Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 59/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącach wrzesień – październik 2022 – Mrągowo, Warszawa

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane
w zapytaniu:

MARKFILM  SP.    z   O.O.

ul. Gołębia 33/14;   85-309 Bydgoszcz 

 

Cena brutto wybranej oferty: 7 500 zł brutto za  3 wydarzenia  

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761  Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

 

Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych  przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych, które odbędą się:

 

1) 2-4 września 2022 w Mrągowie – w tym:

2 września 3,5 godzin rejestracji wideo,

3 września Sala A 5 godzin rejestracji wideo,

3 września Sala B 5 godzin rejestracji wideo,

UWAGA :  rejestracja w SALI A i B jest wykonywany równolegle, w tym samym czasie,

3 września SALA C 2 godziny (po zakończeniu wystąpień w SALI A i B ),

4 września 2 godziny rejestracji wideo

 

2) 21-23 września 2022 w Warszawie, 21 września 5,5 godziny rejestracji wideo, 22 września 6 godzin rejestracji wideo, 24 września 4,5 godziny rejestracji wideo

 

3) 5 października 2022 w Warszawie 2 godziny rejestracji wideo

 

 

2.3   Szczegółowy plan  każdej z konferencji zostanie wysłany do zleceniobiorcy  do 2 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

 

2.4 Z każdej konferencji należy przygotować następujące materiały filmowe:

  1. Przygotowanie krótkiego maksymalnie 2 minutowego filmu na facebooka ( w ciągu 24 godzin od zakończenia konferencji), wraz z podkładem muzycznym
  2. Przygotowanie filmów z poszczególnych wystąpień w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia każdej z konferencji (materiał główny podzielony na części)
  3. Filmy z pkt. 1 i 2 powinny mieć intro i outro, przygotowane wg. wzoru stosowanego przez Instytut
  4. Każdy film z poszczególnego wykładu powinien zawierać na początku dane wykładowcy (imię nazwisko, stopień naukowy) oraz nazwę referatu i być opatrzony logiem Instytutu.
  5. Przesłane filmy muszą mieć formę gotowego materiału filmowego, tj. po dokonanym montażu (niezawierające momentów nagrania, które nie są ściśle związane z przekazaniem treści rejestrowanego wydarzenia, m. in. okresów przerw, przypięcia mikrofonów, uzupełniania wody prelegentom i innych czynności niepodlegających rejestracji z uwagi na tematykę nagrania w końcowym materiale filmowym).

2.5. Wykonawca powinien dysponować minimum 2 kamerami, 2 kamerzystami oraz posiadać niezbędny sprzęt i umiejętności do sfilmowania materiałów oraz jego montażu.

3. Miejsce wykonania zamówienia: Mrągowo, Warszawa.

4. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

 

Wymagany termin i godziny wykonania zamówienia:

  2-4 września 2022 w Mrągowie

  2 września 13.30 -18.00,

  3 września Sala A 9.30-14.15,

  3 września Sala B 9.30-14.15,

   UWAGA :  rejestracja w SALI A i B jest wykonywany równolegle, w tym samym czasie,

  3 września SALA C 16.00-18.00 (po zakończeniu wystąpień w SALI A i B),

  4 września 10.00-11.45

 

21-23 września 2022 w Warszawie:

21 września 9.30-17.30,

22 września 10.00-17.30,

23 września 10.00-15.00

 

5 października 2022 w Warszawie 19.00-21.00

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia  13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (26/08/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 26/08/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 59/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącach wrzesień – październik 2022 – Mrągowo, Warszawa"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 59/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącach wrzesień – październik 2022 – Mrągowo, Warszawa"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 59/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych w miesiącach wrzesień – październik 2022 – Mrągowo, Warszawa". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 21/08/2022, 23:48:44
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica