Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2024 – Organizacja usług cateringowe (przerwy kawowe) podczas wydarzeń organizowanych w siedzibie Instytutu De Republica ( Al. Jana Pawła II 29, 5 piętro, Warszawa)

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano:

SŁODYCZ WIESŁAW CZŁOWIŃSKI, Ul. SPALSKA 5/5, 02-934 WARSZAWA – NIP 521 276 53 13

Uzasadnienie:

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i  zaoferowała najniższa cenę, uzyskując maksymalną liczbę punktów w ocenianym kryterium.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Organizacja usługi cateringowe (przerwy kawowe) w siedzibie Instytutu De Republica aleja Jana Pawła II 29 (5 piętro), 00-867 Warszawa, podczas:

 • 9 wydarzeń w dniach 16.02, 01.03, 15.03, 05.04, 19.04, 10.05, 24.05, 07.06, i 21.06.2024 — wszystkie  w godzinach wieczornych (godziny 18-21) dla maksymalnie 30 osób (zakres: kawa, herbata, woda, sok, kruche ciastka + 1 szt. przekąski wytrawnej/os.) wraz z obsługą kelnerską

 

 • 1 wydarzenia w dniu 22.02.2024 w godzinach 9.30 – 16.00 dla  maksymalnie 30 osób (zakres: kawa, herbata, woda, sok, kruche ciastka; 4 szt. przekąski wytrawne/osobę + 4 przekąski słodkie/osobę) wraz z obsługą kelnerską przez cały czas trwania konferencji.

Wykonawca zapewnia wszystkie elementy wyposażenia niezbędne do wykonania usługi w szczególności stoły cateringowe, obrusy oraz sztućce i naczynia.

 • Dodatkowe informacje:
 1. jako jednostka budżetowa Instytut de Republica nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu  prawidłowo wystawionej faktury.
 2. Zamawiający nie zastrzega aby usługi cateringowe były wykonywane osobiście przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania  ofert częściowych. Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego  w niniejszym Zapytaniu.
 4. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
 5. Zamówienie powinno być wykonane z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowania uniwersalnego,  w szczególności z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz U z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

Miejsce wykonania zamówienia: Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29(5 piętro),  Warszawa.

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

16.02,  22.02,  01.03,  15.03,   05.04,   19.04,   10.05,   24.05,   07.06, i   21.06.2024.

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu:

1.  Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki na dzień złożenia oferty.

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZENIU (PLIKI PONIŻEJ) 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (13/02/2024 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 13/02/2024 do godziny 10:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2024 – Organizacja usług cateringowe (przerwy kawowe) podczas wydarzeń organizowanych w siedzibie Instytutu De Republica ( Al. Jana Pawła II 29, 5 piętro, Warszawa)"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2024 – Organizacja usług cateringowe (przerwy kawowe) podczas wydarzeń organizowanych w siedzibie Instytutu De Republica ( Al. Jana Pawła II 29, 5 piętro, Warszawa)"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2024 – Organizacja usług cateringowe (przerwy kawowe) podczas wydarzeń organizowanych w siedzibie Instytutu De Republica ( Al. Jana Pawła II 29, 5 piętro, Warszawa)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 07/02/2024, 23:35:48
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica