Model regulacji gospodarczej rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Problematyka prawna

Marcin Kraśniewski

W prezentowanej monografii przedstawiono model regulacji gospodarczej sektora kolejowych przewozów pasażerskich w prawie unijnym i polskim. Analizie poddano przepisy prawa krajowego i Unii Europejskiej – zarówno prawo pierwotne, jak i prawo pochodne, w tym akty soft law oraz poglądy przedstawicieli doktryny polskiej i zagranicznej, zwłaszcza amerykańskiej i brytyjskiej.

Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy polski model regulacji gospodarczej sektora kolejowych przewozów pasażerskich umożliwia realizację jednolitego obszaru kolejowego Unii Europejskiej, czy też charakteryzuje się istotnymi odrębnościami i w jakim zakresie.

Kup online
Okładka:

Załączniki: