Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 4 /2022 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych w okresie styczeń – marzec 2022r.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia

 wybrał ofertę najkorzystniejszą i spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu

– ofertę podmiotu:            

NetRo Sp. z o.o. ul. Kościerska 9b/6; 83-300 Kartuzy

Cena  wybranej oferty brutto:  11,07  zł brutto  / za wykonanie 1 minuty audiodeskrypcji  oraz napisów

Maksymalna wartość umowy za  2688 minut może wynieść 29 756,16 zł

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów  z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych w okresie styczeń – marzec 2022r.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Stworzenie i dodanie audiodeskrypcji (AD) w języku polskim do  filmów  (nagrań wideo) oraz przesłanie do Zamawiającego gotowych plików video w formacie .avi lub .mp4 z organizowanych   przez Instytut De Republica (IDR):

 • wydarzenia naukowego, które odbędzie się 18-19 stycznia w Warszawie – 13 godzin rejestracji
 • spotkania autorskiego promującego książkę wydaną przez IDR we Wrocławiu w dniu 01.2023 r. – do 3 godzin rejestracji.
 • spotkania autorskiego w Warszawie w marcu 2023r. – promującego książkę wydaną przez IDR  – do 3 godzin rejestracji.
 • spotkania autorskiego w Pile w  dniu 01.02.2023r.  – promującego książkę wydaną przez IDR  –  do 3 godzin rejestracji.
 • konferencji w Kazimierzu nad Wisłą – 2 -3 marca  2023  –  do 10 godzin rejestracji 

UWAGA daty poszczególnych wydarzeń mogą ulec przesunięciu o klika dni w stosunku do zamieszczonego harmonogramu

 

 Stworzenie i dodanie napisów rozszerzonych (N) w języku polskim do  filmów  (nagrań wideo) oraz przesłanie do Zamawiającego gotowych plików video w formacie .avi lub .mp4 oraz plików z napisami w formacie .srt z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR):

 

 • wydarzenia naukowego, które odbędzie się 18-19 stycznia w Warszawie – 13 godzin rejestracji
 • spotkania autorskiego promującego książkę wydaną przez IDR we Wrocławiu w dniu 01.2023 r. – do 3 godzin rejestracji.
 • spotkania autorskiego w Warszawie w marcu 2023r – promującego książkę wydaną przez IDR  – do 3 godzin rejestracji.
 • spotkania autorskiego w Pile w  dniu 01.02.2023  – promującego książkę wydaną przez IDR  – r.- do 3 godzin rejestracji.
 • konferencji w Kazimierzu nad Wisłą 2 -3 marca  2023  – do 10 godzin rejestracji.

UWAGA daty poszczególnych wydarzeń mogą ulec przesunięciu o klika dni w stosunku do zamieszczonego harmonogramu

Napisy oraz audiodeskrypcja powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami wytycznych                    w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób                          z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do opisu zapytania ofertowego), w tym Standardami dostępności dla polityki spójności 2014 – 2020 r. (załącznik nr 4 do opisu zapytania ofertowego).

Szacunkowa ilość minut podlegającą stworzeniu i dodaniu napisów i audiodeskrypcji wynosi 1920  minut. W stosunku do szacunkowej  ilości minut, zamówienie ostatecznie może być wyższe lub niższe o 40%.   UWAGA  Do oferty prosimy podać cenę 1 minuty wykonania AD i N.

 

 

Miejsce wykonania zamówienia: siedziba oferenta

 

Wymagany termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: 

Przygotowanie oraz przesłanie do zamawiającego napisów i audiodeskrypcji z poszczególnych konferencji powinno nastąpić  w ciągu 7 dni roboczych od dnia przesłania zmontowanych filmów.

Zarejestrowany i zmontowany materiał powinien zostać przesłany za pomocą ogólnie dostępnych programów służących do przesyłania plików o dużej objętości np. WeTransfer, czy Dropbox.

 

Wadium:

Zamawiający wymaga/nie wymaga wniesienia wadium.

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

 

1. Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z punktem 2.2 niniejszego zapytania ofertowego.

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, w tym niezalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) wobec Wykonawcy nie została otwarta likwidacja lub ogłoszona upadłość, lub ogłoszono upadłość wraz z zawarciem układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

6) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).

 

Więcej informacji w załączonych dokumentach (poniżej) 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (26/01/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 26/01/2023 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 4 /2022 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych w okresie styczeń – marzec 2022r."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 4 /2022 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych w okresie styczeń – marzec 2022r."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 4 /2022 – Wykonanie napisów i audiodeskrypcji do filmów z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych w okresie styczeń – marzec 2022r.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 20/01/2023, 19:45:08
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica