Unieważnione

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2023 – Dostawa uprawnień dla dostępu do systemu informacji prawnej (zwanego dalej SIP) w trybie on-line przez Internet.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Instytut De Republica unieważnia postępowanie na dostawę uprawnień dla dostępu do systemu informacji prawnej (zwanego dalej SIP) w trybie on-line przez Internet /ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2023

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Zamawiający,  w związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy  i  zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na przygotowanie i złożenie ofert, przedłuża termin składania ofert do dnia 30 sierpnia 2023 r. do godz. 9.00

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

 

 • Wymagania ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa uprawnień dla dostępu przez okres 24 miesięcy do systemu informacji prawnej (zwanego dalej SIP) w trybie on-line przez Internet, umożliwiających dostęp:

 • do najpełniejszej Bazy SIP dla15 użytkowników;
 • do Bazy kadrowo – księgowej dla 3 użytkowników (wersja poszerzona);
 • do Bazy Zamówienia publiczne (wersja poszerzona tzw. premium lub odpowiednik) dla 3 użytkowników.

 

 • Inne warunki zamówienia (dotyczy wszystkich części zamówienia):
  • Ofertę należy złożyć na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
  • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.

 

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

 24 miesiące od daty podpisania umowy.

 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu:

1. Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z punktem 2 niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Ocena spełniania warunków udziału w zapytaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w ofercie Wykonawcy.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki na dzień złożenia oferty.

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w każdej części Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena

100 %

 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

100% = 100 punktów

Cena – 100%

będzie liczone wg wzoru:

Liczba punktów w kryterium cena = (cena najniższa/cena oferowana) * 100

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH  (PONIŻEJ)

 

 

 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 30/08/2023 do godziny 09:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 30/08/2023 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2023 – Dostawa uprawnień dla dostępu do systemu informacji prawnej (zwanego dalej SIP) w trybie on-line przez Internet."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2023 – Dostawa uprawnień dla dostępu do systemu informacji prawnej (zwanego dalej SIP) w trybie on-line przez Internet."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2023 – Dostawa uprawnień dla dostępu do systemu informacji prawnej (zwanego dalej SIP) w trybie on-line przez Internet.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 04/08/2023, 11:00:52
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica