Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 30/2023 – Kompleksowa usługa przeprowadzki mienia Instytutu De Republica (zmienione)

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez Wykonawcę DTS Przyjemne Przeprowadzki Sp. z o.o.
Wal Miedzeszyński 251 04-866 Warszawa
z ceną brutto 28782,00 zł.
Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów w ocenianych kryteriach.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi przeprowadzki mienia  IDR  oraz magazynu należącego do IDR obejmującej :

 1. przeprowadzkę z dotychczasowej siedziby ul. Belwederska 23 / antresola  (mała winda do 6 osób – szerokość 1  palety )  do nowej siedziby Atrium Plaza al. Jana Pawła II 29 piąte piętro (mała winda do 6 osób -szerokość 1 palety)  w dniach  9-13 października 2023 r.

Uwaga ! wyniesienie jest uciążliwe – tylko ręcznie z antresoli do samochodu (uwaga trudny teren kilkanaście metrów do parkingu)

W załączeniu wstępny wykaz przedmiotów do zapakowania stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego, poza rzeczami z wykazu należy doliczyć spakowanie segregatorów ok 100 , drobnego wyposażenia, naczyń, urządzeń, art. biurowych i  środków czystości  – łącznie szacujemy do 200 kartonów 80 litrowych.

 

2. przeprowadzkę rzeczy z magazynu LESS MESS ul. Kosmatki 2 Warszawa do nowej siedziby ul. Jana Pawła II 29  (5 piętro ) oraz uporządkowanie magazynów na Kosmatki  ( przeniesienie  rzeczy z 3 magazynów do 1)  w terminie  3 – 4 tydzień października.

Szacunkowo będzie to 300-400 paczek/gabarytów + 15 palet. Różnorodne wielkości. Łącznie około 3 ton. Średnia waga Paczki ok. 15kg

 

3. przeprowadzka  rzeczy z magazynu znajdującej się w dzielnicy Włochy  (ul. Gierdziejewskiego) do magazynu LESS MESS ul. Kosmatki 2 lub do  siedziby IDR przy Jana Pawła II 29. 

Leżaki na paletach  – 11 szt. palet + 6 szt. boxów  na kółkach  – listopadzie 2023 oraz przepakowanie leżaków do boxów.

 

2. Kompleksowa usługa przeprowadzki biura IDR oraz magazynu należącego do  IDR obejmuje w szczególności następujące czynności:

 • pakowanie wyposażenia i zawartości mebli ( dokumenty, książki , urządzenia, naczynia kuchenne itp.)
 • zabezpieczenie mebli (folią bąbelkową, stretch, koce transportowe)
 • demontowanie mebli i pozostałych elementów sprzętu biurowego,
 • opisanie wszystkich przedmiotów i kartonów, tak aby trafiły do odpowiednich pomieszczeń,
 • zabezpieczenie windy, ścian na korytarzach oraz innych elementów, które tego wymagają.
 • załadowanie i zabezpieczenie mienia do transportu,
 • transport za sprawą przystosowanej do niego floty pojazdów,
 • rozładowanie mienia i ustawienie mebli i pozostałych elementów sprzętu biurowego na podstawie ustalonych wcześniej wytycznych,
 • sprzątanie i utylizacja materiałów, które zostały wykorzystane do pakowania.
 • Materiały użyte do wykonania usługi zapewnia Wykonawca, czyli dostarcza w szczególności następujące produkty:
  • Folia bąbelkowa
  • Folia stretch
  • Kartony, opakowania, pudełka kartonowe
  • Markery
  • Papier pakowy
  • Taśma klejąca
  • Worki foliowe do pakowania
 • ładowanie oraz transport i rozładowanie zawartości magazynu ( kartony).

 

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed wyceną robót i złożeniem oferty w postępowaniu dokonał wizji lokalnej, celem dokonania obmiarów oraz uzyskania wszystkich niezbędnych informacji w zakresie warunków i okoliczności możliwych do wystąpienia podczas realizacji niniejszego zamówienia.

Termin wizji lokalnej Zamawiający wyznacza na 02.10.2023 r. godz. 13.00-16.00.

 

Dodatkowe wymagania:

 • Jako jednostka budżetowa Instytut De Republica nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.
 • Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszym Zapytaniu.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 •  

Miejsce wykonania zamówienia:

 1. z ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa ( 1 piętro) do Atrium Plaza Al. Jana Pawła II 29 (5 piętro)
 2. z ul. Kosmatki 2 03-962 Warszawa do Atrium Plaza Al. Jana Pawła II 29 (5 piętro)
 3. z ul. Gierdziejewskiego (Włochy) do ul. Kosmatki 2 / do Atrium Plaza Al. Jana Pawła II 29 (5 piętro)

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

9 – 13 października 2023 r. (biuro)

3 – 4 tydzień października 2023 r. (magazyny)

 

Wadium:

         Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

1.  Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia:

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia tj. dysponowania odpowiednimi środkami transportu oraz dysponowania odpowiednio licznym personelem wyspecjalizowanym w tego rodzaju przeprowadzkach, które zostaną zaangażowane do realizacji zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz posiadania opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł ( do potwierdzenia kopią opłaconej polisy)

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Ocena spełniania warunków udziału w zapytaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w ofercie Wykonawcy.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki na dzień złożenia oferty.

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej :

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena

100 %

 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

100% = 100 punktów

Cena – 100%

będzie liczone wg wzoru:

Liczba punktów w kryterium cena = (cena najniższa/cena oferowana) * 100

 

 

Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty):

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1);

W przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej  działalności gospodarczej należy podać nr PESEL oraz miejsce zamieszkania.

 • Aktualny wpis do KRS/CEiDG (w przypadku spółki cywilnej należy załączyć dokumenty rejestrowe dla każdego ze wspólników) lub  wskazanie danych umożliwiających dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania wykonawcy (takie jak np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – dotyczy tylko bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych)
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Wykonawcy występujący jako spółka cywilna mogą dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki.
 • W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w pkt.8.3. w terminie składania ofert, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie odrzuci ofertę Wykonawcy.
 • W ofercie należy podać:
 1. Cenę brutto obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 2. Łączna cena oferty, musi być podana w PLN liczbą i słownie.
 3. Należy podać ceny do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) jak i podczas realizacji zamówienia.
 2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

 

   Do oferty należy dołączyć:

 1. Kopię opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności.
 2. Miejsce i termin składania ofert:
  • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 04 października 2023 r. do godziny: 9:00
  • Ofertę można złożyć:
   • Osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (adres: ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie:

Zapytanie ofertowe nr  30/2023

 Kompleksowa usługa przeprowadzki biura Instytutu De Republica.

 

 • 2. Przesyłając pocztą (lub kurierem) na adres: Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – jak w pkt 9.2.1.
 • 9.2.3. Przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: zamówienia.publiczne@iderepublica.pl (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym, zaufanym osobistym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 8 zapytania).
 • Oferty złożone po terminie wskazanym w powyżej nie będą brane pod uwagę.
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

WIĘCEJ  INFORMACJI  W  ZAŁĄCZONYCH  PLIKACH /PONIŻEJ/

 

 

Zmiana treści nr 1:

DODATKOWE   INFORMACJE 

 

ZAMAWIAJĄCY OTRZYMAŁ INFORMACJĘ, ŻE WNOSZENIE RZECZY DO SIEDZIBY IDR PRZY AL. JANA PAWŁA II 29 PIETRO 5 ( ATRIUM PLAZA) 

JEST MOŻLIWE TYLKO W DNI POWSZEDNIE

OD GODZ 18.00 DO GODZ. 9.00

 

A ZALECANY TERMIN PRZEPROWADZKI PRZEZ ZARZĄDCĘ BUDYNKU  TO PIĄTEK (14.10) OD GODZ 18 , CAŁA SOBOTA(15.10) I CAŁA NIEDZIELA (16.10). W/W TERMINIE BĘDĄ DO WYŁĄCZNEJ  DYSPOZYCJI 2 WINDY.

 

PROSIMY  O UWZGLĘDNIENIE W/W INFORMACJI W OFERCIE.

 

W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH ZAMAWIAJĄCY DOŁĄCZYŁ ZDJĘCIA 3 MAGAZYNÓW ( KAŻDY  O POWIERZCHNI 20 M.KW) PRZY UL. KOSMATKI ORAZ WZÓR UMOWY. 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (04/10/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 04/10/2023 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 30/2023 – Kompleksowa usługa przeprowadzki mienia Instytutu De Republica"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 30/2023 – Kompleksowa usługa przeprowadzki mienia Instytutu De Republica"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 30/2023 – Kompleksowa usługa przeprowadzki mienia Instytutu De Republica". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 28/09/2023, 15:06:17
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica