Orzeł Biały. Dzieje herbu Polski (tom I, część II)

Redakcja naukowa: Janusz Górski

„Orzeł Biały. Dzieje herbu Polski” to dwutomowa monografia przedstawiającej kształtowanie się i metamorfozy naszego herbu od średniowiecza po współczesność.

Studia są zbiorem prac naukowych, których tematem jest Orzeł Biały. Ich autorzy, reprezentujący różne dziedziny nauk humanistycznych, badają różne zagadnienia, te mniej i bardziej znane, dotyczące herbu Polski. W części pierwszej przedstawiono dzieje herbu i godła Polski w dobie piastowskiej (Przemysław Mrozowski), za panowania Jagiellonów i w pierwszym wieku rządów królów elekcyjnych (Kamil Frejlich), w czasach saskich i za panowania Stanisława Augusta (Piotr Skowroński), pod zaborami oraz podczas i po odrodzeniu się idei narodowej (Krzysztof Mordyński).

Druga część jako kontynuacja prezentuje dzieje herbu Polski i godła w II Rzeczypospolitej (Iwona Luba), w czasie II wojny światowej (Krzysztof Filipow), w Rzeczpospolitej Ludowej (Janusz Górski) oraz po 1989 roku (Kacper Wysokiński). W tej części czytelnik ma też zebrane wizerunki Orla Białego na flagach województw, powiatów, gmin i miast III Rzeczypospolitej (Krzysztof Jasieński).

W polskim piśmiennictwie nie było dotąd tak szerokiego wyboru wizerunków polskiego herbu – w dwóch częściach tej monografii znalazło się ponad tysiąc pięćset ilustracji. Znaczna ich część należy do wizualnych wytworów kultury masowej.

Dzięki starannemu wyborowi oraz dużym wymiarom i wysokiej jakości reprodukcji warstwa ikonograficzna obu tomów pełni równorzędną z tekstem rolę w dyskursie naukowym, a przy tym – ukazuje bogactwo przedstawień i piękno Orła Białego.

Okładka:

Załączniki: