Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 32/2023 – USŁUGI FOTOGRAFOWANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ INSTYTUTU DE REPUBLICA W 2023 ROKU (reportaż fotograficzny wydarzeń naukowych)

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
W niniejszym postepowaniu jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5, złożoną przez Wykonawcę:
Good Studio Maciej Cioch ul. Przasnyska 16/68, 01-756 Warszawa z ceną brutto 1168,50 zł za 1 dzień zdjęciowy.
Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane
w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów w ocenianych kryteriach.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

USŁUGI FOTOGRAFOWANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ INSTYTUTU DE REPUBLICA W 2023 ROKU(reportaż fotograficzny wydarzeń naukowych)

  • Wymagania ogólne
  • Zdjęcia powinny charakteryzować się wysoką jakością dokumentalną i artystyczną będą wykonywane w świetle naturalnym i sztucznym.
  • Zdjęcia powinny być wykonane w technice cyfrowej i dostarczone zamawiającemu na nośniku elektronicznym w postaci plików .RAW, .TIFF oraz .JPEG lub innych po uzyskaniu zgody Zamawiającego, w rozmiarach nie mniejszych niż 4134px x 5906px, rozdzielczość minimum 600 dpi.
  • Wykonawca zapewnia profesjonalny sprzęt fotograficzny niezbędny dla prawidłowej realizacji zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:

Dokumentacja fotograficzna (reportaż fotograficzny) wydarzeń naukowych  organizowanych przez Instytut De Republica w Warszawie w 2023 roku.

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do:

– wykonania i przesłania około 20 zdjęć w trakcie wydarzenia na media społecznościowe (przesłanie w przerwie wydarzenia);

– pozostałe zdjęcia – wykonania i przekazania Zamawiającemu około 200 zdjęć do końca dnia po wydarzeniu (tego samego dnia do godz. 23.00).

Jeden dzień zdjęciowy (szacunkowe godziny: 9.00-17.00) to jeden dzień. wydarzenia (Instytut De Republica planuje minimum 20 dni zdjęciowych).

Miejsce wykonania usługi: miasta na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na realizowanie zamówienia dotyczącego wydarzeń, które nastąpią w przyszłości dokładne miejsca i terminy wykonania zamówienia nie są znane.

O dokładnym miejscu, terminie i długości (ilość dni) wydarzenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej w terminie 7 dni przed datą wydarzenia.  

O wszelkich zmianach lub odwołaniu wydarzenia Wykonawca zostanie poinformowany najpóźniej w terminie 3 dni przed datą wydarzenia. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie.

Instytut De Republica nie zwraca kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas wykonywania zlecenia.

Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty dojazdu z siedziby Wykonawcy do miejsca realizacji usługi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2302), w oparciu o złożone Zamawiającemu przez Wykonawcę oświadczenie, zawierające informację o kosztach przejazdu, środkach komunikacji i ew. dołączonych dokumentach potwierdzających poniesione wydatki stanowiące koszty podróży.

 

Inne warunki zamówienia.

Ofertę można należy złożyć na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.

 

Miejsce wykonania zamówienia: miasta na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: do 31 grudnia 2023 roku

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH /PONIŻEJ/ 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (20/10/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 20/10/2023 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 32/2023 – USŁUGI FOTOGRAFOWANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ INSTYTUTU DE REPUBLICA W 2023 ROKU (reportaż fotograficzny wydarzeń naukowych)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 32/2023 – USŁUGI FOTOGRAFOWANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ INSTYTUTU DE REPUBLICA W 2023 ROKU (reportaż fotograficzny wydarzeń naukowych)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 32/2023 – USŁUGI FOTOGRAFOWANIA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ INSTYTUTU DE REPUBLICA W 2023 ROKU (reportaż fotograficzny wydarzeń naukowych)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 12/10/2023, 23:51:50
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica