Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 18/2023 – Wykonanie i dostawa druków ulotnych do siedziby Instytutu De Republica w Warszawie.

Informacja o wyborze oferty:

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę

Drukarnia SIL VEG DRUK S.C. Janusz Pawelak, Dariusz Pełka, Dariusz Śmich

Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec  – z ceną brutto 76 321,50 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane

w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów w ocenianych kryteriach.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej druk oraz dostawę do siedziby Instytutu De Republica (w tym transport, rozładunek i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) druków ulotnych według projektów przekazanych przez Zamawiającego, zgodnie za szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Zapytania Ofertowego.

2. Dostarczane druki będące przedmiotem zamówienia muszą być zapakowane w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem , na każdej paczce winna się znaleźć etykieta wskazująca przedmiot zamówienia  i liczbę egzemplarzy w paczce.

Wykonawca jest zobowiązany do przewozu oraz dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko.

3. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z potrzebami Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

 • Szczegółowy OPZ został zamieszczony w tabeli  stanowiącej załącznik nr 1 a do niniejszego zapytania ofertowego.

 

4. Poszczególne zamówienia  będą realizowane w ramach konkretnych zleceń Zamawiającego przekazywanych Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej przez osobę wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego. Pliki do druku będą przekazywane Wykonawcy w całości lub etapami w postaci PDF.

5.Termin realizacji poszczególnych zamówień wynosi maksimum 5  dni roboczych od dnia przekazania materiałów do druku.

6 . Jakość druku i pozostałych parametrów (materiały, kolory) musi być zgodna z wymogami Zamawiającego oraz odpowiednimi normami technicznymi.

 

 • Dodatkowe wymagania:
  • Jako jednostka budżetowa Instytut De Republica nie realizuje zaliczek.
  • Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.
  • Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszym Zapytaniu.
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

 

Miejsce wykonania zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego.

Dostawy przedmiotu umowy będą wykonywane w godzinach od 8:00 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

1.  Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z punktem 2.2  niniejszego zapytania ofertowego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia tj.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 5 usług drukowania i dostawy różnorodnych druków ulotnych  zgodnych z przedmiotem zamówienia;

Do potwierdzenia wykazem usług oraz dowodami, że zamówienie zostało wykonane należycie (referencje, zaświadczenia, protokoły odbioru lub inne równoważne);

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnym do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

3. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Ocena spełniania warunków udziału w zapytaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w ofercie Wykonawcy.

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia ww. warunki na dzień złożenia oferty.

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej :

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena

75%

2.

Jakość  

20%

3.

Aspekty społeczne – zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności przy realizacji zamówienia – obsługa maszyn drukujących, pakowanie nakładu

5%

 

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

100% = 100 punktów

Cena  –  75%

będzie liczone wg wzoru:

Liczba punktów w kryterium cena = (cena najniższa/cena oferowana) * 75

Jakość  – 20 %

Jakość zostanie oceniona na podstawie dołączonych do oferty przedmiotowych środków dowodowych – próbek.

Wykonawca dostarczy po 1 sztuce próbki – wizytówka, koperta, zaproszenie, teczka zgodnych z OPZ.

Ocena jakości zostanie dokonana według następujących podkryteriów :

Wizytówka

 • nasycenie koloru max 5 pkt
 • ostrość max 5 pkt
 • kontrast max 5 pkt

Maksymalna ilość punktów do uzyskania za próbkę wizytówki wynosi 15.

Koperta

 • nasycenie koloru max 5 pkt
 • ostrość max 5 pkt
 • kontrast max 5 pkt

Maksymalna ilość punktów do uzyskania  za próbkę koperty wynosi 15.

Zaproszenie

 • nasycenie koloru max 5 pkt
 • ostrość max 5 pkt
 • kontrast max 5 pkt
 • jakość wykonania tłoczenia max 5 pkt

Maksymalna ilość punktów do uzyskania  za próbkę zaproszenia wynosi 20.

Teczka

 • nasycenie koloru max 5 pkt
 • ostrość max 5 pkt
 • kontrast max 5 pkt

Maksymalna ilość punktów do uzyskania za próbkę teczki  wynosi 15.

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania za przedstawione próbki we wszystkich podkryteriach  wynosi  65.

Oceny jakości dokonają wyznaczeni przez Zamawiającego członkowie komisji.

Każdy członek komisji dokona oceny przedstawionych próbek wg powyższych podkryteriów.

 

Aspekty społeczne 5%

 • zatrudnienie na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności przy realizacji zamówienia (obsługa maszyn drukujących, pakowanie nakładu) – 5 pkt.
 • brak zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności przy realizacji zamówienia – obsługa maszyn drukujących, pakowanie nakładu – 0 pkt

Do potwierdzenia oświadczeniem Wykonawcy.

 

 

Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych za poszczególne kryteria wyboru.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów według zasady: 1 % wagi kryterium = 1 pkt.

 

 

 

Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty):

 

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1);

W przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej  działalności gospodarczej należy podać nr PESEL oraz miejsce zamieszkania.

 • Aktualny wpis do KRS/CEiDG (w przypadku spółki cywilnej należy załączyć dokumenty rejestrowe dla każdego ze wspólników) lub  wskazanie danych umożliwiających dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania wykonawcy (takie jak np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – dotyczy tylko bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych)

 

 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Wykonawcy występujący jako spółka cywilna mogą dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki

 

 • W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w pkt.8.3. w terminie składania ofert, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie odrzuci ofertę Wykonawcy.

 

 • W ofercie należy podać:

     Cenę oferty:

Wykonawca poda całkowitą cenę oferty oraz ceny jednostkowe za poszczególne pozycje zamówienia w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ,

Łączna cena oferty, musi być podana w PLN liczbą i słownie.

Należy podać ceny do dwóch miejsc po przecinku.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) jak i podczas realizacji zamówienia.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. próbki w ilości po : 1 sztuce wizytówki, 1 sztuce   koperty, 1 sztuce  zaproszenia,1 sztuce  teczki.
 1. oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności przy realizacji zamówienia – obsługa maszyn drukujących, pakowanie nakładu.

UWAGA ! Próbki oraz oświadczenie  z  pkt 8.6.b nie podlegają uzupełnieniu.

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 29 maja 2023 r. do godziny: 9:00

Ofertę można złożyć:

 • Osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (adres: ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie: Zapytanie ofertowe nr  18/2023  –  Wykonanie i dostawa druków ulotnych do siedziby Instytutu De Republica w Warszawie.
 • Przesyłając pocztą (lub kurierem) na adres: Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, z dopiskiem na kopercie – jak w pkt 9.2.1.
 • Przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: zamówienia.publiczne@iderepublica.pl (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym, zaufanym osobistym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 8 zapytania).
 • Oferty złożone po terminie  nie będą brane pod uwagę.
 • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

 

 

Osoba ze strony Zamawiającego wyznaczona do kontaktu:

–  w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia   –  Wojciech Paduch   w.paduch@iderepublica.pl

–  w sprawach procedury zamówienia publicznego   –   Agnieszka Januszko a.januszko@iderepublica.pl

 

WIĘCEJ  INFORMACJI  W  ZAŁĄCZONYCH  PLIKACH 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (29/05/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 29/05/2023 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 18/2023 – Wykonanie i dostawa druków ulotnych do siedziby Instytutu De Republica w Warszawie."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 18/2023 – Wykonanie i dostawa druków ulotnych do siedziby Instytutu De Republica w Warszawie."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 18/2023 – Wykonanie i dostawa druków ulotnych do siedziby Instytutu De Republica w Warszawie.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 18/05/2023, 17:09:12
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica