27 października 2023

Uniwersytet kiedyś i dziś. Przegląd najważniejszych idei i koncepcji – od starożytności po współczesność. Ogólnopolska konferencja naukowa w Lublinie

27 października bieżącego roku w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytułowana „Idea i funkcje uniwersytetu. Colloquium z okazji 142. rocznicy urodzin ks. Antoniego Szymańskiego”. Asumptem do jej zorganizowania jest przypadająca w 2023 roku 142. rocznica urodzin rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. Antoniego Szymańskiego. Współorganizatorem wydarzenia był Instytut De Republica.

Uniwersytet kiedyś i dziś. Przegląd najważniejszych idei i koncepcji – od starożytności po współczesność. Ogólnopolska konferencja naukowa w Lublinie

Prelegenci, reprezentujący kilka największych ośrodków akademickich w Polsce, tym razem pochylili się nad uniwersytetami. Temat został podjęty szczegółowo, z wieloma odniesieniami do historii, filozofii, jak również nowoczesności i koncepcji tak zwanych muzeów akademickich. Dokonano analizy między innymi zmiany formuły i idei, jakie przyświecały instytucji uniwersytetu na przestrzeni wieków, oraz konsekwencji, jakie to za sobą poniosło.

– Umasowienie kształcenia wyższego, dokonane na życzenie świata politycznego, spowodowało pewnie obniżenie wymagań od studentów, co za tym idzie – ogólne obniżenie poziomu kształcenia. Do umasowienia doszedł rozrost uczelni prywatnych, co wobec ograniczonej liczby profesorów, spowodowało wieloetatowość, co za tym idzie – pogorszenie opieki nad studentami

– wskazał w wystąpieniu otwierającym konferencję prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski, Dyrektor Instytutu De Republica.

Spotkanie zostało podzielone na trzy panele tematyczne. Pierwszy z nich odnosił się przede wszystkim do historii, w tym starożytnych koncepcji kształcenia młodzieży. Wykład zatytułowany „Strach przed zmianą jako czynnik wpływający na poglądy dotyczące kształcenia młodzieży w starożytnym Rzymie” wygłosiła prof. dr hab. Anna Tarwacka z Rady Naukowej Instytutu De Republica, reprezentująca Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie wystąpienia wymieniła między innymi najważniejsze umiejętności, jakie starożytni Rzymianie, predystynowani do piastowania stanowisk politycznych lub wojskowych, powinni posiadać. Wskazała na ich znacznie szersze wykształcenie, w którym ważną rolę odgrywało opanowanie sztuki przemawiania.

– Jeśli chodzi o najbardziej zbliżone do naszego dzisiejszego nauczania uniwersyteckiego fakty, dysponujemy materiałami źródłowymi, które wskazują, że młodzi Rzymianie wyjeżdżali, aby pobierać nauki w miejscach, w których znajdowały się słynne szkoły. Najczęściej obieranym kierunkiem były Ateny. O tym jak wyglądało takie kształcenie, pisał między innymi Aulus Gellius w „Nocach Attyckich” 

mówiła profesor Tarwacka. 

Dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. ucz. z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w wystąpieniu zatytułowanym „W poszukiwaniu straconego uniwersytetu” szczególną uwagę zwróciła na trzy aspekty uniwersytetu. Pierwszy z nich, universitas litterarum, oznacza tyle, co powinność badania i nauczania wszystkich aspektów

– Cokolwiek badamy, ma być wkładem w pełne rozumienie rzeczywistości. Filozofowie nazywają to ideałem pełnej prawdy

– podkreśliła.

Drugi aspekt, to uniwersytet jako wspólnota nauczanych i nauczających, gdzie wyznacznikiem etosu uniwersytetu jest prawda. Trzeci to oficina humanitatis – człowiek uniwersytetu wyposażony w kulturę intelektualną, moralną i estetyczną. Odnosi się do tak zwanej kultury „bycia pełnym człowiekiem”. Profesor Lekka-Kowalik podkreśliła w swoim wystąpieniu najbardziej newralgiczne punkty rozłamu dawnych uniwersytetów, które według niej, niegdyś były miejscami poszukiwania prawdy, stawiania pytań i szukania odpowiedzi. Dziś są przedsiębiorstwami usługowymi, dającymi gotowe odpowiedzi.

Inne, również filozoficzne podejście do idei uniwersytetu nakreślił prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – Dyrektor Instytutu De Republica, odwołując się do poglądów oraz spostrzeżeń opisanych przez Karla Jaspersa.

Jaspers odnosi się niemal do wszystkiego, co związane jest istnieniem i funkcjonowaniem uniwersytetu – od historii po cechy osobowe które powinny charakteryzować profesurę, docenturę, studentów, władze rektorskie, aż po źródła finansowania uczelnie, co za tym idzie – relacje uniwersytetu z instytucją państwa i w ogóle – ze światem polityki

nakreślił.

Uniwersytet był dla Jaspersa ogromną, ciągle podziwianą wartością, zaś w pozostawionych dziełach filozoficznych na jego temat, uwidacznia się wpływ jego własnej filozofii egzystencji oraz filozofii egzystencjalnej komunikacji.

Uniwersytet jest konsekwentnym rozwinięciem lub wyrazem istoty człowieka. Wiedza, jak podaje Jaspers, daje rozkosz, ale po uświadomieniu sobie tego, że zdobywanie prawdy jest niekończącym się procesem, daje też doświadczenie granic

podsumował.

Druga sesja, której tematem przewodnim była idea oraz misja uniwersytetu, to wystąpienia dr. hab. Marka Rembierza, prof. ucz. z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr. hab. Eugeniusza Sakowicza z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Profesorowie przedstawili wykłady zatytułowane kolejno: „Idee, funkcje i osoby Uniwersytetu – w stronę personalistycznej interpretacji relacji tworzących (aksjologicznie nasyconą) rzeczywistość Uniwersytetu” oraz „misja katolickiego uniwersytetu – ta sama czy zmienna?”.

– Na nic idee, na nic funkcje, jeśli nie ma osób oraz relacji międzyosobowych, tworzących uniwersytet

– mówił profesor Rembierz.

– Idee mogą być platońskie, a funkcje mogą zamienić się w funkcjonariuszy. Współczesny uniwersytet cierpi na rozdwojenie jaźni. Kołacze się w nim myśl o misji służenia pełnej prawdzie, a próbuje przybrać postać firmy usługowej, w ramach której misji realizować nie może. Uniwersytet sam siebie unicestwia

– skonstatował.

Trzecia, zarazem ostatnia sesja, w głównej mierze poświęcona historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jego miejscu w systemie szkolnictwa akademickiego w okresie II Rzeczypospolitej (wystąpienia prof. dr hab. Magdaleny Pyter) oraz misji uniwersytetu katolickiego w poglądach i działalności Antoniego Szymańskiego (wykład ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego), zakończyła się wystąpieniem dr. hab. Huberta Kowalskiego, prof. ucz. Jego wystąpienie w całości skupione było na tak zwanym muzeum akademickim, jako narzędziu kultury i jego roli w życiu uczelni i miasta. Profesor podkreślił, że wśród szkół wyższych w Polsce i na świecie znajdują się ogromne zasoby kolekcji i zbiorów historycznych.

– W większości to były kolekcje zbierane w celach dydaktycznych i od początku miały charakter edukacyjny. Zbieramy rzeczy dotyczące naszej historii. Jesteśmy dla studentów i profesorów, ale współpracujemy także z miastem. Uczelnia nie ma być odgrodzona murem. Ludzie mają tam przychodzić – oswajać się z nim, być jego częścią

– mówił profesor Kowalski.

Każda z trzech części wydarzenia kończyła się krótkimi panelami dyskusyjnymi, w trakcie których zgromadzeni słuchacze mogli ustosunkować się do wygłaszanych w trakcie konferencji tez i opinii. Najciekawsze wystąpienia i wykłady zostaną zebrane i opublikowane w specjalnej publikacji podsumowującej konferencję „Idea i funkcje uniwersytetu. Colloquium z okazji 142. rocznicy urodzin ks. Antoniego Szymańskiego”.