Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42/2023 – Wykonanie usługi kompleksowego, codziennego sprzątania pomieszczeń Instytutu De Republica w 2024 roku. (zmienione)

Informacja o wyborze oferty:

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano:

IN & OUT Wojciech Wrzosek ul. Szyszkowa 5 05-850 Umiastów

z ceną brutto za całość zamówienia  73 169,01 zł

 

Uzasadnienie:

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i  zaoferowała najniższa cenę, uzyskując maksymalną liczbę punktów w ocenianym kryterium.

Dziękujemy za złożenie ofert w ww. postępowaniu prowadzonym przez Instytut De Republica.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

 • Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi kompleksowego codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z sanitariatami i pomieszczeniami kuchennymi, użytkowanymi przez Zamawiającego w lokalu znajdującym się na 5 piętrze budynku położonego w Warszawie przy al. Jana Pawła II 29  w od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
 • Sprzątanie odbywać się będzie 5 razy w tygodniu w dniach roboczych, po godzinach pracy Zamawiającego, tj. w godzinach pomiędzy  18:00 – 7.00.
 • Powierzchnia objęta usługą sprzątania wynosi łącznie 963,30 m.kw. (nie obejmuje pomieszczeń informatycznych oraz archiwum) i składa się z:
 • 21 pomieszczeń biurowych (wykładzina dywanowa) o łącznej powierzchni ok. 478 m.kw.,
 • 2 sal konferencyjnych (wykładzina dywanowa) o łącznej powierzchni ok. 109 m.kw.,
 • korytarzy (wykładzina dywanowa) o powierzchni ok. 238 m.kw.,
 • 2 kuchni (panele podłogowe, glazura przy szafkach) o powierzchni 45 m. kw.,
 • 6 sanitariatów (glazura, terakota) o powierzchni 31 m.kw.,
 • 4 magazynów (wykładzina dywanowa) o powierzchni 63 m. kw.
 • W ramach usługi codziennie po dniu roboczym będą wykonywane następujące czynności:
 • sprzątanie pomieszczeń biurowych i korytarzy w tym:
 • wycieranie kurzu, odkurzanie podłogi i mebli, a w przypadku zabrudzenia ich czyszczenie,
 • mycie i dezynfekowanie przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach, tj. mebli, lamp biurowych, wyłączników, koszy na śmieci, parapetów okiennych, drzwi, itp. środkami myjąco – konserwującymi,
 • utrzymanie czystości w toaletach w tym:
 1. mycie i czyszczenie,
 2. dezynfekcja urządzeń sanitarnych, luster, umywalek, drzwi, pojemników na mydło i papier, itp.
 3. uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, tj. papier toaletowy (do pojemników), mydło w płynie, kostki zapachowe WC,
 4. na wniosek Zamawiającego mycie ścian
 • utrzymanie czystości w kuchniach w tym:
 • sprawdzenie i opróżnienie zmywarki po umyciu naczyń oraz wstawienie brudnych naczyń do zmywarki
 • czyszczenie urządzeń AGD – ekspresów do kawy, mikrofalówek itp
 • czyszczenie zlewozmywaków, suszarek do naczyń itp.
 • na wniosek Zamawiającego mycie lodówki oraz ścian
 • wszystkie pomieszczenia:
 • dezynfekcja klamek, poręczy i innych powierzchni mogących mieć wpływ na przenoszenie alergenów oraz wirusów,
 • opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana worków foliowych, wynoszenie nieczystości do miejsc wyznaczonych oraz dbanie o czystość w tych miejscach,
 • opróżnianie niszczarek,
 • czyszczenie wycieraczek w siedzibie IDR.
 • Na wniosek Zamawiającego mycie ścian (mycie interwencyjne w przypadku awarii), pranie wykładzin dywanowych:
 • na wypadek awarii (pranie interwencyjne, w szczególności w salach konferencyjnych i pomieszczeniach wykorzystywanych przez firmy cateringowe),
 • pranie wykładzin korytarzy i pomieszczeń biurowych raz na pół roku.
 • Raz w miesiącu:
  1. mycie wszystkich okien (wewnątrz) ilość 65  o wymiarach 150 cm x 150 cm
  2. mycie szklanych ścian wewnętrznych o wymiarach: 765 cm x 260 cm + 186 cm x 250cm + 210 cm x 260 cm.
  3. mycie szyb w oknach drzwi wejściowych 210cm x 250cm oraz 260cm x 320cm a także 195cm  x 270cm.
  4. mycie witryny szklanej z książkami 190 cm x 260 cm
  5. sprzątanie magazynów o powierzchni 63 m.kw.
 • Usługi sprzątania będą dokonywane własnym sprzętem i za pomocą własnych środków czyszczących oraz worków. Wykonawca zapewnia także papier toaletowy (miękki biały, celuloza lub makulatura, minimum 2 warstwy – typ jumbo) i ręczniki (białe celuloza lub makulatura, typ ZZ) oraz środki do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 • Zamawiający wymaga stosowania produktów do czyszczenia oraz akcesoriów do czyszczenia o niskim poziomie wpływu na środowisko (w tym wyrobów z mikrofibry); stosowania energooszczędnych urządzeń energetycznych (w tym odkurzaczy); dostarczania produktów jednorazowego użytku o niskim poziomie wpływu na środowisko.
 • Środki czystości dostarczone przez Wykonawcę będą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczające ich stosowanie w pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie; atesty i świadectwa zostaną na każde żądanie przedstawione Zamawiającemu.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin świadczenia Usług w przypadku zmiany organizacji czasu pracy Zamawiającego, jak również możliwość wstrzymania usług sprzątania powierzchni biurowej w związku z możliwością pracy zdalnej pracowników – informując o tym Wykonawcę na dwa dni wcześniej. W przypadku odwołania zawieszenia usług sprzątania, Zamawiający powiadomi Wykonawcę dwa dni wcześniej. W przypadku zawieszenia usług sprzątania Wykonawcy należne jest wynagrodzenie w wysokości 50% stawki za dzień roboczy za każdy dzień zawieszenia usług sprzątania.

 

 

Inne warunki zamówienia :

 

Ofertę należy złożyć na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.

 

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:  02.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu:

1. Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z punktem 2 niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że:

 1. a) wykonuje lub wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usługi sprzątania pomieszczeń biurowych o wartości minimum 40 000,00 zł każda.

2) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH DO POBRANIA  /PONIŻEJ/

 

Zmiana treści nr 1 z dnia 19/12/2023:

W związku z zapytaniem Wykonawców o ilość pracowników stale (na co dzień)  pracujących w IDR.

Zamawiający informuje, że na co dzień w Instytucie pracuje do 30 osób. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że podczas konferencji organizowanych  w siedzibie Instytutu, może uczestniczyć do 30 – 35 osób 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (22/12/2023 do godziny 08:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 22/12/2023 do godziny 08:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42/2023 – Wykonanie usługi kompleksowego, codziennego sprzątania pomieszczeń Instytutu De Republica w 2024 roku."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42/2023 – Wykonanie usługi kompleksowego, codziennego sprzątania pomieszczeń Instytutu De Republica w 2024 roku."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 42/2023 – Wykonanie usługi kompleksowego, codziennego sprzątania pomieszczeń Instytutu De Republica w 2024 roku.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 14/12/2023, 18:13:51
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica