Zmiany w europejskiej polityce rozwojowej po 2020 roku. Wnioski dla państw Grupy Wyszehradzkiej

dr Bartosz Jankowski

Celem artykułu jest analiza zmian jakie zachodzą w polityce rozwojowej Unii Europejskiej oraz ich wpływu na programy pomocowe państw grupy Wyszehradzkiej. Artykuł rozpoczyna się od krótkiego opisu systemów współpracy rozwojowej państw V4. Przedmiotem analizy są m.in. ewolucja zaangażowania państw członkowskich we współpracę rozwojową, oraz założenia ich programów pomocowych, w szczególności wspierane sektory i państwa.

Autor materiału wykazuje w ten sposób, że mają one podobne doświadczenia historyczne współpracy z państwami rozwijającymi się, zaś ich programy pomocowe charakteryzują się zbliżonymi cechami oraz problemami. W dalszej części analizowane są czynniki jakie warunkują kształt polityki rozwojowej. Autor wskazuje zarówno na przeobrażenia w międzynarodowym otoczeniu Unii Europejskiej, takie jak np. rosnące zróżnicowanie państw rozwijających się, wzrost pozycji państw BRIC czy przyjęcie nowej agendy rozwojowej, a także na modyfikacje jakie zaszły w obrębie samej Unii Europejskiej, wśród których analizuję m.in. zmiany instytucjonalne i brexit. Powyższe stanowi podstawę do analizy zmian w polityce rozwoju Unii Europejskiej po 2020 r. Artykuł kończy się analizą wyzwań jakim muszą sprostać państwa V4 aby skuteczniej uczestniczyć w międzynarodowej współpracy rozwojowej i efektywniej wykorzystać ten instrument w polityce zagranicznej.