Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 77/2022 – Usługa pomocy technicznej w zakresie  technologii informatycznych i sprzętu komputerowego w roku 2023.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu

– ofertę HESPEROS Kamil Wyroślak, ul. Krzywe Koło 46, 24-300 Opole Lubelskie.  NIP: 717-16-31-43

Cena brutto wybranej oferty: 92 988 zł ( 7 749 zł brutto x12 miesięcy)

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

W związku z wnioskiem oferenta o wydłużenie terminu składania ofert,

z powodu dodatkowych pytań dotyczących zamówienia 

oraz potrzeby dodatkowego czasu na przeanalizowanie odpowiedzi  i stworzenie oferty

Instytut De Republica przedłuża termin składnia ofert

do 16.12.2022 do godz 10.00

 

Poniżej przedstawiono pytania oraz odpowiedzi Instytutu De Republica na zadane pytania/wnioski. 

 

Wniosek 1 ” o przesłanie szczegółowej informacji o infrastrukturze będącej w zakresie usługi”.

 

Odpowiedź:

2x hosty wirtualizacyjne Vmware ESX/ESXI

4x srv Windows 2019 Server

4x macierze dyskowe zarządzane przez QTS 4/5 realizujące funkcję dysków współdzielonych (integracją z AD, SSO, mapowanie GPO)

Usługa Microsoft Active Directory

sieć lokalna w oparciu o Unify Network Manager, (znajomość usług sieciowych)

Antymalware w oparciu o Mcafee ePolicy Orchestrator Console

Usługa serwera wydruku w oparciu o MS print spooler (mapowanie przez GPO)

Usługa pocztowa w oparciu Office 365 (integracja z lokalną usługą MS Active Directory).

Administracja Microsoft Exchange server

Integracją SSO (na każdym etapie dostępu do usług użytkownik używa tylko jednego konta i hasła )

Zarządzanie usługą VPN w oparciu o VPN L2TP, P2TP, Ipsec (mapowanie GPO)

Backup realizowany przez Veeam backup and Recovery

Backup zasobów sieciowych w oparciu o QTS (funkcja  migawek)

Zarządzanie aplikacją QNT Quorum (aktualizacje, przypisywanie uprawnień, kont użytkowników, rozwiązywanie problemów)

Administracja bazą danych SAP SQL Anywhere ( Sysbase Central Console) 

Administracja bazą danych MS SQL SERVER

 

Wniosek 2 ” o przesłanie informacji na temat historycznych zapotrzebowani na poszczególne usług (np. naprawy sprzętu komputerowego)?”

 

Odpowiedź:

Naprawy sprzętu komputerowego sprowadzają się do diagnozy usterki i kontaktu z serwisem producenta (aktualnie sprzęt posiada jeszcze do listopada 2023 gwarancję producenta)

 

Oprócz typowych zadań administracyjnych (utrzymanie systemu, backup danych, aktualizacja komponentów itd ), Typowo co najmniej kilka razy dziennie realizowane jest wsparcie dla użytkownika końcowego (resety i przypisywanie dostępu, problemy z podpisami elektronicznymi, aplikacjami biurowymi, aktualizacją oprogramowania branżowych, inne wymagane wsparcie i konsultacje).

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Usługa pomocy technicznej w zakresie  technologii informatycznych i sprzętu komputerowego

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Podstawowy zakres obowiązków :

administracja serwerem i sprzętem komputerowym IDR w tym:

–        administracja bazą danych SQL Anywhere

–        administracja Sysbase Centrall Console

–        administracja technologiami wirtualizacji Vmware ESX/ESXI

–        administracja siecią w oparciu o Unify Network Manager, znajomość usług sieciowych

–        administracja usługą Mcafee ePolicy Orchestrator Console

–        administracja Usługą Office 365

–        administracja Microsoft Exchange server 2012/2016/2019

–        administracja Windows Server 2008/2012/2016/2019

–        administracja kontrolerem domeny Microsoft Active Directory

–        administracja bazą użytkowników RADIUS

–        administracja usługą VPN L2TP, P2TP, Ipsec

–        administracja SQL SERVER

–        administracja QTS 4/5

–        administracja technologią konteneryzacji DOCKER

–        administracja Veeam backup and Recovery

–        administrowanie oprogramowaniem QNT Quorum

oraz

2.administracja  systemem monitoringu

3.instalacja oprogramowania graficznego, biurowego i antywirusowego do wszystkich stacji roboczych IDR

4.szkolenie z obsługi oprogramowania

5.naprawy sprzętu komputerowego

6.naprawa /aktualizacja oprogramowania w telefonach komórkowych służbowych

7.instalacja i administrowanie sprzętem sieciowym i urządzeniami sieciowymi  (drukarki, skanery, dyski sieciowe)

8.inne prace zlecone z zakresu obsługi informatycznej sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, intranetu, monitoringu i telefonów komórkowych

9.wszystkie naprawy serwera w związku z awarią zostaną dokonane przez Wykonawcę w ciągu 5 godzin od zgłoszenia

10.wszystkie naprawy komputerów, urządzeń sieciowych w związku z awarią, które można wykonać zdalnie, zostaną dokonane przez Wykonawcę w ciągu 24 godzin od zgłoszenia

11.wszystkie naprawy komputerów, urządzeń sieciowych w związku z awarią, które można wykonać osobiście, zostaną dokonane przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od zgłoszenia

12.osobisty dyżur informatyczny w siedzibie IDR przynajmniej 2 razy w tygodniu w ilości minimum 8 godzin/ tydzień

 

  1. Do w/w usług nie zalicza się prac związanych z obsługą techniczna w zakresie technologii informatycznej i sprzętu komputerowego w związku ze zmianą siedziby lub powiększeniem siedziby Instytutu (tj. prace przy demontażu i montażu w nowej siedzibie: serwerów, szafy serwerowej                       i przełączników sieciowych i dysków Qnap, instalacji monitoringowej oraz stacji roboczych)

 

 

Miejsce wykonania zamówienia: Instytut De Republica ul. Belwederska 23 lok.1 (Antresola)

lub inna siedziba wskazana przez Zamawiającego

 

Termin wykonania zamówienia / czas trwania zamówienia: od 01 stycznia 2023   do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.: nie zachodzi wobec podmiotu, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r.   835 z późn.zm)

 

Więcej informacji w załączonych plikach 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 16/12/2022 do godziny 10:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 16/12/2022 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 77/2022 – Usługa pomocy technicznej w zakresie  technologii informatycznych i sprzętu komputerowego w roku 2023."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 77/2022 – Usługa pomocy technicznej w zakresie  technologii informatycznych i sprzętu komputerowego w roku 2023."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 77/2022 – Usługa pomocy technicznej w zakresie  technologii informatycznych i sprzętu komputerowego w roku 2023.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 09/12/2022, 19:12:52
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica