Unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE 33/2023 – Usługa konferencyjna w dniu 27 października 2023 r. w Lublinie.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Instytut De Republica informuje o unieważnieniu postępowania pn. Zapytanie ofertowe Nr  33/2023 – Usługa konferencyjna w dniu 27 października 2023 r. w Lublinie  we wszystkich częściach zgodnie z pkt. 11.2 Zapytania ofertowego, który zastrzega Zamawiającemu prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Usługa konferencyjna w dniu 27 października 2023 r. w Lublinie.

 

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Część nr 1

Usługi noclegowe

– 4 pokoje jednoosobowe dla 4 osób w dniach 26-28 października 2023 r.

(2 noce) ze śniadaniami  (jeśli zaoferowane będą pokoje dwuosobowe to wyłącznie do wykorzystania jako jedynki);

– 1 pokój małżeński z dużym łóżkiem o wysokim standardzie (apartament) dla 2 osób w dniach 26 -27 października (1 noc);

–  rezerwacja 1 pokoju lub dwuosobowego do pojedynczego wykorzystania w dniach 26 -27 października (1 noc) dla funkcjonariusza SOP, który sam opłaca nocleg:

bezpłatny parking dla uczestników (gości hotelowych);

bezpłatny dostęp do Internetu;

lokalizacja obiektu, w którym będą świadczone usługi – w odległości nie większej niż 1000 m od KUL ( jest to kryterium oceny ofert !)

standard hotelu minimum trzy gwiazdki;

hotel musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

liczba uczestników w zakresie noclegów, może ulec zmianie i będzie potwierdzona do 20.10.2023 r.

 

Część nr 2

Usługi gastronomiczne w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II przy Aleje Racławickie 14

Lunch bufetowy dla 50 osób w dniu 27 października 2023 r. godz.13.00 -14.30 obejmujący: zupę, min. dwa dania główne do wyboru, deser, napoje: woda, soki.

Wykonawca zapewnia obsługę kelnerską;

liczba uczestników w zakresie noclegów, jak i posiłków może ulec zmianie i będzie potwierdzona do 20.10.2023 r.

 

 

Część nr 3

Uroczysta kolacja

– uroczysta kolacja serwowana w dniu 27 października 2023 r. od godz.19.30 dla 47 osób w restauracji. Kolacja powinna składać się z przystawki, dania głównego oraz deseru (w wersji mięsnej oraz wegetariańskiej). Dodatkowo, na stołach 3 rodzaje przystawek (np. deska serów, sałatki, wędliny itp.). Do kolacji napoje bezalkoholowe (woda, soki, kawa, herbata) bez limitu oraz napoje uzgodnione z Zamawiającym (po 2 kieliszki na osobę – wino białe i czerwone).

w restauracji na wyłączność lub w oddzielonej części restauracji- przy jednym maksymalnie dwóch stołach.

restauracja zapewnia obsługę kelnerską, w tym podczas uroczystej kolacji uwzględnić serwowanie  wina;

wykonawca zapewnia elegancki wystrój sali, komplet obrusów, świece/lampiony oraz dekoracje kwiatowe.

liczba uczestników w zakresie noclegów, jak i posiłków może ulec zmianie i będzie    potwierdzona do 20.10.2023 r.

 

Dodatkowe informacje:

 1. jako jednostka budżetowa Instytut de Republica nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.
 2. Zamawiający zastrzega aby usługi hotelowe i gastronomiczne jako kluczowe zadania zamówienia były wykonywane osobiście przez Wykonawcę.

 

 

 1. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe na części określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego w danej części w niniejszym Zapytaniu.
 2. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
 3. Zamówienie powinno być wykonane z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowania uniwersalnego, w szczególności z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz U z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)
 4. Miejsce wykonania zamówienia: Lublin
 5. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: 27 października 2023
 6. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

1.  Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z punktem 2.2 i 2.3  niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia tj.

 Część nr 1 – Wykonawca dysponuje obiektem hotelarskim o standardzie odpowiadającym co najmniej kategorii *** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166 ze zm.), zlokalizowanym w Zamościu, który posiada odpowiednią do wykonania do zamówienia ilość pokoi dwuosobowych oraz  jednoosobowych lub łącznie jednoosobowych i dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania, wyposażonych w bezpłatny dostęp do Internetu oraz przystosowany jest do pracy biznesowej.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.                           o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Ocena spełniania warunków udziału w zapytaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w ofercie Wykonawcy.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki na dzień złożenia oferty.

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej :

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Część nr 1

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena

80 %

2.

Lokalizacja obiektu w odległości od KUL Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin

20 %

 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

100% = 100 punktów

Cena  – 80%

będzie liczone wg wzoru:

Liczba punktów w kryterium cena = (cena najniższa/cena oferowana) * 80

Kryterium lokalizacji obiektu – 20% (mierzone na podstawie Google Maps, max 1000 m)

do 1000 m – 20 pkt,

Powyżej 1000 m – 0 pkt

Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych za poszczególne kryteria wyboru.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów według zasady: 1 % wagi kryterium = 1 pkt.

Część nr 2,3

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena

100 %

 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

100% = 100 punktów

Cena – 100%

będzie liczone wg wzoru:

Liczba punktów w kryterium cena = (cena najniższa/cena oferowana) * 100

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH (PONIŻEJ) 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (11/10/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 11/10/2023 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 33/2023 – Usługa konferencyjna w dniu 27 października 2023 r. w Lublinie."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 33/2023 – Usługa konferencyjna w dniu 27 października 2023 r. w Lublinie."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 33/2023 – Usługa konferencyjna w dniu 27 października 2023 r. w Lublinie.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 06/10/2023, 17:20:18
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica