W trakcie

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2024 –   Dostęp do platformy do wysyłek masowych.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

 • Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę platformy e-mail marketingu i zarządzanie kampaniami mailingowymi online, bez ograniczeń ilości wysyłek oraz przy założeniu wielkości bazy klientów nie przekraczającej 50000 adresów.
 • W szczególności przedmiotem zamówienia jest:
  • utworzenie i skonfigurowanie konta w systemie mailingowym zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
  • udostępnienie w pełni działającej platformy systemowej do e-mail marketingu, cechującej się co najmniej następującymi funkcjonalnościami:
 1. brak limitu wysyłek w ciągu miesiąca,
 2. limit bazy rekordów odbiorców na poziomie nie mniejszym niż 50.000,
 3. możliwość tworzenia grup odbiorców,
 4. możliwość konfiguracji dedykowanej domeny wysyłającej,
 5. monitoring dostarczalności wiadomości,
 6. możliwość utworzenia minimum 10 kont dostępowych z możliwością nadawania uprawnień oraz ustawienia różnych poziomów dostępu (np. administrator, redaktor itd.),
 7. zapewnienie wsparcia technicznego 7 dni w tygodniu,
 8. kreator wiadomości email działający w systemie drag&drop,
 9. baza gotowych szablonów e-mail, oraz możliwość tworzenia własnych,
 10. możliwość prowadzenia testów A/B dla wysyłanych mailingów,
 11. możliwość segmentacji bazy adresów e-mail oraz łatwego usuwania duplikatów,
 12. analizy statystyk wysyłki (otwieralność, klikalność, dostarczenia i zwroty, rezygnacja z newslettera) oraz możliwość tworzenia raportów, ich eksportu i zapisu do plików w formacie PDF,
 13. dedykowane szkolenie wstępne dla użytkowników systemu oraz dostęp do pomocy online,
 14. automatyczna modyfikację/usuwanie odbiorców z listy w zależności od powodu niedostarczenia wiadomości,
 15. automatyczna eliminacja powtarzających się adresów przy wysyłce.
 • Wykonawca gwarantuje poziom dostępności platformy w każdym miesiącu rozliczeniowym trwania umowy nie mniejszą niż 95%.
 • Wykonawca gwarantuje czas reakcji na zgłoszony problem do 24h. Zamawiający jako czas reakcji rozumie diagnozę i przekazanie informacji (za pomocą poczty elektronicznej/chatu online) dotyczącej zgłoszonego problemu.
 • Wykonawca powinien uruchomić dostęp do bazy i platformy najpóźniej w ciągu 3 dni od podpisania umowy.

 

Inne warunki zamówienia :

   • Ofertę należy złożyć na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
   • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2024 r.

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu:

6.1. Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z punktem 2 niniejszego zapytania ofertowego.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

– wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

– nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH ( PLIKI PONIŻEJ) 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (16/01/2024 do godziny 08:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 16/01/2024 do godziny 08:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2024 –   Dostęp do platformy do wysyłek masowych."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2024 –   Dostęp do platformy do wysyłek masowych."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2024 –   Dostęp do platformy do wysyłek masowych.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 09/01/2024, 05:33:23
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica