Podstawowe zasady prawa wyborczego do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Mariusz Chrzanowski

Problematyka prawa wyborczego jest szeroko obecna zarówno w doktrynie prawa konstytucyjnego, jak i w nauce o systemach politycznych. W opracowaniach naukowych dominują analizy zasad prawa wyborczego w wyborach do parlamentu i związanych z nimi instytucji prawa wyborczego. Rzadziej natomiast podejmowany jest temat zasad prawa wyborczego w wyborach samorządowych. Szczegółowe unormowania prawa wyborczego są zbudowane wokół tzw. przymiotników wyborczych. To zasady ukształtowane w rozwoju historycznym i określane współcześnie jako konieczne przesłanki demokratyzmu wyborów. Jeżeli zasady prawa wyborczego nie są urzeczywistniane, wyborów nie można uznać za demokratyczne.

Zasady prawa wyborczego do organów stanowiących samorządu terytorialnego są tożsame z fundamentalnymi zasadami prawa wyborczymi w demokratycznym państwie prawnym. Związane są z istotą państwa gwarantującego prawa i wolności obywatelskie nie tylko na szczeblu ogólnokrajowym, ale także regionalnym i lokalnym.

Zasadniczym założeniem książki jest próba odnalezienia odpowiedzi na pytania, które pojawiają się podczas prezentacji poszczególnych zasad prawa wyborczego do organów stanowiących samorządu terytorialnego. Praca ma na celu zobrazować podstawowe zasady prawa wyborczego do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz dokonać ich charakterystyki prawnej. Myślą przewodnią jest wskazanie rozwiązań charakterystycznych dla wyborów lokalnych.

Publikacja wstrzymana ze względu na likwidację Instytutu.

Okładka: