prof. dr hab. Marek Szydło - Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu De Republica

prof. dr hab. Marek Szydło

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu De Republica

Absolwent kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W toku kariery naukowej uzyskał stopnie naukowe doktora (2004) i doktora habilitowanego (2007) oraz tytuł profesora nauk prawnych (2015). Jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie kieruje Zakładem Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej. Zajmuje się naukowo prawem publicznym gospodarczym, prawem administracyjnym, prawem Unii Europejskiej oraz niektórymi obszarami prawa międzynarodowego. Jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej (I kadencji) i Przewodniczącym Rady Legislacyjnej (XIII kadencji) przy Prezesie Rady Ministrów. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego i w ramach praktyki prawniczej sporządzał liczne opinie prawne dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych oraz reprezentował RP w postępowaniu przed TSUE (w sprawie polskiego podatku handlowego). Autor kilkunastu monografii naukowych (m. in. „Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją”; „Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości”; „Prawo konkurencji a regulacja sektorowa”; „Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe”; „Prawna koncepcja zamówienia publicznego”), a także ponad 200 innych publikacji naukowych, w tym ponad 20 artykułów opublikowanych w czasopismach z listy Journal Citation Reports (m. in. „Common Market Law Review”, „Journal of International Criminal Justice”, „International Journal of Constitutional Law”, „European Law Journal”, „American Journal of International Law”).