Benedykt Dybowski - odkrywca tajemnic Bajkału

Opracowanie: dr hab. Mariusz Kulik

location_on Mapa szczegółowa

Benedykt Dybowski (1833–1930) – lekarz, powstaniec, badacz Syberii

Urodził się 12 maja 1833 roku w Adamarynie, w rodzinie szlacheckiej herbu Nałęcz, jako syn Jana i Salomei z domu Przysieckiej. Uczył się w gimnazjum w Mińsku Litewskim, a po jego ukończeniu rozpoczął studia przyrodnicze i medyczne na uniwersytecie w Dorpacie. Specjalizował się w zoologii. W 1856 roku napisał swoją pierwszą pracę o ichtiologii Inflant, nagrodzoną przez uczelnię złotym medalem. Zadenuncjowany za udział w pojedynku w roli sekundanta musiał udać się na dalsze studia do Wrocławia, a następnie do Berlina. Na Śląsku poznał Jana Dzierżonia i pod jego wpływem zajął się badaniami w zakresie pszczelarstwa. Efektem była dysertacja o partenogenezie pszczół, za którą w 1860 roku Dybowski otrzymał stopień doktora medycyny. Rok później powrócił do Dorpatu, gdzie nostryfikował dyplom i podjął pracę naukową.

Jeszcze jako student należał do Studenckiego Koła Abstynenckiego (był jego założycielem), a jako absolwent uniwersytetu do Towarzystwa Patriotycznego zrzeszającego młodzież polską w Cesarstwie Rosyjskim. Na polecenie władz towarzystwa zorganizował patriotyczną manifestację w Wilnie, na której 8 maja 1861 roku, w dzień św. Stanisława, odśpiewano Boże, coś Polskę. Grupkę śpiewających poddano śledztwu i wysłano w głąb Rosji. Mimo przesiedlenia Dybowski nie zrezygnował z nauki, i w 1862 roku na uniwersytecie w Dorpacie przedstawił drugą dysertację dotyczącą ryb karpiowatych w Inflantach, za którą uzyskał dyplom doktora medycyny i chirurgii.

Prace Dybowskiego zostały zauważone w środowisku naukowym, więc Uniwersytet Jagielloński zaproponował mu objęcie katedry zoologii, na co jednak nie wyraziły zgody władze austriackie. W grudniu 1862 roku Dybowski otrzymał posadę profesora-adiunkta w Szkole Głównej w Warszawie, gdzie nie licząc zajęć dydaktycznych, powiększał dotychczasowe zbiory Gabinetu Zoologicznego tejże uczelni. Po wybuchu powstania styczniowego w 1863 roku wszedł w skład Rządu Narodowego; jeździł jako jego emisariusz na Ukrainę. Misję ułatwiały mu starania o objęcie katedry na Uniwersytecie Kijowskim. Pod fałszywym nazwiskiem przebywał także w Krakowie i Pradze, gdzie kontaktował się z polskimi emigrantami. Po powrocie do Warszawy brał czynny udział w działalności powstańczej, jednak w lutym 1864 roku został wydany przez współtowarzyszy, aresztowany i osadzony na Pawiaku, a później w X Pawilonie Cytadeli. Poddano go kilkumiesięcznemu śledztwu. Za umożliwianie zebrań organizatorom powstania w audytorium zoologicznym w Szkole Głównej groziła Dybowskiemu kara śmierci, jednak za wstawiennictwem profesorów Grubego i Reicherta złagodzono ją. Dybowskiego skazano na 12 lat ciężkich robót, pozbawienie wszelkich praw i majątku.

Koleją przez Petersburg i Moskwę dowieziono jego i innych zesłańców do Niżnego Nowogrodu, a następnie kibitkami do Tobolska. Stąd na wozach, a zimą na saniach, z początkiem grudnia Dybowski dotarł do Irkucka, miasta, z którego małe grupki zesłańców transportowano do ostatecznego miejsca przeznaczenia. Wiosną 1865 roku Dybowskiego wysłano do Siwakowej w pobliżu Czyty. Ponieważ przymusowe roboty nie zajmowały czasu każdego dnia, wolne chwile poświęcał studiom i praktyce lekarskiej. Udało mu się przywieźć ze sobą apteczkę, trochę książek i różnych instrumentów, więc leczył bezinteresownie zarówno swoich towarzyszy, jak i okoliczną ludność. Polacy, którzy na Syberii pracowali jako urzędnicy, pomogli mu przesiedlić się do Darasunia nad rzeką Turą, gdzie na własną rękę prowadził badania związane z przyrodą Syberii (głównie ornitologiczne). Po kolejnych dwóch latach i dzięki poparciu lokalnych władz (generała Bolesława Kukiela) w 1868 roku Dybowskiemu złagodzono warunki przebywania na zesłaniu i pozwolono mu zamieszkać we wsi Kułtuk na południowo-zachodnim krańcu Bajkału.

Początkowo, mimo prób uzyskania wsparcia od towarzystw naukowych, Dybowski prowadził wszechstronne badania jeziora na własny koszt (zapożyczył się na nie u doktora Józefa Łagowskiego). Wraz z Wiktorem Godlewskim, także zesłańcem, rozpoczęli działalność zimą, za pomocą nadzwyczaj prostych przyrządów pomiarowych, ze względu na szczupłość środków. Mimo siarczystego mrozu, do minus 40 stopni, ciągali sanki z instrumentami, kręcili długie liny, rąbali przeręble. Z czasem ulepszyli sprzęt, zaczęli stosować sieci, czerpaki i sondy, a nawet zbudowali sanie z ogrzewanym szałasem, w którym mogli zamieszkiwać przez kilka tygodni bez schodzenia z tafli skuwającego Bajkał lodu. Dzięki wysiłkom obu badaczy udało się obalić panujące przekonanie o ubóstwie świata zwierzęcego w jeziorze – odkryli oni różne gatunki skorupiaków, ryb i mięczaków. A po ustąpieniu zimy, w połowie maja, poświęcili się badaniu fauny i flory lądowej. Za pracę opisującą rejon południowo-zachodniego Bajkału Dybowski z Godlewskim otrzymali w 1870 roku złoty medal Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego.

Dybowski poświęcał najwięcej uwagi zoologii, choć interesował się także klimatologią, meteorologią i geologią. Zimy spędzał przeważnie na badaniu jeziora. Prowadził badania osadów dennych Bajkału, a w 1876 roku, jako pierwszy w świecie, dokonał seryjnych pomiarów termicznych zbiornika, dowodząc, że jest on głębszy, niż sądzono. Powszechnie uważano, że ma około 1000 metrów głębokości, podczas gdy Dybowskiemu udało się znaleźć miejsce o głębokości 1372 metrów. Wykazał także istnienie dwóch basenów wodnych rozdzielonych podwodnymi wypiętrzeniami (obecny stan wiedzy mówi o trzech basenach wodnych i 1620 metrach głębokości). Dzięki swoim badaniom stał się jednym z twórców limnologii, nauki bazującej na kompleksowym badaniu śródlądowych zbiorników wodnych.

Wyprawiał się także w inne rejony Syberii. Wraz z Wiktorem Godlewskim, Aleksandrem Czekanowskim i Stanisławem Wrońskim był nad jeziorem Chubsuguł w Mongolii. Badał stepy daurskie, podróżował po górach Chamar-Daban. W 1869 roku [1868(?), PSB] wziął udział, podobnie jak Mikołaj Przewalski, w wyprawie generała Iwana Skokowa w dorzecze Amuru (rejs po Amurze i Ussuri). W 1870 roku odwiedził okolice Akszy nad Ononem, a w latach 1872–1875 zorganizował samodzielną wyprawę w dorzecze Amuru i Ussuri, okolice jeziora Chanka i Morza Japońskiego. Głównym jej celem były badania zoologiczne, głównie ichtiologiczne i ornitologiczne, Dybowskiemu towarzyszyli Wiktor Godlewski i Michał Jankowski (kolekcjoner). Odkryto w jej trakcie wiele gatunków ptaków i ryb, zgromadzono bogate zbiory etnograficzne i mineralogiczne. Wiele okazów przesłano do Warszawy, do Gabinetu Zoologicznego, gdzie pracował Władysław Taczanowski, który na ich podstawie napisał pracę o ptakach Syberii.

Mimo sukcesów Dybowski nie zdołał zdobyć wsparcia rosyjskich instytucji naukowych, a pomysły nowych wypraw nie znajdowały uznania w oczach strony rządowej. Niektórych jego prac nie wydawano, ponieważ podważały wyniki wcześniejszych badań przeprowadzanych przez rosyjskich badaczy. Dopiero interwencja generała Oktawiusza Radoszkowskiego i finansowe wsparcie hrabiego Konstantego Branickiego spowodowały, że rezultaty badań Dybowskiego ukazały się drukiem w 1874 roku.

Praca ta (Beiträge zur näheren Kenntnis der In dem Baikal-See vorkommrnden niederen Krebse aus der Gruppe der Gammariden, St. Petersburg 1874) zyskała uznanie w świecie naukowym, a naciski wywierane przez wielu uczonych na władze rosyjskie sprawiły, że Dybowskiego i Godlewskiego objęła amnestia. Pozwolono im powrócić do kraju. W przypadku tego pierwszego nastąpiło to w 1877 roku. Warszawscy znajomi, głównie Władysław Taczanowski, chcieli zatrzymać Dybowskiego, znaleźli mu nawet zatrudnienie, on jednak postanowił wyprawić się ponownie do wschodniej Syberii, gdzie pchała go pasja badacza. W latach 1879–1883 przebywał jako lekarz (przez pół roku jedyny!) w Pietropawłowsku na Kamczatce. W tym czasie podróżował po Sachalinie, gromadząc bogate materiały o Ajnach. Raz do roku objeżdżał półwysep, niosąc pomoc lekarską i zbierając kolejne okazy zoologiczne. Podróż odbywał psim zaprzęgiem (zimą, czterokrotnie) lub konno (latem). Zjeździł też Wyspy Komandorskie, gdzie okazjonalnie interesował się miejscową gwarą i językami. Władze rosyjskie doceniły jego badania, obdarowując orderem św. Stanisława i tytułem radcy stanu. Podobnie jak wcześniej, zbiory przyrodnicze i etnograficzne Dybowski wysyłał do muzeów w Warszawie i Lwowie.

Proponowano mu objęcie katedry na jednym z rosyjskich uniwersytetów (w Tomsku lub Petersburgu), lecz on przystał dopiero na propozycję Uniwersytetu Lwowskiego – 24 grudnia 1883 roku, po powrocie z Dalekiego Wschodu, został mianowany profesorem zoologii i anatomii porównawczej tejże uczelni. Wracał drogą morską, przy okazji gromadząc nowe zbiory, które przekazał uniwersyteckiemu muzeum.

W kraju poświęcił się głównie pracy dydaktycznej i działalności społecznej. Należał do pionierów i popularyzatorów darwinizmu w Polsce. W latach 1895–1896 Dybowski wraz z uczniami odbyli podróż na wyspę Cres i nad jezioro Balaton. W latach 1886–1887 piastował funkcję dziekana wydziału filozoficznego. Jako profesor Uniwersytetu Lwowskiego pracował do 1906 roku, później przeszedł w stan spoczynku, jednak nie zaniedbał badań. Podczas I wojny światowej internowano go; przebywał wówczas wraz z rodziną na Nowogródczyźnie. Po powrocie do Lwowa od nowa opracował zbiory uniwersyteckiego muzeum, będące wskutek konfliktu w rozsypce. Przetrwał walki o miasto w latach 1918–1919.

Od 1891 roku był członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie, od 1929 roku członkiem korespondentem Akademii Nauk ZSRR i wielu innych zagranicznych towarzystw naukowych.

Opublikował ponad 350 prac i artykułów, z czego około 60 dotyczyło Syberii i Dalekiego Wschodu.

Dybowski zmarł 31 stycznia 1930 roku we Lwowie.

 

Brzęk G., Benedykt Dybowski. Życie i dzieło, Warszawa–Wrocław 1994.

Bykowski L., Dybowski Benedykt, PSB, t. 4, s. 36–40.

Kijas A., Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik biograficzny, Warszawa–Poznań 2000, s. 76–78.

Pamiętnik dra Benedykta Dybowskiego od roku 1862 zacząwszy do roku 1878, Lwów 1930.

Słabczyński T., Encyklopedia odkryć i odkrywców, Warszawa 2004, s. 198–200.

Wójcik Z., Udział Polaków w rozpoznaniu przyrody Syberii, [w:] Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku, Wrocław 2007, s. 636–656.

Mapa

Miejsce urodzenia - Adamaryn


Dubrowa, Białoruś

Nauka w gimnazjum


Mińsk, Białoruś

Studia przyrodnicze i medyczne, uzyskanie dyplomu doktora medycyny i chirurgii


Dorpat, Estonia

Studia


Wrocław, Polska

Studia


Berlin, Niemcy

Miejsce patriotycznej manifestacji 8.05.1861


Wilno, Litwa

Praca jako profesor-adiunkt w Szkole Głównej 1862-1864, od 1863 członek powstańczego Rządu Narodowego


Warszawa, Polska

Miejsce wyjazdów jako emisariusz Rządu Narodowego w czasie powstania


Ukraina

Miejsce wyjazdów jako emisariusz Rządu Narodowego w czasie powstania


Kraków, Polska

Miejsce wyjazdów jako emisariusz Rządu Narodowego w czasie powstania


Praga, Czechy

Zesłanie na Syberię


Irkuck, Rosja

Miejsce przebywania na zesłaniu: Siwakowa koło Czyty


Czyta, Rosja

Miejsce przebywania na zesłaniu


Darasun, Kraj Zabajkalski, Rosja

Miejsce przebywania na zesłaniu


Kułtuk, Obwód irkucki, Rosja

Rejon badań nagrodzonych złotym medalem Ros. Tow. Geograficznego: południowo-zachodni Bajkał


Bajkał, Rosja

Miejsce wyprawy badawczej


Chubsuguł, Mongolia

Miejsce wypraw - stepy daurskie


Daurskiy Gosudarstvennyy Prirodnyy Zapovednik, Kraj Zabajkalski, Rosja

Miejsce wypraw badawczych


Góry Chamar-Daban

Wyprawy w dorzecze Amuru


Amur River

Wyprawa w 1870 roku


Aksha, Kraj Zabajkalski, Rosja

Wyprawy w dorzecze Ussuri


Ussuri River, Jixi, Heilongjiang, Rosja

Wyprawa z lat 1872-1875


Chanka

Miejsce pracy jako lekarz w latach 1879-1883


Petropavlovsk-Kamchatskiy, Rosja

Miejsce wypraw badawczych


Sachalin, Obwód sachaliński, Rosja

Miejsce wypraw badawczych


Wyspy Komandorskie

Profesura na Uniwersytecie, miejsce śmierci


Lwów, Obwód lwowski, Ukraina

Miejsce podróży z uczniami w latach 1895–1896


Cres, Chorwacja

Miejsce podróży z uczniami w latach 1895–1896


Balaton, Węgry