prof. dr hab. Jacek Woźny

prof. dr hab. Jacek Woźny

Ukończył studia archeologiczne na UMK w Toruniu (1987). Doktoryzował (1994) i habilitował się (2000) na UAM w Poznaniu. Tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia  uzyskał na Uniwersytecie we Wrocławiu (2009). Ukończył dwuletnie menedżerskie studia MBA w Gdańsku (2012–2014),  współorganizowane przez Uniwersytet w Northampton. W 2017 roku otrzymał Tytuł Honorowego Profesora Uniwersytetu w Uralsku (Kazachstan). Jego zainteresowania badawcze dotyczą archeologii wierzeń i religii pradziejowych, teorii i metodologii archeologii oraz archeologii ziem polskich i ochrony dziedzictwa kulturowego. Zatrudniony na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Na macierzystej uczelni pełnił funkcje prodziekana, dziekana, prorektora a obecnie rektora Uniwersytetu. Przewodniczył Radzie Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Toruniu oraz Komisji Infrastruktury Informatycznej KRASP. Autor i redaktor 20 monografii oraz 180 artykułów naukowych. Opublikował m.in. książki: Symbolika wody w pradziejach Polski (1996), Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (2000), Czerwona ochra i ziarna zbóż. Symbolika odrodzenia zmarłych w obrzędach pogrzebowych kultur archaicznych międzymorza bałtycko-pontyjskiego (2005), Archeologia kamieni symbolicznych. Od skały macierzystej do dziedzictwa przodków (2014) oraz Archeologia i społeczeństwo (2017).  Promotor i recenzent licznych prac doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz o uzyskanie tytułu profesora. Przygotował wiele recenzji wydawniczych oraz opinii w konkursach NPRH. Uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.