26 lutego 2024

Wydawnictwo Instytutu De Republica: trzyczęściowy album „Orzeł Biały…” już dostępny!

„Orzeł Biały. Dzieje herbu Polski” oraz „Orzeł Biały. Studia nad herbem Polski” to trzyczęściowa, monumentalna monografia pod redakcją profesora Janusza Górskiego, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu De Republica. Przedstawia ona kształtowanie się i metamorfozy herbu Rzeczypospolitej na przełomie wieków – od średniowiecza, aż po współczesność. Historia narodowego symbolu – tak często zmieniającego swój wizerunek – odzwierciedla burzliwe dzieje Polski i całego narodu, co zostało dokładnie przeanalizowane i zaprezentowane w albumie Instytutu De Republica.

Wydawnictwo Instytutu De Republica: trzyczęściowy album „Orzeł Biały…” już dostępny!

„Orzeł Biały. Dzieje herbu Polski” (tom I, cześć I i II) oraz „Orzeł Biały. Studia nad herbem Polski” (tom II) to zbiór prac naukowych, których tematem jest Orzeł Biały. Ich autorzy, reprezentujący różne dziedziny nauk humanistycznych, badają wybrane zagadnienia, te mniej i bardziej znane, dotyczące herbu Polski.

W części pierwszej I tomu przedstawiono dzieje herbu i godła Polski w dobie piastowskiej, za panowania Jagiellonów i w pierwszym wieku rządów królów elekcyjnych, w czasach saskich i za panowania Stanisława Augusta, pod zaborami oraz podczas i po odrodzeniu się idei narodowej (Krzysztof Mordyński).

Druga część I tomu prezentuje dzieje herbu Polski i godła w II Rzeczypospolitej, w czasie II wojny światowej, w Rzeczpospolitej Ludowej oraz po 1989 roku. W tej części czytelnik ma też zebrane wizerunki Orla Białego na flagach województw, powiatów, gmin i miast III Rzeczypospolitej.

II tom to szeroko i dogłębnie opisany zbiór zagadnień odnoszących się do konkretnych aspektów naszego godła narodowego. Wśród nich między innymi: herb Polski w aspekcie reguł sztuki heraldycznej, wizerunki Orła Białego w starodrukach okresu I Rzeczypospolitej, przedstawienia polskiego herbu w herbarzach z kręgu szesnastowiecznego dworu cesarskiego, prześledzenie powiązań łączących Matkę Boską z Bledzewa z ryngrafem, dzieje Orderu Orła Białego, fenomen biżuterii patriotycznej, analiza haftowanych wyobrażeń Orła Białego na chorągwiach i sztandarach w zbiorach Jasnej Góry, rola motywu orła w twórczości Stanisława Szukalskiego i rozpoznanie źródeł historycznych, które zainspirowały autorów dwudziestowiecznych wyobrażeń herbu państwowego.

W polskim piśmiennictwie nie było dotąd tak szerokiego wyboru wizerunków polskiego herbu – w samych tylko dwóch częściach I tomu tej monografii znalazło się ponad tysiąc pięćset ilustracji. Znaczna ich część należy do wizualnych wytworów kultury masowej.

Dzięki starannemu wyborowi oraz dużym wymiarom i wysokiej jakości reprodukcji, warstwa ikonograficzna obu tomów pełni równorzędną z tekstem rolę w dyskursie naukowym, a przy tym – ukazuje bogactwo przedstawień i piękno Orła Białego.

Ewolucja wizerunku herbu narodowego to odzwierciedlenie bogatej historii państwa polskiego i narodu. Zmieniał się on w zależności od upodobań epoki, przybierał różne style, dodawano lub odejmowano mu niektóre elementy w zależności od przemian politycznych i ideowych, występował sam lub w towarzystwie innych znaków rodowych i państwowych, dokumentując tym samym żywe więzi Polski z Europą.

Publikacje Instytutu De Republica „Orzeł Biały. Dzieje herbu Polski” (tom I, cześć I i II) oraz „Orzeł Biały. Studia nad herbem Polski” (tom II) to piękna i barwna opowieść o Polsce, zawarta w wizerunku godła narodowego.