27 02/22

Prawo Warstwowe – Zagadnienia Prawnoporównawcze

W dniach 27 lutego – 1 marca 2022 roku odbędzie się kolejna konferencja poświęcona prawu warstwowemu organizowana przez Instytut De Republica wraz ze Stowarzyszeniem Edukacji Administracji Publicznej.

Prawo Warstwowe – Zagadnienia Prawnoporównawcze

Celem spotkania jest przedstawienie sposobu regulacji zagadnień tzw. własności warstwowej w różnych systemach prawnych oraz podjęcie dyskusji, czy któryś z zaproponowanych modeli mógłby stać się płaszczyzną do implementacji obcych rozwiązań w polskim prawodawstwie.

Pokłosiem naukowym konferencji będzie publikacja w recenzowanym i punktowanym Wydawnictwie Instytutu De Republica.

Dla zainteresowanych istnieje możliwość przesłania do 30 stycznia 2022 roku na adres konferencja.zakopane@iderepublica.pl artykułu nt. problematyki prawa warstwowego w danym kraju (systemie prawnym). Artykuł winien zawierać ok. 30 tys. znaków wraz ze streszczeniem po polsku i angielsku.

Osoby chcące wygłosić referat winny przesłać wskazany artykuł wraz z prezentacją do dnia 21 stycznia 2022 roku. O kwalifikacji referatu decyduje organizator indywidualnie do każdego zgłoszenia.