Prawo energetyczne. Stan obecny i perspektywy w 100-lecie ustawy elektrycznej

Redakcja naukowa: Michał Będkowski-Kozioł

Na rok 2022 przypadło stulecie uchwalenia pierwszej polskiej ustawy regulującej funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego. Czas pokazał, że sektor energetyczny stał się w istocie jednym z kluczowych sektorów gospodarki, dostarczając energię elektryczną, bez której nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić naszego życia ani naszej przyszłości. Jednocześnie regulacja stanowiąca prawną podstawę funkcjonowania tego sektora uległa na przestrzeni dziesiątków lat gruntowym przemianom odzwierciedlającym z jednej strony zamiany technologiczne i organizacyjne w sektorze energetycznym, a z drugiej przemiany polityczno-ustrojowe naszego kraju, które przekładały się na definiowanie roli państwa w gospodarce, w tym także w odniesieniu do sektora energetycznego.

Dziś sektor elektroenergetyczny, a wraz z nim regulacja prawna jego funkcjonowania, znajduje się w stanie głębokiej transformacji. Wyzwania dla jego dalszego rozwoju stanowią takie czynniki, jak konieczność zapobiegania antropogenicznym zmianom klimatu i ograniczenia negatywnego wpływu elektroenergetyki na środowisko naturalne, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zapewnienie sprawiedliwego dostępu do dobra, jakim jest energia elektryczna, czy wreszcie postęp technologiczny i dokonująca się na naszych oczach rewolucja przemysłowa 4.0.

100-lecie uchwalenia „Ustawy elektrycznej” skłania do wielopłaszczyznowej refleksji na temat znaczenia i przyszłości sektora elektroenergetycznego w Polsce, z nieodzownym w epoce globalizacji uwzględnieniem kontekstu europejskiego i światowych tendencji rozwojowych. Celowi temu ma służyć niniejsza publikacja, której ideą było także możliwie interdyscyplinarne podejście do badanego tematu, uwzględniające, obok aspektu prawnego, także aspekt technologiczny, ekonomiczny i społeczny funkcjonowania sektora elektroenergetycznego.

Kup online
Okładka: