16 marca 2022

Zmiany w europejskiej polityce rozwojowej po 2020 roku. Wnioski dla państw Grupy Wyszehradzkiej

Zachęcamy do lektury materiału dra Bartosza Jankowskiego „Zmiany w europejskiej polityce rozwojowej po 2020 roku. Wnioski dla państw Grupy Wyszehradzkiej”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”.

Zmiany w europejskiej polityce rozwojowej po 2020 roku. Wnioski dla państw Grupy Wyszehradzkiej

Celem artykułu jest analiza zmian jakie zachodzą w polityce rozwojowej Unii Europejskiej oraz ich wpływu na programy pomocowe państw grupy Wyszehradzkiej. Artykuł rozpoczyna się od krótkiego opisu systemów współpracy rozwojowej państw V4. Przedmiotem analizy są m.in. ewolucja zaangażowania państw członkowskich we współpracę rozwojową, oraz założenia ich programów pomocowych, w szczególności wspierane sektory i państwa.

Autor materiału wykazuje w ten sposób, że mają one podobne doświadczenia historyczne współpracy z państwami rozwijającymi się, zaś ich programy pomocowe charakteryzują się zbliżonymi cechami oraz problemami. W dalszej części analizowane są czynniki jakie warunkują kształt polityki rozwojowej. Autor wskazuje zarówno na przeobrażenia w międzynarodowym otoczeniu Unii Europejskiej, takie jak np. rosnące zróżnicowanie państw rozwijających się, wzrost pozycji państw BRIC czy przyjęcie nowej agendy rozwojowej, a także na modyfikacje jakie zaszły w obrębie samej Unii Europejskiej, wśród których analizuję m.in. zmiany instytucjonalne i brexit. Powyższe stanowi podstawę do analizy zmian w polityce rozwoju Unii Europejskiej po 2020 r. Artykuł kończy się analizą wyzwań jakim muszą sprostać państwa V4 aby skuteczniej uczestniczyć w międzynarodowej współpracy rozwojowej i efektywniej wykorzystać ten instrument w polityce zagranicznej.

***
Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.
Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.