W trakcie

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2024 – DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI KONFERENCYJNYCH ORAZ REGAŁÓW METALOWYCH MAGAZYNOWYCH (zmienione)

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 16 lutego 2024 r. do godziny 10.00

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI KONFERENCYJNYCH ORAZ REGAŁÓW METALOWYCH MAGAZYNOWYCH

Wymagania ogólne

Meble biurowe muszą być:

 1. fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie

z normami branżowymi i posiadać gwarancję na okres minimum 24 miesięcy,

 1. spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 2. dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
 3. muszą spełniać wszystkie parametry techniczne określone w OPZ,
 4. produkty muszą posiadać instrukcję montażu, obsługi i konserwacji napisaną w języku polskim,
 5. meble muszą być zapakowane w paczki do montażu,
 6. nie dopuszcza się mebli klejonych,
 7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”.

Wszędzie tam gdzie w OPZ znajduje się określenie typu „nazwa własna” należy rozumieć typu ” nazwa własna ” lub równoważne.

Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.

 1. Zamówienie obejmuje sprzedaż ,dostawę wraz z wniesieniem oraz montaż mebli biurowych.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

 

Inne warunki zamówienia :

  • Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części (3).
  • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.
  • Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowania uniwersalnego, w szczególności z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)
  • Jako jednostka budżetowa Instytut de Republica nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.

 

Miejsce wykonania zamówienia:

Atrium Plaza   Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż  8 tygodni  od daty podpisania umowy.

 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu:

1. Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z punktem 2 niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

 

 

Dodatkowo oświadczą, że : Oferowane produkty oraz usługi  są zgodne z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz  wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

 Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia  w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Ocena spełniania warunków udziału w zapytaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w ofercie Wykonawcy.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki na dzień złożenia oferty.

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH (PLIKI PONIŻEJ)

 

Zmiana treści nr 1:

Dodatkowe informacje – odpowiedź na pytania Wykonawców

– w jakich godzinach możliwe są dostawy do Państwa? w dni robocze od godz.17 – do 8.30

– do której godziny może trwać montaż ? w dni robocze od godz.17 – do 8.30

– czy pod budynek może podjechać auto typu TIR  ?  –  typowe samochody ciężarowe (jakie mają firmy dostawcze i przeprowadzkowe)  mogą podjechać. Zarządca budynku nie jest stanie określić czy samochód typu TIR będzie mógł podjechać ulicą Ciepłą i Elektoralną

– na którym piętrze będzie montaż? – 5 piętro 

– czy jest winda z której można korzystać ? tak

 

Czy regały mogą mieć półki z płyty pilśniowej HDF – tak, zgodnie z OPZ  / nośność pólki 200kg

Czy mają być zmontowane ? tak

Czy dostawa ma obejmować rozładunek? tak

 

– czy potrzebują Państwo dane pracowników i samochodów do zgłoszenia awizacji ? – nie, tylko dane osoby która będzie zarządzała transportem rozładunkiem i montażem

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 16/02/2024 do godziny 10:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 16/02/2024 do godziny 10:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2024 – DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI KONFERENCYJNYCH ORAZ REGAŁÓW METALOWYCH MAGAZYNOWYCH"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2024 – DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI KONFERENCYJNYCH ORAZ REGAŁÓW METALOWYCH MAGAZYNOWYCH"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2024 – DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI KONFERENCYJNYCH ORAZ REGAŁÓW METALOWYCH MAGAZYNOWYCH". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 07/02/2024, 19:53:20
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica