Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 31/2023 – Remont pomieszczeń biurowych IDR

Informacja o wyborze oferty:

ZAWIADOMIENIE 

Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 3, złożoną przez Wykonawcę

AL TO Tomasz Kanabus ul. Kobielska 6/32 04-359 Warszawa
z ceną brutto – 79000,00 zł

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów w ocenianych kryteriach.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

 

Remont pomieszczeń biurowych IDR

 

Wymagania ogólne

1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obmiaru pomieszczeń oraz wykonanie robót remontowych pomieszczeń biurowych IDR .

 Roboty remontowe obejmują w szczególności :

 1. Zabezpieczenie terenu robót remontowych
 2. Prace naprawcze ścian (uzupełnienie ubytków po usunięciu kołków po kilkunastu obrazach, uchwytów ściennych pod 8 TV i projektorze oraz po ekranie,usunięcie sporadycznych spękań wynikających z codziennego użytkowania.
 3. Gruntowne oczyszczenie (zmatowienie) podłogi /renowacja podłogi bez cyklinowania, drobne prace naprawcze.
 4. Bejcowanie /lub malowanie/lub lakierowanie podłogi.
 5. Gruntowanie ścian i sufitów (projekt sufitów podwieszanych w załączeniu),
 6. Podwójne malowanie emulsją sufitów i ścian (ściany jeden kolor, sufit biały) Farba premium zmywalna. 
 7. Naprawa cokołów przypodłogowych (wyrównanie uszkodzeń, dwukrotnie pomalowanie całości emalią)
 8. Wywóz śmieci i pozostałości po remoncie
 9. Sprzątanie po remoncie

 

2. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania jedynie takich materiałów, które będą spełniały wymagane prawem normy, posiadały wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

4. Prace remontowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, przepisami bhp, p-poż i zgodnie ze sztuką budowlaną.

5. Zamawiający wymaga udzielenia 12 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru.

6. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed wyceną robót i złożeniem oferty w postępowaniu dokonał wizji lokalnej, celem dokonania obmiarów oraz uzyskania wszystkich niezbędnych informacji w zakresie warunków i okoliczności możliwych do wystąpienia podczas realizacji niniejszego zamówienia.

 

Termin wizji lokalnej Zamawiający wyznacza na 02.10.2023 r. godz.  8.00 – 10.00  oraz -13.00-17.00.  

 

7. W załączeniu projekt pomieszczeń Instytutu oraz rzut sufitów. Powierzchnia całkowita pomieszczeń 266 m.kw. Wysokość pomieszczeń 290 cm. Wysokość drzwi 250 cm. Wysokość okien 210 cm.

 

 • Inne warunki zamówienia (dotyczy wszystkich części zamówienia):
  • Ofertę należy złożyć na całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
  • Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.

 

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego Warszawa Belwederska 23/1 Antresola.

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

 18 – 29 października 2023 r.

 

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu:

1. Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z punktem 2 niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Ocena spełniania warunków udziału w zapytaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w ofercie Wykonawcy.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki na dzień złożenia oferty.

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej w każdej części Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena

100 %

 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

100% = 100 punktów

Cena – 100%

będzie liczone wg wzoru:

Liczba punktów w kryterium cena = (cena najniższa/cena oferowana) * 100

 

Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty):

 • Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1); W przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej działalności gospodarczej należy podać nr PESEL, nr dowodu osobistego oraz miejsce zamieszkania.
 • Aktualny wpis do KRS/CEiDG (w przypadku spółki cywilnej należy załączyć dokumenty rejestrowe dla każdego ze wspólników) lub wskazanie danych umożliwiających dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania wykonawcy (takie jak np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – dotyczy tylko bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych)
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Wykonawcy występujący jako spółka cywilna mogą dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki.
 • W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w pkt. 8.3. w terminie składania ofert, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie odrzuci ofertę Wykonawcy.
 • W ofercie należy podać:
 1. Cenę brutto obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
 2. Cena brutto jest ceną ryczałtową.
 3. Łączna cena oferty, musi być podana w PLN liczbą i słownie.
 4. Należy podać ceny do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) jak i podczas realizacji zamówienia.
 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

 

WIĘCEJ   INFORMACJI   W   ZAŁĄCZONYCH  PLIKACH /PONIŻEJ/

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (05/10/2023 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 05/10/2023 do godziny 12:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 31/2023 – Remont pomieszczeń biurowych IDR"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 31/2023 – Remont pomieszczeń biurowych IDR"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 31/2023 – Remont pomieszczeń biurowych IDR". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 28/09/2023, 18:03:12
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica