1 lutego 2023

Prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski nowym Dyrektorem IDR

1 lutego 2023 roku, decyzją Prezesa Rady Ministrów, stanowisko Dyrektora Instytutu De Republica objął prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski nowym Dyrektorem IDR

Filozof, profesor nauk humanistycznych, kulturoznawca i dyplomata. W latach 1993-1996 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Filozofii UAM. W latach 2016–2022 był ambasadorem RP w Niemczech, a w latach 1996-2001 radcą ambasady RP w RFN ds. nauki i kultury. Jest stypendystą (m.in.) bońskiej Fundacji Humboldta i wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku oraz tłumaczem książek i artykułów naukowych z niemieckiego i angielskiego. Obecnie jest profesorem w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Założył na UAM Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego, którego był dyrektorem. W latach 2003 i 2006-2007 był profesorem filozofii na TU Chemnitz, także dyrektorem tamtejszego Instytutu Filozofii. Był członkiem Rady Programowej Radia Merkury (obecnie Radia Poznań (w drugiej kadencji – wiceprzewodniczącym Rady). Należy do grona założycieli Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego (AKO). Jest członkiem Rady Naukowej Kongresu Wielki Projekt, Rady Instytut Start Wojennych oraz przewodniczącym Rady Instytutu im. św. Maksymiliana M. Kolbego, zajmującego się promocją nauczania języka polskiego za granicą.

Wykładał na uniwersytetach w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Szwajcarii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii oraz Ukrainie. Przez dwie kadencje (6 lat) był członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Był wiceprezydentem International Hegel Society (był także współredaktorem pisma Hegel-Jahrbuch) oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego (stworzył i 15 lat wydawał pismo Fenomenologia).Jest autorem dwunastu monografii, m.in. „Hermeneutyczny zwrot filozofii” 2005), „Dlaczego Polska jest wartością. Wprowadzenie do hermeneutycznej teorii polityki” (2011) i „Hermeneutyka. Od sztuki interpretacji do teorii i filozofii rozumienia” (2022)’ „Duch czy życie? Studia i szkice z filozofii niemieckiej” (2011), „Krytyka rozumu hermeneutycznego. Preliminaria” (2016) oraz ponad 100 artykułów naukowych. Kilka jego książek wyszło za granicą, w języku angielskim (m.in. „Ethics in the Light of Hermeneutical Philosophy” 2017), „Sense, Meaning and Understanding. Towards a Systematic Hermeneutical Philosophy” 2013), „The Value of Motherland” (2021). Przygotował do wydania ok. 20 prac zbiorowych, plonów międzynarodowych konferencji, które zorganizował (także za granicą). Oś jego badań stanowią: teoria rozumienia i interpretacji, filozofia hermeneutyczna, filozofia polityczna i społeczna, antropologia kultury, komunikacja międzykulturowa oraz historia filozofii niemieckiej (kantyzm i neokantyzm, heglizm, filozofia życia, fenomenologia, filozofia egzystencji).