Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2023 – Usługa gastronomiczna w dniach 10-13 maja 2023r. w Lublinie – w związku z organizacją konferencji naukowej.

Informacja o wyborze oferty:

Warszawa, 27.04.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Usługa gastronomiczna w dniach 10-13 maja 2023r. w Lublinie –
w związku z organizacją konferencji naukowej  (zapytanie ofertowe 11/2023).

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający  – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę, złożoną przez wykonawcę Lanczomania Cordroy Sp. z o.o. ul. Nadbystrzycka 40a, 20-618 Lublin z ceną brutto 22 700 zł.

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postepowaniu wymagane w zapytaniu ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów w ocenianych kryteriach.

Dziękujemy za złożenie ofert w ww. postępowaniu prowadzonym przez Instytut De Republica.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Usługa gastronomiczna w dniach 10-13 maja 2023r. w Lublinie.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 Usługa gastronomiczna wg poniższego zapotrzebowania:

 1. Kolacja (w restauracji na wyłączność lub w oddzielonej części restauracji, przy jednym maksymalnie dwóch stołach) serwowana dla 25 osób* w dniu 10 maja 2023 w godz. 18- 23:00 (godzina do potwierdzenia) obejmująca: przystawkę, zupę, danie główne, deser, 3 przystawki wystawiane na stół. Napoje: woda, soki, kawa, herbata- bez limitu; Alkohol: wino białe
  i czerwone (dwa kieliszki wina na osobę);
 2. Kolacja (w restauracji na wyłączność lub w oddzielonej części restauracji, przy jednym maksymalnie dwóch stołach) serwowana dla 50 osób* w dniu 11 maja 2023 w godz. 18- 23:00 (godzina do potwierdzenia) obejmująca: przystawkę, zupę, danie główne, deser, 3 przystawki wystawiane na stół. Napoje: woda, soki, kawa, herbata- bez limitu; Alkohol: wino białe
  i czerwone (dwa kieliszki wina na osobę).
 3. Kolacja (w restauracji na wyłączność lub w oddzielonej części restauracji, przy jednym maksymalnie dwóch stołach) serwowana dla 45 osób* w dniu 12 maja 2023 w godz. 18- 23:00 (godzina do potwierdzenia) obejmująca: przystawkę, zupę, danie główne, deser, 3 przystawki wystawiane na stół. Napoje: woda, soki, kawa, herbata- bez limitu; Alkohol: wino białe
  i czerwone (dwa kieliszki wina na osobę).
 4. Lunch bufetowy dla 50 osób w dniach 11 i 12 maja 2023 r. w godzinach wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II przy Aleje Racławickie 14 obejmujący: zupę, min. dwa dania główne do wyboru, deser, napoje: woda, soki
 5. Serwis kawowy stały – w godzinach 9-17 – w dniach 11 i 12 maja dla 40 osób w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II przy ul. Aleje Racławickie 14 obejmujący: kawę, herbatę, wodę, soki, przystawki słodkie (min. 3 rodzaje), przystawki słone (min. 3 rodzaje).

 

 Dodatkowe informacje:

 1. Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana
  po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;
 2. Liczba osób wskazanych w pkt 2 może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia – ok. 4 maja 2023r.;
 3. Proszę o warunki bezkosztowej anulacji, zmniejszenia liczby uczestników, finalnego potwierdzenia liczby gości;
 4. Restauracja musi zapewnić restaurację na wyłączność gości na czas kolacji/ dopuszczalna możliwość wydzielenia części restauracji;
 5. Restauracja zapewnia obsługę kelnerską na czas kolacji uwzględniając serwowanie wina;
 6. Restauracja ma zapewnić elegancki wystrój sali, komplet obrusów, świece/lampiony oraz dekoracje kwiatowe;
 7. Zamawiający zastrzega by usługi hotelowe i gastronomiczne były wykonywane osobiście przez Wykonawcę.
 8. Miejsce wykonania zamówienia: Lublin
 9. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: 10-13 maja 2023 r.
 10. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 11. Warunki udziału w zapytaniu*:

Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z punktem 2.2 niniejszego zapytania ofertowego.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W DOKUMENTACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO  11 / 2023

(PLIKI W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ) 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (25/04/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 25/04/2023 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2023 – Usługa gastronomiczna w dniach 10-13 maja 2023r. w Lublinie – w związku z organizacją konferencji naukowej."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2023 – Usługa gastronomiczna w dniach 10-13 maja 2023r. w Lublinie – w związku z organizacją konferencji naukowej."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2023 – Usługa gastronomiczna w dniach 10-13 maja 2023r. w Lublinie – w związku z organizacją konferencji naukowej.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 18/04/2023, 18:05:07
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica