ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. ucz.

ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. ucz.

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, profesor UKSW. Pracownik Wydziału Prawa i Administracji UKSW, w latach 2011-2019 prodziekan Wydziału, kierownik katedry prawa wyznaniowego i konkordatowego.  Specjalizuje się w prawie wyznaniowym oraz ochronie praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem prawa do wolności myśli, sumienia i religii. Sędzia Sądu Metropolitalnego w Warszawie, członek Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność naukowo-dydaktyczną. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i artykułów w tym m in.: Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych (Lublin 1998); Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Lublin 2004); Władza rodzicielska a wolność religijna dziecka w prawie polskim, [w:] Prawa dziecka: perspektywa Kościoła, red. P. Kroczek, Kraków 2015, s. 199-214; Charakterystyka działalności prowadzonej przez wyznaniowe osoby prawne, [w:] Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. A. Tarwacka, Warszawa 2015, s. 65-78; Jaka decentralizacja Kościoła?, „Pastores” t. 79, nr 2/2018, s. 151-154; Ograniczenia wolności religijnej podczas pandemii COVID-19 w wybranych państwach Europy. Pierwsze doświadczenia, „Prawo i więź” t.4, z. 38/2021, s. 13-35.