31 sierpnia 2022

Wyrok rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego o wyższości konstytucji nad prawem unijnym

Zachęcamy do lektury materiału dr Edyty Krzysztofik pt. „Wyrok rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego o wyższości konstytucji nad prawem unijnym”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Wyrok rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego o wyższości konstytucji nad prawem unijnym

Analizowany wyrok stanowi przykład dialogu między TSUE a Trybunałem Konstytucyjnym dotyczący zasady pierwszeństwa i obejmuje trzy zagadnienia.

Po pierwsze Trybunał uznał, że najwyższym wiążącym aktem prawnym w rumuńskim systemie prawnym jest Konstytucja. Swoją tezę wywiódł z wykładni trzech postanowień: art. 11, art. 20 ust. 2, art. 148 ust. 2 i 4 KR.

Po drugie problem reformy rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji wyłącznych państw członkowskich, które wyznaczają zakres pojęcia tożsamości konstytu­cyjnej państw członkowskich.

Po trzecie odrzucił kompetencję sądów powszechnych do kontroli prawa krajowego w świe­tle decyzji 2006/928 oraz instrumentów przyjętych w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (MWiW). Nie podważył on kompetencji sądów powszechnych do badania zgod­ności prawa krajowego z prawem UE, jednakże zastrzegł, że dotyczy to ustaw krajowych oraz aktów prawa unijnego, które spełniają kumulatywnie test ustanowiony w jego orzecznictwie.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.