Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2023 – Sukcesywna dostawa wody i art. ogólnospożywczych do Instytutu w roku 2023

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, że na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, oraz  spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu.

Wykonawca: Niemirka Tomasz Niemira, ul. Krakowiaków 76, 02-255 Warszawa

Cena brutto wybranej oferty: 61 201,70 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa wody i  artykułów spożywczych w 2023r.                                       

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zapytania jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w okresie od daty podpisania  umowy do 31 grudnia 2023 r. Artykuły żywnościowe wraz z podaniem maksymalnej wielkości zapotrzebowania zostały opisane w zestawieniu rodzajowo-ilościowych (Formularz asortymentowo – cenowy) , stanowiących Załącznik nr 2  do Zapytania Ofertowego

2) Podane ilości produktów są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej, tzn. że nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia  z zastrzeżeniem, iż w wyniku ww. zmian nie zostanie przekroczona wartość umowy.

3) Strony nie przewidują waloryzacji cen produktów zawartych w ofercie Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

4) Artykuły żywnościowe powinny być dostarczane do Instytutu De Republica w Warszawie  (ul. Belwederska 23 / na antresoli lub w przypadku zmiany siedziby do sekretariatu Instytutu w nowej lokalizacji znajdującej się na terenie m.st. Warszawy)

5) Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie wykonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem (składanych do godziny 12:00), od poniedziałku do piątku.

6)Wykonawca dostarczy zamówioną partię dostaw każdorazowo w ustalonych ze IDR w godzinach między g. 9.00-16.00

7) Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania i wniesienia towarów do wskazanych przez pracownika Instytutu  pomieszczeń znajdujących się w siedzibie Instytutu.

8)Przyjęcie dostawy jest każdorazowo kwitowane przez pracownika Instytutu przez podpis na fakturze dotyczącej konkretnej dostawy.

9) Wykonawca dostarczy każdą zamówioną partię towarów na własny koszt, środkiem transportu wymaganym dla rodzaju dostarczonych towarów żywnościowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim do celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na każde żądanie Zamawiającego.

10)Wykonawca musi spełniać wymagania higieniczno-sanitarne w procesie produkcji i obrocie żywnością, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2020 poz. 2021  z późn. zm.).

11)Oferowane produkty, a także sposób ich przewozu i przechowywania winny spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i  obrotu  żywności,  a  w  szczególności:  ustawy  z  dnia  25  sierpnia  2006  r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2020 poz. 2021, z późn. zm.); ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. 2019 poz. 2178 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2020 poz. 1753 z poźn. zm.) wraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tych ustaw.

13) Oferowane produkty winny spełniać wymagania wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.),

14) Każdy produkt winien być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z normami systemu HACCP, GMP/GHP.

15) Jakość dostarczanych produktów winna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz atestami dla produktów pierwszego gatunku / klasy.

16)Każdy dostarczony produkt nie może odbiegać od Polskich Norm, na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.

17)Dostarczane produkty spełniać muszą prawem określone wymogi dla tych produktów w  tym  wymogi  zdrowotne.  Materiał  opakowaniowy winien  być dopuszczony do kontaktu z żywnością. Każdy asortyment produktów musi być dostarczony w oddzielnym pojemniku. Produkty spożywcze powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z wymaganiami rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29). Opakowania produktów spożywczych powinny zawierać takie informacje jak: nazwę produktu, nazwę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, wykaz i ilość składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania.

18)Dostarczane produkty będą świeże, pełnowartościowe, należytej jakości oraz będą dostarczane nie później, niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu.

19)Dostarczane produkty muszą być zgodne z opisem zawartym w złożonej ofercie, a w przypadku dostawy produktu równoważnego, Zamawiający wymaga, aby opakowanie tego produktu zawierało wszystkie informacje umożliwiające identyfikację spełnienia wskazanych wymagań minimalnych (parametrów) dla danego produktu (gramatura, zawartość procentowa poszczególnych składników, wydajność  z opakowania, wartość odżywcza itp.) wskazanych w ofercie.

20) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady jakościowe dostarczanych produktów (ukryte, nie ukryte) i za uszkodzenia powstałe w wyniku ich transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt w terminie nie dłuższym niż do godz. 10.00 w dniu dostawy.

 

Termin wykonania zamówienia

Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2023 r., zgodnie z zawartą umową, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

Warunki płatności:

Wymagany termin płatności wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po dostawie każdej partii towarów. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.

 

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

1. Warunkiem udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

 

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu są oświadczenia w ramach Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz dokumenty wskazane w formularzu ofertowym

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej*:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium tj. ceną:

 

Nr

Kryterium wyboru

Waga

1.

Cena oferty (wraz z dostawą) brutto 

 100 %

 

 

 Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty):

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ZO 8/2023)

2.  Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo- cenowy (załącznik nr 2 do ZO 8/2023)

3.   Zaakceptowany wzór umowy

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji          

działalności gospodarczej

5.  Dokumenty rejestrowe firmy (PESEL właściciela w wypadku działalności gospodarczej. Wykonawcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki);

6.   Pełnomocnictwo do podpisania oferty o ile nie wynika ono z załączonych dokumentów do oferty (jeżeli dotyczy).

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wszystkich w/w dokumentów wskazanych w momencie składania ofert –  Zamawiający może odrzucić  ofertę przed procesem oceny ofert

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 13 marca  2023 r. do godziny: 9.00

 Ofertę można złożyć:

  •  Osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (adres: ul. Belwederska 23/1,  00-761  Warszawa)   z dopiskiem na kopercie:  Zapytanie ofertowe nr 8/2023 – „Sukcesywna dostawa art. spożywczych  na rok 2023 ”
  • Przesyłając pocztą (lub kurierem) na adres: Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1,  00-761  Warszawa, z dopiskiem na kopercie:  Zapytanie ofertowe nr 8/2023 – „Sukcesywna dostawa art. spożywczych  na rok 2023 ”
  • Przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.publiczne@iderepublica.pl, oraz do wiadomości: m.lajca@iderepublica.pl, (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w  pkt 5 zapytania).

Oferty złożone po terminie  nie będą brane pod uwagę.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH /PONIŻEJ/

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (13/03/2023 do godziny 00:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 13/03/2023 do godziny 00:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2023 – Sukcesywna dostawa wody i art. ogólnospożywczych do Instytutu w roku 2023"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2023 – Sukcesywna dostawa wody i art. ogólnospożywczych do Instytutu w roku 2023"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2023 – Sukcesywna dostawa wody i art. ogólnospożywczych do Instytutu w roku 2023". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 06/03/2023, 19:22:58
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica