Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE 29/2023 – Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz wykonanie, dostawa montaż zabudowy meblowej do nowej siedziby IDR ( 2 części). (zmienione)

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez Wykonawcę

mdd Sp. z o.o. ul. Koronowska 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie
z ceną brutto: Część nr 1 -130 65 3,84 zł, Część nr 2- 14 735,40 zł.

Oferowany termin realizacji zamówienia 4-5 tygodni.

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów w ocenianych kryteriach.

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Zamawiający, w związku z modyfikacją dokumentów zamówienia przedłuża termin składania ofert do dnia 04.10.2023 r. godz.12.00.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz wykonanie, dostawa montaż zabudowy meblowej do nowej siedziby IDR ( 2 części).

 

Część nr 1 – dostawa wraz z montażem mebli biurowych.

Wymagania ogólne

Meble biurowe muszą być:

 1. fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie

z normami branżowymi i posiadać gwarancję na okres minimum 24 miesięcy,

 1. spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 2. dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
 3. muszą spełniać wszystkie parametry techniczne określone w OPZ,
 4. produkty muszą posiadać instrukcję montażu, obsługi i konserwacji napisaną w języku polskim,
 5. meble muszą być zapakowane w paczki do montażu,
 6. nie dopuszcza się mebli klejonych,
 7. w okresie gwarancji wymagany jest coroczny przegląd serwisowy produktu.
 8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”.

Wszędzie tam gdzie w OPZ znajduje się określenie typu „nazwa własna” należy rozumieć typu ” nazwa własna ” lub równoważne.

Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.

 1. Zamówienie obejmuje sprzedaż ,dostawę wraz z wniesieniem oraz montaż mebli biurowych.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

 

 

Część nr 2 – zabudowa meblowa szafa – garderoba

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
 2. Zabudowa musi posiadać gwarancję na okres minimum 24 miesięcy.
 3. W okresie gwarancji wymagany jest coroczny przegląd serwisowy produktu.
 4. Zamówienie obejmuje wykonanie, dostawę wraz z wniesieniem oraz montaż mebli biurowych do zabudowy.

 

 • Inne warunki zamówienia :
  • Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części zamówienia.
  • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.
  • Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowania uniwersalnego, w szczególności z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

 

Miejsce wykonania zamówienia:

Nowa siedziba Zamawiającego – Atrium Plaza   Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż  6 tygodni  od daty podpisania umowy.

 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu:

1. Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z punktem 2 niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym                          do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji                 na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

 

Dodatkowo oświadczą, że : Oferowane produkty oraz usługi  są zgodne  z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz  wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

 

 3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia  w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Ocena spełniania warunków udziału w zapytaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w ofercie Wykonawcy.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki na dzień złożenia oferty.

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w każdej części Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena

70 %

2

Termin realizacji

30 %

 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

Cena – 70 %

będzie liczone wg wzoru:

Liczba punktów w kryterium cena = (cena najniższa/cena oferowana) * 70

Termin realizacji – 30%

3 tygodnie i mniej  –  30 pkt

5 – 4 tygodnie       – 15 pkt

6 tygodni              –  0 pkt       

 

 

OPZ  oraz   WIĘCEJ  INFORMACJI  W ZAŁĄCZONCYH PLIKACH (PONIŻEJ) 

Zmiana treści nr 1:

Warszawa dnia 28.09.2023 r.  

 

 

                                                                                   Wykonawcy

 

Dotyczy:     Zapytania ofertowego nr 29/2023 na dostawę wraz z montażem mebli biurowych oraz wykonanie, dostawa montaż zabudowy meblowej do nowej siedziby IDR ( 2 części).

 

      Zamawiający – Instytut De Republica modyfikuje dokumenty zamówienia.

 

Do oferty należy dodatkowo dołączyć:

Część nr 1 – dostawa wraz z montażem mebli biurowych –  minimum 1 zdjęcie oferowanych mebli.

Część nr 2 – zabudowa meblowa szafa  garderoba – minimum 2 zdjęcia przykładowych realizacji zgodnych z przedmiotem zamówienia.

 

Oferty złożone bez dokumentacji fotograficznej zostaną odrzucone.

 

Zamawiający, w związku z modyfikacją dokumentów zamówienia przedłuża termin składania ofert do dnia 04.10.2023 r. godz.12.00.

 

 

       Marcin Łajca                                                       Koordynator BAF

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 04/10/2023 do godziny 12:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 04/10/2023 do godziny 12:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 29/2023 – Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz wykonanie, dostawa montaż zabudowy meblowej do nowej siedziby IDR ( 2 części)."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 29/2023 – Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz wykonanie, dostawa montaż zabudowy meblowej do nowej siedziby IDR ( 2 części)."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 29/2023 – Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz wykonanie, dostawa montaż zabudowy meblowej do nowej siedziby IDR ( 2 części).". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 26/09/2023, 18:09:59
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica