Wyrok rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego o wyższości konstytucji nad prawem unijnym

dr Edyta Krzysztofik

Analizowany wyrok stanowi przykład dialogu między TSUE a Trybunałem Konstytucyjnym dotyczący zasady pierwszeństwa i obejmuje trzy zagadnienia.

Po pierwsze Trybunał uznał, że najwyższym wiążącym aktem prawnym w rumuńskim systemie prawnym jest Konstytucja. Swoją tezę wywiódł z wykładni trzech postanowień: art. 11, art. 20 ust. 2, art. 148 ust. 2 i 4 KR.

Po drugie problem reformy rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji wyłącznych państw członkowskich, które wyznaczają zakres pojęcia tożsamości konstytu­cyjnej państw członkowskich.

Po trzecie odrzucił kompetencję sądów powszechnych do kontroli prawa krajowego w świe­tle decyzji 2006/928 oraz instrumentów przyjętych w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (MWiW). Nie podważył on kompetencji sądów powszechnych do badania zgod­ności prawa krajowego z prawem UE, jednakże zastrzegł, że dotyczy to ustaw krajowych oraz aktów prawa unijnego, które spełniają kumulatywnie test ustanowiony w jego orzecznictwie.