana a laureat traci do niej prawo.

6. W przypadku wykrycia działań niegodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie laureata w sposób niedozwolony, szczególnie przez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony w Konkursie.

§ 12.

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby organizatora: 00-761 Warszawa, ul. Belwederska 23 lok. 1.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę użytkownika i adres uczestnika Konkursu, jak również opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Dyrektora Instytutu De Republica albo osobę przez niego upoważnioną w formie decyzji, w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Decyzja jest ostateczna. Uczestnik zostaje poinformowany o decyzji, w terminie 7 dni roboczych od jej podjęcia.

§ 13.

Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

§ 14.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), dalej: „RODO”, organizator informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Instytut De Republica, z siedzibą w Warszawie (00-761), ul. Belwederska 23 lok. 1
 2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: 00-761 Warszawa, ul. Belwederska 23 lok. 1 lub adres e-mail: instytut@iderepublica.pl.
 3. Przekazanie organizatorowi przez uczestnika Konkursu jego danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres do doręczeń, jest niezbędne dla umożliwienia wydania nagrody. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

– dane osobowe uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania przyrzeczenia publicznego – udziału w Konkursie i wydania nagrody, dane będą przechowywane przez czas trwania Konkursu i zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu;

– w celu rozpatrywania reklamacji (na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie prawidłowości wykonania Konkursu, art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przez okres rozpatrywania reklamacji,

– odbiorcami danych osobowych uczestników, będą osoby lub podmioty, związane z realizacją Konkursu,

– w odniesieniu danych osobowych uczestników, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

– uczestnik posiada:

  • prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO,
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych – na zasadach określonych w art. 16 RODO,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją uczestnika Konkursu.

§ 15.

Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres siedziby organizatora albo oświadczenie zgłoszone organizatorowi w prywatnej wiadomości za pośrednictwem jego profilu na Facebooku.

§ 16.

W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestnika Konkursu, organizator uprawniony jest do wykluczenia uczestnika z udziału w Konkursie. Organizator może wykluczyć z konkursu osoby, które działają w sprzeczności z regulaminem Facebook.

§ 17.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2023 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.