Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE 38/2023 – Usługi pomocy technicznej w zakresie  technologii informatycznych i sprzętu komputerowego w Instytucie De Republica w 2024 roku. (zmienione)

Informacja o wyborze oferty:

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano:

Hesperos  Kamil Wyroślak ul. Krzywe Koło 46, 24-300 Opole Lubelskie  z ceną brutto za całość zamówienia  85 608,00 zł

 

Uzasadnienie:

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i  zaoferowała najniższa cenę, uzyskując maksymalną liczbę punktów w ocenianym kryterium.

Dziękujemy za złożenie ofert w ww. postępowaniu prowadzonym przez Instytut De Republica.

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści Zapytania Ofertowego 38/2023 Zamawiający przedstawia odpowiedzi (plik „Odpowiedzi na pytania do ZO38 2023”  poniżej)  i jednocześnie przedłuża termin składania ofert do dnia 15.12.2023 r. do godz.17.00

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

 

Usługi pomocy technicznej w zakresie  technologii informatycznych i sprzętu komputerowego w Instytucie De Republica w 2024 roku.

 

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi pomocy technicznej w zakresie  technologii informatycznych i sprzętu komputerowego w Instytucie De Republica, w zakresie:

1)   administracji serwerem i sprzętem komputerowym IDR w tym:

 • administracja bazą danych SQL Anywhere
 • administracja Sysbase Centrall Console
 • administracja technologiami wirtualizacji Vmware ESX/ESXI
 • administracja siecią w oparciu o Unify Network Manager, znajomość usług sieciowych
 • administracja usługą McAfee ePolicy Orchestrator Console
 • administracja Usługą Office 365
 • administracja Microsoft Exchange server 2012/2016/2019
 • administracja Windows Server 2008/2012/2016/2019
 • administracja kontrolerem domeny Microsoft Active Directory
 • administracja bazą użytkowników RADIUS
 • administracja usługą VPN L2TP, P2TP, Ipsec
 • administracja SQL SERVER
 • administracja QTS 4/5
 • administracja technologią konteneryzacji DOCKER
 • administracja Veeam backup and Recovery
 • administrowanie oprogramowaniem QNT Quorum

oraz

2)   administracji  systemem monitoringu,

3)   instalacji oprogramowania graficznego, biurowego i antywirusowego do

      wszystkich stacji roboczych IDR,

4)   szkoleniami z obsługi oprogramowania,

5)   naprawą sprzętu komputerowego,

6)   naprawą/aktualizacją oprogramowania w telefonach komórkowych

      Służbowych,

7)   instalacją i administrowaniem sprzętem sieciowym i urządzeniami

      sieciowymi  (drukarki, skanery, dyski sieciowe),

8)   innymi pracami zleconymi z zakresu obsługi informatycznej sprzętu

      komputerowego, sprzętu sieciowego, intranetu, monitoringu i telefonów   

      komórkowych,

9)     wszystkich napraw serwera w związku z awarią  które zostaną dokonane przez

        Wykonawcę w ciągu 5 godzin od zgłoszenia,

10)   wszystkich napraw komputerów, urządzeń sieciowych w związku z awarią, które   

        można wykonać zdalnie, które zostaną dokonane przez Wykonawcę w ciągu 24    

        godzin od zgłoszenia,

11)   wszystkich napraw komputerów, urządzeń sieciowych w związku z awarią, które można wykonać osobiście, zostaną które dokonane przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od zgłoszenia,

12)   osobistym dyżurem informatyka w siedzibie IDR na polecenie Dyrektora IDR lub Koordynatora BAF najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od daty polecenia.

 

 

 • Inne warunki zamówienia :

 

 • Ofertę należy złożyć na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.

 

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu:

1. Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z punktem 2 niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

 • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 • zdolności technicznej lub zawodowej:

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:

 1. a) wykonuje lub wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usługi informatyczne w zakresie administrowania siecią, serwerami, bazami danych oraz obsługi oprogramowania.
 2. b) dysponuje co najmniej jedną osobą z wykształceniem wyższym z zakresu informatyki (minimum licencjackie lub inżynierskie) i minimum 5 – letnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze informatycznej z zakresu administracji serwerem i sprzętem komputerowym w tym:

–     zarządzania  bazą danych SQL Anywhere

–     zarządzania Sysbase Centrall Console

–     zarządzania technologiami wirtualizacji Vmware ESX/ESXI

–     zarządzania siecią w oparciu o Unify Network Manager, znajomość usług

       sieciowych

–     zarządzania usługą Mcafee ePolicy Orchestrator Console

–     zarządzania Usługą Office 365

–     zarządzania Microsoft Exchange server 2012/2016/2019

–     zarządzania Windows Server 2008/2012/2016/2019

–     zarządzania kontrolerem domeny Microsoft Active Directory

–     zarządzania bazą użytkowników RADIUS

–     zarządzania usługą VPN L2TP, P2TP, Ipsec

–     zarządzania SQL SERVER

–     zarządzania QTS 4/5

–     zarządzania technologią konteneryzacji DOCKER

–     zarządzania Veeam backup and Recovery

–     zarządzania oprogramowaniem QNT Quorum

–     zarządzania systemem monitoringu 

–     instalacji oprogramowania komputerowego 

–     naprawy sprzętu komputerowego 

–     naprawy /aktualizacji oprogramowania w telefonach komórkowych 

–     instalacji i administrowania sprzętem sieciowym i urządzeniami sieciowymi 

      (drukarki, skanery, dyski sieciowe)

 

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH (PLIKI DO POBRANIA PONIŻEJ) 

Zmiana treści nr 1 z dnia 13/12/2023:

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi treści Zapytania Ofertowego 38/2023 Zamawiający przedstawia odpowiedzi (plik „Odpowiedzi na pytania do ZO38 2023”  poniżej)  i jednocześnie przedłuża termin składania ofert do dnia 15.12.2023 r. do godz.17.00

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 15/12/2023 do godziny 17:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 15/12/2023 do godziny 17:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 38/2023 – Usługi pomocy technicznej w zakresie  technologii informatycznych i sprzętu komputerowego w Instytucie De Republica w 2024 roku."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 38/2023 – Usługi pomocy technicznej w zakresie  technologii informatycznych i sprzętu komputerowego w Instytucie De Republica w 2024 roku."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 38/2023 – Usługi pomocy technicznej w zakresie  technologii informatycznych i sprzętu komputerowego w Instytucie De Republica w 2024 roku.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 07/12/2023, 07:42:21
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica